สมัครเลย!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE ระดับมัธยมศึกษา รุ่น 13 (จีน อเมริกา แคนาดา) []

วิว
สมัครเลย!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE ระดับมัธยมศึกษา รุ่น 13 (จีน อเมริกา แคนาดา)

สมัครเลย!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE ระดับมัธยมศึกษา รุ่น 13 (จีน อเมริกา แคนาดา)
 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา
IEE Thailand High School Exchange รุ่น 13 (2562 - 2563)

 
การรับสมัคร
 
สนามสอบจุฬา   รับสมัคร:  บัดนี้ – 13 มิถุนายน  2561 
สนามสอบอื่นๆ  รับสมัคร:  บัดนี้ – 8 มิถุนายน  2561
 
การสอบคัดเลือก
 
สนามสอบจุฬา  สอบ : วันเสาร์  ที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 
(สอบข้อเขียนพร้อมสัมภาษณ์  : พร้อมบรรยายพิเศษและพูดคุยกับรุ่นพี่ น.ร.แลกเปลี่ยน)
สนามสอบอื่นๆ  สอบ  : วันเสาร์  ที่ 16 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
(สอบเฉพาะข้อเขียน : สัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

สมัครเลย!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE ระดับมัธยมศึกษา รุ่น 13 (จีน อเมริกา แคนาดา)
 
โครงการแลกเปลี่ยนที่เปิดรับ
 
สมัครเลย!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE ระดับมัธยมศึกษา รุ่น 13 (จีน อเมริกา แคนาดา)

 
คุณสมบัติของผู้รับทุน  (ต้องมีคุณสมบัติทุกข้อตรงตามประกาศเท่านั้น)
 
1. สัญชาติไทย (สำหรับ ทุนเอกชน F-1 / แคนาดา นักเรียนที่ถือสัญชาติอื่น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
 
2. อายุของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตามตารางด้านบน)
 
3. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
 
4. ระดับการศึกษา ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน)
 
5. พิจารณาเกรด ปี 2558 – 2560 โดยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน)
 
สำหรับ ทุนรัฐบาล J-1 เกรดในปี 2558 – 2560 เกรดทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 5 ตัว แต่ในภาคเรียนล่าสุดต้องไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 2.00 ) 
 
6. มีความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียน และ/หรือ ทางกฎหมาย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ  ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ และ/หรือ โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ เช่น โรคซึมเศร้า/ไบโพล่า สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี  พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ


สมัครเลย!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE ระดับมัธยมศึกษา รุ่น 13 (จีน อเมริกา แคนาดา)

 
เอกสารประกอบการสอบ
 
1. ใบสมัครสอบออนไลน์ (http://www.ieethailand.com/leadform-high-school-exchange/)  
2. สำเนาผลการเรียนปี 2558 – ปี 2560 (6  ภาคเรียน)
3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป  
4. ค่าสมัครสอบ 200 บาท (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)
 
สมัครเลย!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE ระดับมัธยมศึกษา รุ่น 13 (จีน อเมริกา แคนาดา)

 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง  (ฟรี! โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 
1. คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน (ช่วงเดือนเมษายน)
2. คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History) (ช่วงเดือนเมษายน)
3. คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
4. ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน)
5. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ  ( 3 ครั้ง)
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://bit.ly/AYP13
Line : @ieehighschool
 
สมัครเลย!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE ระดับมัธยมศึกษา รุ่น 13 (จีน อเมริกา แคนาดา)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #จีน #สหรัฐอเมริกา #แคนาดา #แลกเปลี่ยน #มัธยมศึกษา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?