โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ) []

วิว
        สวัสดีค่ะชาว Dek-D ช่วงนี้ข่าวทุนแลกเปลี่ยนทยอยมาอยู่เรื่อยๆ ถ้าใครกำลังมองหาทุนไปสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย วันนี้พี่มีข่าวทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นช่วงเมษายนมาฝากค่ะ ^^
 
โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
 
โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)
รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย
ระยะเวลาประมาณ 3,5 สัปดาห์
 
        โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนไทยมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นเวลาประมาณ 3, 5 สัปดาห์ เดินทางประมาณช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2562 โดยรับสมัครเยาวชนที่เป็นนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปานกลางขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ ผู้ที่สอบผ่านและรายตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 
        ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยพำนักร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ของประเทศนั้นๆ เพื่อเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ทำให้เยาวชนได้ฝึกและกล้าพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ได้ศึกษาระบบการเรียนการสอนในประเทศที่เป็นสากล ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบ อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง และเรียนรู้การเป็นผู้นำ นำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
 
        ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะเป็นผู้จัดหาสถานศึกษา ที่พัก ตัวเครื่องบิน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแทนผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะมีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการลดหลั่นตามลำดับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบุในกำหนดการทั่วไป 

โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
 
รายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ
 
โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)

 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 
        1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อายุตั้งแต่ 10-18 ปี (ข้อสอบแยกระดับ)
        2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด พร้อมปฏิบัติตามระเบียบโครงการฯ
        3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
        4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
        5. มีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ สามารถใช้ชีวิตและเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศได้ด้วยตนเอง เป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้

โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 
        1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย
        2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
        3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุดที่มี (สำเนาสมุดพก)
        4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (ต่อ 1 โปรแกรมที่เลือก)
 
วิธีการสมัคร
 
        1. สมัครโดยตรงที่ สำนักงานโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 60/74 หมู่ 6 พฤกษ์ลดา 2 ถ.ไสวประชาราษฎร์ (พระองค์เจ้าสาย) ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 081-2500615-7 โทรสาร 02-1984164
 
        2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยนำใบสมัครพร้อมค่าสมัคร ส่ง EMS มาที่โครงการฯ ตามที่อยู่ข้างต้น โดยถือวันประทับตาไปรษณีย์เป็นเกณฑ์
 
        3. สมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ
 
เปิดรับสมัคร  กรุงเทพฯ 2 - 27 พฤศจิกายน 2561
                   ภูมิภาค 2 - 26 พฤศจิกายน 2561
วันสอบ         วันอาทิตย์ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่สอบส่วนกลาง  สนามสอบกรุงเทพฯ (สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากสมัคร)
สถานที่สอบภูมิภาค     ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร (ศูนย์สอบจะเป็นผู้กำหนดสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ)

โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
 
วิชาที่สอบ
 
        1. ภาษาอังกฤษ ข้อสอบแยกตามระดับชั้นคือ ม.ต้น ม.ปลาย
        2. ข้อสอบวัดความพร้อม (ภาษาไทย) และ Listening Test
 
ประกาศผลสอบ 2 มกราคม 2562
รายงานตัว        2 - 7 มกราคม 2562
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศเยาวชน ประมาณ 2-3 มี.ค. 2562

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่ www.uce2012.com

โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=kookkai

พี่กุ๊กไก่ - ผู้เขียน

มนุษย์เบ้าหน้าจีน หวีดนักร้องไทย คลั่งไคล้ซีรี่ส์เกาหลี คลุกคลีกับอาหารญี่ปุ่น

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #UCE #แลกเปลี่ยน #ทุน #สหราชอาณาจักร #นิวซีแลนด์ #แคนาดา #ออสเตรเลีย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?