สมัครเลย! ทุนป.เอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์


       สวัสดีค่ะชาว Dek-D วันนี้ พี่เยลลี่ มีข่าวทุนการศึกษาจากประเทศที่ไม่ไกลจากบ้านเราอย่างประเทศสิงคโปร์มาฝากค่ะ รายละเอียดจะเป็นยังไง ตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ

 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University:NTU) ประเทศสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแด่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

จำนวนทุน


       ทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร


1. ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 
1.1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตามเอกสารแนบท้าย 2
 
1.2. เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้
- กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย 1 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, E หรือ F = 0) หรือร้อยละ 85.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย 1 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, E หรือ F = 0) หรือร้อยละ 85.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1
 
2. ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามข้อ 1.2 จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้าย 1 หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้
 
3. ได้คะแนนผลการทดสอบ GRE ไม่ต่ำกว่า 1200/3.5 (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผลการสอบ GRE มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 
4. ได้คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 570 คะแนน (Paper-based) หรือ 88 คะแนน (Internet-based) (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผลทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 
5. ผู้สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในครั้งนี้
 
6. ผู้สมัครสอบที่เคยได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฎิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ ก.พ. หรือส่วนราชการแล้ว นับถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และจะต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิ์สมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน
 
7. ผู้สมัครสอบที่เคยได้รับทุนอื่นๆ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศ และยังมีข้อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิ์สมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน
 
8. ผู้สมัครสอบที่เป็นราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด หากไม่มีหนังสือดังกล่าว จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิ์สมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน
 
9. มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์
 
ลิงก์: ประกาศรับสมัครคัดเลือก (ดูเอกสารแนบท้าย 1 และ 2 ที่นี่) 

 

เอกสารในการสมัคร 


1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี) 1 รูป พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 
2. ทรานสคริปส์ภาษาอังกฤษ มีตรามหาวิทยาลัยรับรอง 1 ฉบับ
 
3. สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง 1 ฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยูชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 
4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา 2 ท่าน รวมเป็น 2 ฉบับ  
 
5. ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) 1 ฉบับ 
 
6. สําเนาผลการทดสอบ GRE ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 1200/3.5 (ถ้ามี) 
 
7. สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไมต่ำกว่า 570 คะแนน (Paper-based) หรือ 88 คะแนน (Internet-based) (ถ้ามี) 
 
8. หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหน้า ส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 (กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)
 
9. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 ฉบับ
 
10. สําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) 1 ฉบับ (ถ้ามี)  

 

การรับสมัคร


1. เข้าที่เว็บไซต์: https://www.ocsc.go.th/scholarship/king/ntu และพิมพ์แบบฟอร์ม “ใบสมัครคัดเลือก” เพื่อใช้ในการสมัคร
 
2. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารต่างๆ ไปที่ สำนักงานประสานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เลขที่ 93/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากผู้สมัครคัดเลือกนำเอกสารส่งเอง จะถือวันที่งานสารบรรณของสวทช. ประทับตราเอกสารเป็นสำคัญ

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร: คลิกที่นี่ 


 
พี่เยลลี่
พี่เยลลี่ - Columnist อักษรศาสตร์ เอกมโน โทติ่ง หิวชานมตลอดเวลาและเป็นทาสลูกน้องแมว

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

1 ความคิดเห็น

กำลังโหลด
กำลังโหลด