ซ่อน
แสดง

สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2019 []

วิว
     สวัสดีครับชาว Dek-D.com หลังจากที่ พี่วุฒิ ได้แนะนำทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรีไปแล้ว คราวนี้เรามาดูทุนระดับปริญญาโทขึ้นไปกันบ้างครับ


 
สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2019

 

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับนักศึกษาวิจัย

     สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทุนการศึกษาจะขยายเวลาจนจบหลักสูตรตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

 

สาขาที่สามารถเลือกได้ 

สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2019
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับอายุ ณ วันที่1 เมษายน 2019) 
2. จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและมีกำหนดจบการศึกษาภายในเดือนกันยายน 2019 
3. ต้องเลือกสาขาที่จะไปศึกษาต่อให้ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาเดิมที่จบการศึกษา 
4. มี GPA รวมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.25* หรือมี GPA รวมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ยกเว้นสาขาเภสัชศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.30) อย่างใดอย่างหนึ่ง *ผู้ทียังไม่จบการศึกษา ให้คำนวณ GPA รวมถึงเทอมปัจจุบัน 
 
ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด ผู้สมัครต้องมี GPA รวมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.80 จึงมีสิทธิ์สมัครทุนได้ 
 
*กรณีผู้สมัครมี GPA รวมในระดับปริญญาตรีไม่ถึง 3.25 จะมีสิทธิ์สมัครได้หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
 
สำหรับผู้ที่มีผลสอบ JLPT 
(1) มี GPA รวม 3.15 ขึ้นไป และมี JLPT ระดับ 3 หรือ N4 หรือ N3 
(2) มี GPA รวม 3.00 ขึ้นไป และมี JLPT ระดับ 2 หรือ N2 
(3) มี GPA รวม 2.80 ขึ้นไป และมี JLPT ระดับ 1 หรือ N1 
 
สำหรับผู้ที่มีผลสอบ EJU (อายุไม่เกิน 2 ปี) 
(1) มีGPA รวม 3.15 ขึ้นไป และมีคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า160 
(2) มีGPA รวม 3.00 ขึ้นไป และมีคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 200 
(3) มี GPA รวม 2.80 ขึ้นไป และมีคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 240 
(4) มี GPA รวม 2.80 ขึ้นไป และมีคะแนนวิชา Mathematics 1 และ Japan and the World หรือ วิชา Mathematics 2 และ Science รวมไม่ต่ำกว่า 240 (สามารถเลือกโจทย์เป็นภาษาอังกฤษได้) 

 

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ

- ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) 32 ทุน
- ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 
- ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 143,000เยน/เดือน
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น

 

ระยะเวลาการรับทุน

     2 ปี (สำหรับผู้ที่เริ่มรับทุนเดือนเมษายน) หรือ 1 ปี 6 เดือน (สำหรับผู้ที่เริ่มรับทุนเดือนกันยายนหรือตุลาคม) *รวมช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 6 เดือน 
 
หมายเหตุ: ระยะเวลารับทุนนี้เฉพาะช่วงที่เป็นนักศึกษาวิจัย หากสอบเข้าต่อปริญญาโทหรือเอกได้ อาจมีโอกาสได้ทุนต่อจนจบการศึกษา 

 
สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2019

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. Application Form คลิกที่นี่
3. ใบข้อมูลสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อและแผนการศึกษา คลิกที่นี่
4. รูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 cm ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ
5. ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (และระดับปริญญาโทถ้ามี)
6. หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (และระดับปริญญาโทถ้ามี) หรือเอกสารที่รับรองว่ากำลังจะจบจากสถาบันนั้นๆ
7. Placement Prefernce Application Form คลิกที่นี่
8. Abstracts of theses (เฉพาะผู้ที่ระบุไว้ในข้อ 14ของใบสมัคร)
9. ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) (ถ้ามี)
10. ผลสอบ EJU (ถ้ามี)
** เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น **

 

รายวิชาที่ต้องสอบ

สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2019

 

ตารางสอบ

สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2019

 

กำหนดการ

     กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (เฉพาะผู้ที่จะสอบที่เชียงใหม่) ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2018 หากมาส่งเอกสารด้วยตัวเอง สามารถส่งได้แต่เวลา 9.00 - 11.30 น. หากส่งทางไปรษณีย์ เอกสารทั้งหมดต้องมาถึงสถานเอกอัครราชทูตหรือ สถานกงสุลภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2018 ก่อนเวลาปิดทำการ
 
     ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 9 กรกฎาคม 2018
     การสอบข้อเขียน 24 มิถุนายน 2018 เวลา 8.30 น. - 16.00 น. เลือกสอบสถานที่:
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
     สอบสัมภาษณ์กลุ่ม R1 A และ R1 B วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2018 (ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
     สอบสัมภาษณ์กลุ่ม R2 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2018 (ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
     ประกาศผลผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2018

 
ดูตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ที่ คลิกที่นี่
 
     สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย โทร. 02-207-8504, 02-696-3004 ต่อ 658 E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โทร. 052-012-500 ต่อ 190


 

>อ่านระเบียบการฉบับเต็ม<

คลิกที่นี่
 

สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2019

 

ห้ามพลาด!! Dek-D's โปรแกรมค้นหาทุนเรียนต่อนอกทั่วโลก

 คลิกไปใช้กันได้ที่ http://www.dek-d.com/studyabroad/scholarship

สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2019
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น #ทุนปริญญาโท #ญี่ปุ่น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?