ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! ทุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ระดับ ป.โทขึ้นไป ณ อังกฤษ []

วิว
     สวัสดีครับชาว Dek-D วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาโทขึ้นไปมาฝาก ซึ่งก็คือ ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ของธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดของทุนมีอะไรบ้าง มาอ่านกันเลยครับ


 
มาแล้ว! ทุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ระดับ ป.โทขึ้นไป ณ อังกฤษ

 
     เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) ธปท. จะให้ทุนการศึกษา Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ปีละ 1 ทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พร้อมกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อรับทุนดังต่อไปนี้

 
      จำนวนทุนที่ให้ปีการศึกษาละ 1 ทุน ในระดับและสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนดศึกษาที่ LSE ดังนี้
 
- ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Econometrics and Mathematical Economics/
Economics/ Finance/ Finance & Economics/ Financial Mathematics/ Finance & Private Equity/ Risk & Finance/ Quantitative Methods for Risk Management / Data Science หรือ
- ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Economics/ Finance/ Statistics or Methodology
(with a focus on Data Science)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2562
- หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
- เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขทางด้านภาษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ LSE ในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
- กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ
- เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติผิด
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
- ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็น พนักงาน ธปท. ตามระเบียบ ธปท. ในวันที่รับทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 
มาแล้ว! ทุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ระดับ ป.โทขึ้นไป ณ อังกฤษ

 

การสมัครสอบ

     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน 2561ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครทุน/สมัครออนไลน์"
 
     เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ที่ต้องบันทึกผ่านระบบ ภายในวันปิดรับสมัคร มีดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
(2) ประวัติย่อ (Resume) และ Statement of Purpose จำนวน 1 ชุด
(3) สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
(4) สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรของวุฒิการศึกษาที่ผ่านมา ในทุกระดับปริญญา จำนวนอย่างละ 1 ชุด
(5) กรณีระดับปริญญาเอก ให้ระบุหัวข้องานวิจัย/วิทยานิพนธ์ Research Area of Interest แผนการศึกษาและหัวข้อที่ต้องการศึกษา วิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. มาเพื่อ
(6) ใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากมี)
(7) ใบตอบรับจากLSE ให้เข้าศึกษาในระดับ และสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนด พร้อมแนบรายชื่อวิชาและคำอธิบายประกอบของหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับ หรือกรณีที่กำลังศึกษาอยู่ที่ LSE ให้ส่งหนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนด และมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาพร้อมแนบรายชื่อวิชาและคำอธิบายประกอบของหลักสูตรที่กำลังศึกษา
(8) กรณีผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. ให้มีแบบฟอร์มหนังสือรับทราบจาก หัวหน้าส่วนงาน 
      ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อและวันที่ กำกับไว้มุมขวาของเอกสารทุกฉบับ

     ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 


 
มาแล้ว! ทุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ระดับ ป.โทขึ้นไป ณ อังกฤษ

 

สิทธิและข้อผูกพันในการรับทุน

- ผู้ได้ทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
 
- ผู้ได้ทุนที่สำเร็จการศึกษาตามที่ ธปท. กำหนด ธปท. จะรับเข้าเป็นพนักงานตามระเบียบของ ธปท. ทั้งนี้ ธปท. สงวนสิทธิ์ในการรับเข้าทำงานหากเห็นว่าไม่เหมาะสม
 
- ในกรณีที่ผู้ได้ทุนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คู่มือวิธีปฏิบัติของ ธปท. และประพฤติตนในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ ธปท. ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และเป็นกรณีร้ายแรง ธปท. สามารถยกเลิกการให้ทุนและไม่รับเข้าเป็นพนักงาน โดยผู้ได้ทุนต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ ธปท. ได้จ่ายคืนไปทั้งหมดคืน ธปท. และต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเท่ากับจำนวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับแก่ ธปท.
 
- ผู้ได้ทุนที่ ธปท. รับเข้าเป็นพนักงานของ ธปท. จะต้องทำงานให้ ธปท. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้ทุน และหากผู้ได้ทุนทำงานให้ ธปท. ไม่ครบกำหนดผู้ได้ทุน ต้องชดใช้เงินที่ ธปท. ได้จ่ายไปทั้งหมดหรือตามส่วน โดยคำนวณจากระยะเวลาที่ไม่ได้ทำงานให้ ธปท. คืน ธปท. และต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเท่ากับเงินจำนวนที่ ธปท. เรียกคืนทั้งหมดหรือตามส่วนดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับแก่ ธปท.
 
- ในกรณีที่ผู้ได้ทุนไม่อาจศึกษาได้ครบตามหลักสูตรในเวลาที่กำหนด หรือผู้ได้ทุนนั้นศึกษาได้ผลไม่สมตามความมุ่งหมายของ ธปท. ธปท. สามารถยกเลิกการให้ทุนและไม่รับเข้าเป็นพนักงาน นอกจากนี้ ธปท. อาจเรียกหรือไม่เรียกให้ผู้ได้ทุนชดใช้เงินที่ ธปท. ได้จ่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนคืน ธปท. ก็ได้ และอาจเรียกหรือไม่เรียกให้ใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเท่ากับเงินจำนวนที่ ธปท. เรียกคืนทั้งหมดหรือบางส่วนดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับแก่ ธปท. ก็ได้
 
- ในกรณีที่ผู้ได้ทุนสละสิทธิการรับทุนภายหลังจากที่ได้ศึกษาไปแล้วหรือไม่ ศึกษาวิชาตามที่ ธปท. ให้ความเห็นชอบ หรือประพฤติตนในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหายแก่ ธปท. หรือทำงานให้ไม่ครบกำหนดระยะเวลาด้วยประการใด ๆ ผู้ได้ทุนต้องชดใช้ทุนการศึกษาที่ ธปท. ได้จ่ายไปแล้วทั้งหมดและต้องจ่ายเงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเท่ากับเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับแก่ ธปท. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ได้ทุนได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ธปท. และผู้ได้ทุนต้องยินยอมให้ ธปท. คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินที่คงค้างชำระนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว
 
มาแล้ว! ทุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ระดับ ป.โทขึ้นไป ณ อังกฤษ

 
      สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดอ่านระเบียบการฉบับเต็มได้ที่ https://www.bot.or.th ขอให้โชคดีครับ 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุน ป.โท #ทุน ดร.ป๋วย อึ้งภาภรณ์ #ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย #ทุนเรียนต่อนอก

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?