โครงการ Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น 4 (อังกฤษ, อเมริกา, นิวซีแลนด์) []

วิว
โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รุ่นที่ 4 
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วันที่ 6 - 21 ตุลาคม 2561
เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 9 – 24 ตุลาคม 2561
และ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 13 - 28 ตุลาคม 2561
 
         โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกันและทัดเทียมกับนานาชาติ โดยการสอบคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วมโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ, สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ เดินทางช่วงเดือนตุลาคม 2561 โดยผู้สอบผ่านและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการ  Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น 4 (อังกฤษ, อเมริกา, นิวซีแลนด์)
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 
         1. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา6 อาชีวะ ถึงอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 10-24 ปี (ข้อสอบแยกระดับ)
         2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
         3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
         4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับ
         5. มีความพร้อมที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯได้
 
กำหนดการรับสมัคร

         ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้  – 12 กรกฎาคม 2561
 
เอกสารประกอบการสมัคร

         1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ของผู้สมัคร
         2. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท โดยชำระผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน วันอุดมเดชาชัย เลขที่บัญชี 045-566538-2
         3. สำเนาผลการเรียน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน

โครงการ  Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น 4 (อังกฤษ, อเมริกา, นิวซีแลนด์)

วิธีการสมัคร

         วิธีที่ 1: กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านศูนย์สอบต่างจังหวัด พร้อมส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบของเอ็นจีเนียส สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.engeniusinternational.com
         วิธีที่ 2: กรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่ www.engeniusinternational.com สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ของโครงการ
         วิธีที่ 3: ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมด มายังสำนักงานของ Engenius International
บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  PAM Building เลขที่ 94/3 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
         วิธีที่ 4: ส่งรูปถ่ายใบสมัครและเอกสารทั้งหมด (เห็นข้อมูลชัดเจน) มายังช่องทางการติดต่อ
Facebook: Engenius International
Line: engenius_inter

โครงการ  Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น 4 (อังกฤษ, อเมริกา, นิวซีแลนด์)
 
วันสอบ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
สถานที่สอบ ตึกแถบนีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาสอบ

         • ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension 80 คะแนน
         • ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาอังกฤษ 1 ข้อ 20 คะแนน 

         รวม 100 คะแนน
 
ประกาศผลสอบ

         วันเสาร์ที่  21  กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook: Engenius International และจัดส่งจดหมายแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์
 
ตารางชำระค่าเข้าร่วมโครงการ Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น 
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รุ่นที่ 4 
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วันที่ 6 - 21 ตุลาคม 2561
เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 9 – 24 ตุลาคม 2561
และ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 13 - 28 ตุลาคม 2561
 
         Engenius International ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 150,000 บาทต่อคน ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลําดับอยู่ใน 100 ลําดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลําดับ ดังนี้ (ค่าใช้จ่ายเท่ากันทั้ง 3 ประเทศ)

โครงการ  Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น 4 (อังกฤษ, อเมริกา, นิวซีแลนด์)
 
** หมายเหตุ **
 
         - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจาไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้ 
         - กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ 
         - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โครงการ  Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น 4 (อังกฤษ, อเมริกา, นิวซีแลนด์)
 

โครงการ  Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น 4 (อังกฤษ, อเมริกา, นิวซีแลนด์)

โครงการ  Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น 4 (อังกฤษ, อเมริกา, นิวซีแลนด์)
 
** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **
บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
PAM Building ชั้น 3
เลขที่ 94/3 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-117-4742, 083-016-9396, 081-448-0770
 
Line: @engenius_inter        
Facebook Fanpage: Engenius International
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #แลกเปลี่ยน #อังกฤษ #สหรัฐอเมริกา #นิวซีแลนด์ #Engenius

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?