มาแล้ว! ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2018 -2019 []

วิว
     สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดียมาฝากครับ รายละเอียดของทุนปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง มาอ่านกันเลยครับ

 
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2018 -2019

 
     ด้วยรัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งสิ้น 19 ประเภทสาขา ในปี 2018-2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยแหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ครั้งละ 1 หลักสูตร และสังกัดสามารถเสนอผู้สมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรๆ ละไม่เกิน 2 คน โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 
1. มีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี
2. ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan มาก่อน
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 โดยผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ
4. มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด ดังปรากฏในรายละเอียดหลักสูตร

 
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2018 -2019

 

วิธีการสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย
 

1. สมัครก่อนหลักสูตรเริ่ม ๓ เดือน
2. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ครั้งละ ๑ หลักสูตร
3. หน่วยงานสามารถเสนอผู้สมัครได้มากกว่า ๑ หลักสูตร ๆ ละไม่เกิน ๒ คน ในกรณีที่หน่วยงานเสนอชื่อ
ผู้สมัครขอรับทุนมากกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น กรมความร่วมมือฯจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเรียงตามลำดับที่ปรากฏในหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานตามจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น บุคคลที่ปรากฏชื่ออยู่ในลำดับหลังซึ่งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ กรมความร่วมมือฯไม่อาจพิจารณาให้เป็นผู้สมัครขอรับทุนได้
4. ได้รับการคัดเลือกจากต้นสังกัดในระดับกระทรวง หรือกรม หรือเทียบเท่าให้เป็นผู้สมัครรับทุน โดยจะต้องมีหนังสือเสนอชื่อไปที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
*กรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนที่ฝ่ายไทยกำหนด ต่อที่ คลิกที่นี่

 
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2018 -2019

 

ขั้นตอนการสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย
 

1. ดูรายละเอียดหลักสูตรทุนรัฐบาลอินเดีย ปี 2018 – 2019 พร้อมทั้งสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
2. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน (แบบพิมพ์ทุน 1)
3. จัดทำ Medical Report ตามโรงพยาบาลที่รัฐบาลอินเดียกำหนด
4. นำส่งหนังสือเสนอชื่อให้เข้าสมัครรับทุนจากต้นสังกัดฉบับจริงพร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ให้กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังนี้
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน จำนวน 1 ชุด
- ใบสมัครออนไลน์  จำนวน 1 ชุด
- Medical Report   จำนวน 2 ชุด
- ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 ชุด
5. สแกนเอกสารทั้งหมดในข้อ 4 ส่งไปที่ pittayab@outlook.com
6. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุนรัฐบาลอินเดีย คือ นายพิทยา บูรณะรัช โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 43102 หรือ 09 9459 4296 และ / หรือโทรสาร 0 2143 9325 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน

- จำนวนผู้สมัครที่จะได้รับการเสนอชื่อให้แหล่งทุนพิจารณาในขั้นสุดท้าย มีจำนวนไม่เกินหลักสูตรละ ๓ ราย 
- ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนในขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแหล่งผู้ให้ทุน

 
อ่านระเบียบการทุนฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2018 -2019
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Study Abroad #ทุนรัฐบาลอินเดีย #เรียนต่ออินเดีย #ทุนอินเดีย #เรียนต่อนอก #ทุนเรียนต่อ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?