สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลโอมาน ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 - 2562 []

วิว
     สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวทุนการศึกษาดีๆ มาฝากอีกเช่นเคย คราวนี้เป็นคิวของทุนรัฐบาลโอมาน ระดับปริญญาตรี รายละเอียดของทุนรอบนี้เป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยครับ


 
     ด้วยรัฐบาลโอมานได้ประกาศทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ให้แก่นักศึกษาไทยจำนวน 2 ทุน แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาการบริหารและระบบสารสนเทศ และสาขาภาษาและวรรณกรรม โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน 3 ทุน และ ทุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน จำนวน 1 ทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย และไม่ได้อยู่ในโอมานขณะขอรับทุน
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือระดับซานาวี)
3. อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
4. ไม่เคยได้รับการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของโอมานมาก่อน
5. ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 สำหรับการยื่นสมัคร Instistute of Islamic Science
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 สำหรับการยื่นสมัคร College of Banking and Financial Studies
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 สำหรับการยื่นการสมัคร Higher Technical College และ College of Applied Sciences
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สำหรับการยื่นสมัคร Special Higher Education Institutions
- การยื่นสมัคร Sultan Qaboos University ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่แต่ละคณะกำหนด 
6. ผลการเรียนภาษาอาหรับ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (สำหรับผู้ขอรับทุนในคณะที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอาหรับ)

 
สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลโอมาน ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 - 2562

 

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุน (ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ อย่างละ 1 ชุด และต้องระบุประเภทของทุนว่าประสงค์จะสมัครรับทุนเต็มจำนวนหรือทุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนมาด้วย)
2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองความประพฤติตากสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนให้แนบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ
6. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
8. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด
9. รูปถ่ายสีขนาด 4x6 ซม. จำนวน 4 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุล พร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
10. ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
      หากเอกสารประกอบการสมัครข้างต้นเป้นภาษาอาหรับ ผู้สมัครต้องดำเนินการแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการคัดเลือกจากฝ่ายไทยผู้สมัครจำต้องนำเอกสารฉบับจริงในข้อ 2. ข้อ 3. ข้อ 4. และเอกสารฉบับสำเนาในข้อ 6. ไปดำเนินการรับรองคำแปลจากสำนักจุฦาราชมนตรี และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทยด้วย กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันตามกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาในทุกกรณี   

 
สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลโอมาน ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 - 2562

 

สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษา มีดังนี้

1. Institute of Islamic Science
2. Higher Technical College
3. College of Applied Sciences
4. College of Banking and Financial Studies
5. Sultan Qaboos University (บางวิชา)
6. Special Higher Education Instistutions

 

การเปิดรับใบสมัคร

      ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำการศึกษา 2561 - 2562) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
 
หมายเหตุ การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ต้องจัดส่งเป็นแบบบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยเอกสารจะต้องไปถึงกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2561 เท่านั้น ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือเกินกำหนดจะไม่รับพิจาณาในทุกกรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 1565 ต่อ 117

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

- เบี้ยเลี้้ยงเดือนละ 200 ริยาลโอมาน (ประมาณ 520 ดอลลาร์สหรัฐ)
- ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ (ยกเว้นค่าทันตกรรม และค่ารักษษพยาบาลจากอุยัติเหตุการจราจร)
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ปีละ 1 ครั้ง

 
สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลโอมาน ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 - 2562
Cr. Unsplash

 
     สำหรับใครที่สนใจทุนนี้ รีบส่งเอกสารการสมัครเลยนะครับ เพราะใกล้จะหมดเขตแล้ว ขอให้โชคดีครับ :) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #โอมาน #เรียนต่อนอก #ทุนรัฐบาลโอมาน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?