สมัครด่วน! 'ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์' เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ ประจำปี 2562 []

วิว
     สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศมาฝากกัน คราวนี้เป็นคิวของ 'ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์'  รายละเอียดของทุนมีอะไรบ้าง มาอ่านกันเลยครับ


 
สมัครด่วน! 'ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์' เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ ประจำปี 2562
 
     ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ เป็นทุนระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ โดยไปศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่ง ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือกฎหมาย ตามสถานศึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธ์รัฐสวิส สาธารณรัฐประชาชนชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี หรือเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมอบให้จำนวน 1 ทุน

 

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
- ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- ค่าเล่าเรียน
- ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา
- ค่าคอมพิวเตอร์  

 

ข้อผูกพันในการรับทุน

1. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาในการรับทุน
2. กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 1 เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

1. มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 24 กันยายน 2561
2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่พกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1 หรือ F=0) 
 
    *ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
 
3. ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. มีศีลธรรม และความประพฤติดี
5. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติชดใช้ทุนใดๆ
6. ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

 
สมัครด่วน! 'ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์' เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ ประจำปี 2562

 

การรับสมัครสอบ

1. สมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://ocsc.go.th , http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ http://stscholar.nstda.or.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว
2. กำหนดวันรับสมัคร และวิธีการสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 กันยายน 2561 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
- เปิดเว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th
- กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทน จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
- พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 3 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
      *ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้แล้ว

 

การชำระเงินค่าสมัคร

1. นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี "ค่าธรรมเนียมสอบของทุน ก.พ." ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 กันยายน 2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว 
2. ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ 100 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกาษตอนปลาย จำนวน 1 ชุด
3. หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ.1)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 1 ชุด
 
      *สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร ขนาด A4 เขียนชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง

 
สมัครด่วน! 'ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์' เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ ประจำปี 2562

 
     สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจสมัครทุนนี้ ควรอ่านรายละเอียดการสมัครให้ดีทุกขั้นตอน หรือตามเข้าไปดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็มได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ #ทุนเรียนต่อนอก #ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?