ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAYLP) ประจำปี 2562 []

วิว
       สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D ... เจอกับ พี่วุฒิ และข่าวทุนการศึกษาดีๆ อีกเช่นเคย สำหรับวันนี้ขอเอาใจน้องๆ มัธยมกับโครงการดีๆ ที่จะพาเราไปทำกิจกรรมที่อเมริกาครับ :)


 
มาแล้ว! โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAYLP) ประจำปี 2562

โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2562

 

       โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้แนวทางการฝึกอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมในชุมชน การร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนมัธยมปลาย องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน และผู้นำชุมชนของสหรัฐฯ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความท้าทายที่สหรัฐฯ และอาเซียนกำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21
 
โครงการแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1) การปฐมนิเทศที่กรุงเทพฯ ก่อนการเดินทางไปสหรัฐฯ
2) โครงการแลกเปลี่ยนนาน 3-4 สัปดาห์ ที่ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้หลักการของการเป็นผู้นำและการทำกิจกรรมในชุมชนในสหรัฐฯ และ
3) กิจกรรมหลังเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันทำกิจกรรมหรือโครงการในชุมชนบ้านเกิดของตน โครงการแลกเปลี่ยนนี้จะมีเนื้อหาเข้มข้น เป็นวิชาการ และมีการปฏิสัมพันธ์สูง โดยโครงการต้องการผู้สมัครที่กระตือรือร้นซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาความสามารถของตนในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนและชุมชนของตน
 
       ภายหลังเข้าร่วมโครงการที่สหรัฐฯ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ผู้ร่วมโครงการจะต้องร่วมกันดำเนินโครงการที่ต้องสนองตอบความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรงเรียนหรือชุมชนของตนด้วย

 

รายละเอียดอื่นๆ ที่ควรทราบ

       รัฐบาลสหรัฐฯ ร่วมกับภาคเอกชนที่ร่วมอุปถัมภ์โครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในสหรัฐฯ การเดินทางไปและกลับจากสหรัฐฯ การปฐมนิเทศ ค่าธรรมเนียมในการจัดและบริหารโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ และการสัมมนา ที่พักและอาหารส่วนใหญ่ กิจกรรมทางวัฒนธรรม วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย และเงินสำหรับใช้ส่วนตัวจำนวนหนึ่ง ผู้ร่วมโครงการจะพักกับครอบครัวชาวอเมริกันที่สมัครเป็นผู้สนับสนุน
 
       *ผู้ร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ (ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าไปรษณียากร ค่ารูปถ่าย ฯลฯ) ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าของที่ระลึก ค่าโทรศัพท์ และค่าซื้อของใช้ส่วนตัวระหว่างที่อยู่ในสหรัฐฯ
 
        ผู้ร่วมโครงการจะได้รับอนุมัติวีซ่าประเภทโครงการแลกเปลี่ยน J-1 ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทนี้ต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาและต้องพำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ก่อนที่จะมีสิทธิ์ขอวีซ่าถาวรหรือวีซ่าทำงานชั่วคราวในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับวีซ่า J-1 ยังมีสิทธิ์ขอวีซ่าประเภทอื่นได้ เช่น วีซ่านักเรียนเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐฯ เป็นต้น

 

คุณสมบัติของผู้สมัครร่วมโครงการ

 • เกิดตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2545 ถึง 5 เมษายน พ.ศ. 2547
 • มีสัญชาติไทย (ผู้สมัครที่ถือสัญชาติไทยและสหรัฐฯ จะไม่ได้รับการพิจารณา)
 • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือปีการศึกษาหลังจากนั้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • ได้รับอนุญาตจากทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ

   
มาแล้ว! โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAYLP) ประจำปี 2562
Cr. Unsplash

 

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

 • แสดงความเป็นผู้นำในโรงเรียนหรือชุมชน มีความสนใจและความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
 • มีทักษะดีในการเข้าสังคมและการสื่อสาร
 • มีคะแนนเรียนดี
 • มีความชำนาญในภาษาอังกฤษ
 • สามารถดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชนของตน
 • สามารถทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้

   

​ขั้นตอนการสมัคร

       ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัคร (PDF 934KB) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ และสำเนาผลการเรียนล่าสุด ส่งมาที่อีเมล์ PAExchangesBKK@gmail.com พร้อมระบุหัวข้ออีเมล์ว่า
 
“SEAYLP_ชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร” ภายในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 
       สำหรับจดหมายแนะนำ (letter of recommendation) ผู้สมัครต้องแนบจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ พร้อมกับใบสมัคร (รูปแบบจดหมายอยู่หน้า 7-10 ของใบสมัคร) เป็นจดหมายจากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และจากอาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าที่หน้าที่ของโรงเรียน อีก 1 ฉบับ
 
ผู้สมัครยังสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ มาทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
 
ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม “2019 Southeast Asia Youth Leadership Program”
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
**กรุณาส่งใบสมัครด้วยเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะใบสมัครที่ส่งมาถึงฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม ภายในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และไม่รับใบสมัครที่นำมายื่นด้วยตนเอง**
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติม คลิกที่นี่
มาแล้ว! โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAYLP) ประจำปี 2562

 
        เป็นอีกทุนที่น้องๆ ไม่ควรพลาด ใครสนใจก็รีบสมัครกันเลยนะครับ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PAExchangesBKK@gmail.com พร้อมระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “SEAYLP" 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #SEAYLP #โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ #Southeast Asia Youth Leadership Program

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?