โครงการ Engenius แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 สัปดาห์ รุ่น 5 (อังกฤษ,อเมริกา,นิวซีแลนด์) []

วิว
โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รุ่นที่ 5
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วันที่ 6 เมษายน  ถึง 4 พฤษภาคม 2562
เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 6 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2562
และเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 16 มีนาคม ถึง 13 เมษายน 2562
 
        โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกันและทัดเทียมกับนานาชาติ โดยการสอบคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วมโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ, สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ เดินทางช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2562 โดยผู้สอบผ่านและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 
        1. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาชีวะและอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 10-24 ปี (ข้อสอบแยกระดับ)
        2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
        3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
        4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงดี
        5. มีความพร้อมที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯได้

กำหนดการรับสมัคร ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

เอกสารประกอบการสมัคร
 
        1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ของผู้สมัคร
        2. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท โดยชำระผ่านบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน วันอุดมเดชาชัย เลขที่บัญชี 045-566538-2
 
        3. สำเนาผลการเรียน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน
 
วิธีการสมัคร
 
        วิธีที่ 1: กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านศูนย์สอบต่างจังหวัด พร้อมส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบของเอ็นจีเนียส สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.engeniusinternational.com
 
        วิธีที่ 2: กรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่ www.engeniusinternational.com สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ของโครงการ
 
        วิธีที่ 3: ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมด มายังสำนักงานของ Engenius International
บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  PAM Building เลขที่ 94/3 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
        วิธีที่ 4: ส่งรูปถ่ายใบสมัครและเอกสารทั้งหมด (เห็นข้อมูลชัดเจน) มายังช่องทางการติดต่อ Facebook: Engenius International  Line: engenius_inter  Email: engeniusinter@gmail.com

วันสอบ   วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
สถานที่สอบ  อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือศูนย์สอบต่างจังหวัดทั่วประเทศ

วิชาสอบ
 
        1.ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension 80 คะแนน
        2.ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาอังกฤษ 1 ข้อ 20 คะแนน 
        รวม 100 คะแนน (ข้อสอบแยกตามระดับชั้น)
 
ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook: Engenius International และแจ้งผลสอบทางอีเมล


ตารางชำระค่าเข้าร่วมโครงการ Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น (รุ่นที่ 5)
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 6 เมษายน  ถึง 4 พฤษภาคม 2562

        UNITED KINGDOM CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาท ต่อคน ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลําดับอยู่ใน 100 ลําดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลําดับ ดังนี้
 
โครงการ Engenius แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 สัปดาห์ รุ่น 5 (อังกฤษ,อเมริกา,นิวซีแลนด์)

 

Engenius International Short Exchange Program UK 2019
 

        ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถาบันสอนภาษาที่มี ชื่อเสียงในทางตะวันตกของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี เป็นต้น

โครงการ Engenius แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 สัปดาห์ รุ่น 5 (อังกฤษ,อเมริกา,นิวซีแลนด์)

 
ตารางชำระค่าเข้าร่วมโครงการ Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น (รุ่นที่ 5)
ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 6 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2562
 
        UNITED STATE CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาท ต่อคน ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลําดับอยู่ใน 100 ลําดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลําดับ ดังนี้

โครงการ Engenius แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 สัปดาห์ รุ่น 5 (อังกฤษ,อเมริกา,นิวซีแลนด์)

 

Engenius International Short Exchange Program USA 2019
 

        ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถาบันที่มี ชื่อเสียงของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ และยังได้มีโอกาสเรียนกับนักเรียนอเมริกันในโรงเรียนมัธยม

โครงการ Engenius แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 สัปดาห์ รุ่น 5 (อังกฤษ,อเมริกา,นิวซีแลนด์)

 
ตารางชำระค่าเข้าร่วมโครงการ Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น (รุ่นที่ 5)
ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 เมษายน 2562
 
        NEW ZEALAND CULTURAL EXCHANGE  ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วม โครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคน ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลําดับอยู่ใน 100  ลําดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลําดับ ดังนี้
 
โครงการ Engenius แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 สัปดาห์ รุ่น 5 (อังกฤษ,อเมริกา,นิวซีแลนด์)

โครงการ Engenius แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 สัปดาห์ รุ่น 5 (อังกฤษ,อเมริกา,นิวซีแลนด์)

        Selwyn College ตั้งอยู่ที่ชานเมือง Auckland ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ ห่างจากใจกลางเมืองเพียงแค่ 15 นาที และใกล้กับชายหาดสวยงามที่ขึ้นชื่อคือ Mission Bay สวนสาธารณะ ร้านอาหาร และร้านกาแฟ โดยเป็นย่านที่ปลอดภัย และเหมาะกับการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Selwyn College เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง (สหศึกษา) มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน นักเรียนต่างชาติเพียง 65คน และที่สำคัญยังไม่มีนักเรียนไทย  โรงเรียนนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของการแสดง, ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนต่างชาติจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบสบายๆระหว่างครูผู้สอนและเพื่อนนักเรียนชาวกีวี่ ที่ Selwyn College น้องๆจะมีโอกาสได้อยู่กับ Host Family ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสถานที่ตั้งอยู่ในย่านที่สวยงามที่สุดของเมือง Auckland  

 

Engenius International Short Exchange Program New Zealand 2019


        ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมที่มี ชื่อเสียงเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ในบางชั้นเรียน เช่น วิชาศิลปะ, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

โครงการ Engenius แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 สัปดาห์ รุ่น 5 (อังกฤษ,อเมริกา,นิวซีแลนด์)
 
** หมายเหตุ ** 
 
        - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้ 
        - กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ 
        - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่**
โครงการเอ็นจิเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  บริหารงานโดย บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เลขที่ 94/3 Pam Building ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-117-4742, 085-503-6522, 061-884-8668 
Website: www.engeniusinternational.com
Facebook: Engenius International     Line: @engenius_inter
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Engenius #สหรัฐอเมริกา #นิวซีแลนด์ #อังกฤษ #คอร์สระยะสั้น #แลกเปลี่ยน #นักเรียนแลกเปลี่ยน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?