ข่าวดี! ทุนเรียนนอกระดับป.ตรี เศรษฐศาสตร์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย 2562 []

วิว
     สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวทุนการศึกษามาฝากอีกเช่นเคย คราวนี้เป็นคิวของ 'ทุนเรียนต่อนอกจากธนาคารแห่งประเทศไทย' รายละเอียดของทุนมีอะไรบ้าง มาอ่านกันเลยครับ


 
ข่าวดี! ทุนเรียนนอกระดับป.ตรี เศรษฐศาสตร์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย 2562

 
     ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยทุนที่มอบให้เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ในสถาบันต่างประเทศที่ทางโครงการได้จัดให้ ทั้งหมด 4 ทุน

 

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
- ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- ค่าเล่าเรียน
- ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา
- ค่าคอมพิวเตอร์  

 

ประเภทของทุน

1. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอังกฤษ จำนวน 1 ทุน
2. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอังกฤษ จำนวน 1 ทุน
3. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ทุน
4. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ทุน

*แต่ละทุนมีความแตกต่างกัน

 

ข้อผูกพันในการรับทุน

1. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาในการรับทุน
2. กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 1 เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

1. มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 24 กันยายน 2561
2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่พกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1 หรือ F=0) 
 
    *ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
 
3. ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. มีศีลธรรม และความประพฤติดี
5. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติชดใช้ทุนใดๆ
6. ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

 
ข่าวดี! ทุนเรียนนอกระดับป.ตรี เศรษฐศาสตร์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย 2562

 

การรับสมัครสอบ

1. สมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://ocsc.go.th , http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ http://stscholar.nstda.or.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว
2. กำหนดวันรับสมัคร และวิธีการสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 กันยายน 2561 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
- เปิดเว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th
- กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทน จำกัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
- พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 3 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
      *ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้แล้ว

 

การชำระเงินค่าสมัคร

1. นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี "ค่าธรรมเนียมสอบของทุน ก.พ." ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 กันยายน 2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว 
2. ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ 100 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกาษตอนปลาย จำนวน 1 ชุด
3. หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ.1)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 1 ชุด
 
      *สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร ขนาด A4 เขียนชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง

 
ข่าวดี! ทุนเรียนนอกระดับป.ตรี เศรษฐศาสตร์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย 2562


 
     สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจสมัครทุนนี้ ควรอ่านรายละเอียดการสมัครให้ดีทุกขั้นตอน หรือตามเข้าไปดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็มได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนเรียนต่อนอก #ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?