มาแล้ว! ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ระดับ ป.โท ประเทศรัสเซีย []

วิว
        สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้พี่มีทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ประเทศรัสเซียมาฝาก ใครที่กำลังมองหาทุนไปเรียนต่ออยู่พอดี ห้ามพลาดเลยนะครับ (เรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษจ้า)

 
มาแล้ว! ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ระดับ ป.โท ประเทศรัสเซีย
 
       ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่าสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Instistute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ประจำปี 2562 จำนวน 3 ทุน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
 

ทุนที่รับสมัคร จำนวน 3 ทุน 
 

1. Master of Science  in Information Systems and Technology (Energy System)
 
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, คณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ฟิสิกส์ 
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
 
2. Master of Science in Materials Science and Technology of Materials (Materials Science)
 
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- คะแนนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
3. Master of Science in Mathematics and Computer Science (Data Science)
 
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือได้ไม่ต่ำกว่า 

 

วิธีการรับสมัคร
 

1. สำหรับผู้สมมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป” หัวข้อย่อย “ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” หัวข้อย่อย “ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว” พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้
 
2. สมัครได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
3. กำหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารต่างๆ ไปที่สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เลขที่ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญและหากผู้สมัครคัดเลือกนำส่งเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ฉบับภาษาอังกฤษที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน 1 ฉบับ 
 
3. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน 1 ฉบับ หรือสำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 
4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ท่าน รวม 2 ฉบับ
 
5. ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จำนวน 1 ฉบับ
 
6. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 
7. หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 (กรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)
 
8. สำเนาบัตรปรจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
 
9. สำเนาหนังสือเดินทางไทย (Passort) จำนวน 1 ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว) 

 
อ่านระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือก และ แบบฟอร์ม สนง.กพ.5 (กรณีเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ) คลิกที่นี่
 

Clip

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนรัสเซีย #ทุนเรียนต่อรัสเซีย #เรียนต่อรัสเซีย #ทุน ก.พ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?