จัดเต็ม! กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจกทุนเรียนต่อนอก 85 ทุน (ป.ตรี-โท-เอก) []

วิว
      สวัสดีครับชาว Dek-D เจอกับ พี่วุฒิ แบบนี้ แน่นอนครับว่าวันนี้พี่มีข่าวทุนการศึกษาดีๆ มาฝาก โดยเฉพาะกับใครที่สนใจเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์และวิศวรกรรมศาสตร์ จะพลาดทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปไม่ได้เลย เพราะจัดเต็มมากกก แจกถึง 85 ทุนแหน่ะ ว่าแล้วก็มาดูรายละเอียดของทุนดีกว่า...

 
จัดเต็ม! กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจกทุนเรียนต่อนอก 85 ทุน (ป.ตรี-โท-เอก)

 
     สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งเป็นทุนเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถานศึกษาต่างประเทศตามที่โครงการได้จัดไว้ โดยมอบให้ทั้งหมดจำนวน 85 ทุน

 

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
- ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- ค่าเล่าเรียน
- ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา
- ค่าคอมพิวเตอร์  
 
* สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละทุนได้ที่  เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. 

 

ข้อผูกพันในการรับทุน

1. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาในการรับทุน
2. กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

1. มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 24 กันยายน 2561
2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่พกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1 หรือ F=0) 
 
    *ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
 
3. ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. มีศีลธรรม และความประพฤติดี
5. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติชดใช้ทุนใดๆ
6. ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

 
จัดเต็ม! กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจกทุนเรียนต่อนอก 85 ทุน (ป.ตรี-โท-เอก)

 

การชำระเงินค่าสมัคร

1. นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี "ค่าธรรมเนียมสอบของทุน ก.พ." ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 กันยายน 2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว 
2. ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ 100 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกาษตอนปลาย จำนวน 1 ชุด
3. หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ.1)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 1 ชุด
 
      *สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร ขนาด A4 เขียนชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง

 
จัดเต็ม! กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจกทุนเรียนต่อนอก 85 ทุน (ป.ตรี-โท-เอก)


 
     สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจสมัครทุนนี้ ควรอ่านรายละเอียดการสมัครให้ดีทุกขั้นตอน หรือตามเข้าไปดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็มได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนเรียนต่อนอก #ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #ทุน ก.พ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?