มาแล้ว! โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่ 46 SSEAYP 2019 []

วิว
        สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้พี่วุฒิข่าวโครงการที่หลายคนรอคอยกันอยู่มาฝากกับ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ตอนนี้เปิดรับรุ่นที่ 46 แล้ว ใครรอสมัครอยู่ มาดูรายละเอียดทุนปีนี้กันเลยครับ 


 
มาแล้ว! โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่ 46 SSEAYP 2019

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่ 46 SSEAYP2019
 

      โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program) เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลประเทศในเอเชียอาคเนย์ 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์และราชอาณาจักรไทย โดยในปี 2562 กําหนดดําเนินงานโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2562 รวม 51 วัน โดยเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศละ 28 คน และหัวหน้าคณะเยาวชน ประเทศละ 1 คน รวมทั้งเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น จํานวน 40 คน รวม 330 คน โดยมีจุดเริ่มต้นของการเดินทาง ณ ประเทศญี่ปุ่น และออกเดินทางไปกับเรือนิปปอน มารูแวะเยือนประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมา และมาเลเซีย ตลอดโครงการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมบนเรือและกิจกรรมในประเทศที่เรือแวะเยือน ได้แก่ การอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อที่กําหนด กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสําคัญระดับประเทศการพักกับครอบครัวเจ้าภาพ และการไปทัศนศึกษายังสถานที่สําคัญในประเทศนั้นๆ
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ
2. อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
3. เป็นโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัย และไมม่ ีพันธะใด ๆ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมตามที่โครงการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
6. ไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่น หรือทุนในโครงการอื่นของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
7. ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (สําหรับ
ผู้สมัครเพศชาย)
8. สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งรู้จักการทํางานเป็นทีมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการฯ
9. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กําหนด และเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งตามกําหนดการนัดหมายของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
10. ผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศในโครงการอื่นใดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะต้องเดินทาง
กลับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัคร
11. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มาก่อน  
 
การรับสมัครและการคัดเลือก

1. รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร ใน www.dcy.go.th ที่อยู่ในการส่งใบสมัคร อีเมล SSEAYP2019@dcy.go.th
2. แบ่งการคัดเลือกออกเป็น 2 กลุ่ม
- กลุ่มบุคคลทั่วไป สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์
 สําหรับบุคคลที่มีผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด สามารถแสดงผลการทดสอบเพื่อยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
- กลุ่มผู้แทนจังหวัด ยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ แต่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในส่วนกลาง 
 
ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
 
1. รัฐบาลญี่ปุ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ (กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ) ชั้นประหยัด
- อาหารและเครื่องดื่มซึ่งบริการตามปกติบนเรือ
- ค่าพาหนะเพื่อการทัศนศึกษาตามกําหนดการของประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ
- ค่าที่พักและอาหารในประเทศญี่ปุ่น
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุในระหว่างการร่วมกิจกรรมของโครงการฯ
 
2. รัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
- ค่าเครื่องแต่งกาย (ยกเว้นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- ค่าพาหนะเดินทางจากบ้านพัก – สนามบินสุวรรณภูมิ (ไป – กลับ)
- ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าของขวัญสําหรับหัวหน้าคณะเพื่อมอบให้ในนามประเทศไทย
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
 
3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหรือหน่วยงานต้นสังกัด (แล้วแต่กรณี) จะรับผิดชอบการ
ดําเนินงานและค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าตรวจร่างกาย ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคอีสุกอีใส และโรคหัด
- ค่าประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ (ส่วนบุคคล)
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการกลุ่มให้มีความพร้อมมากขึ้นก่อนการเดินทาง เช่น การฝึกซ้อมการแสดง
ทางวัฒนธรรม หรือการเตรียมการกลุ่มตามหน้าที่ของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายภายหลังจากการอบรมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1
- ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการจัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมโครงการฯ เช่น งบประมาณส่วนกลางเพื่อ
การบริหารจัดการเป็นค่าอุปกรณ์การแสดง ชุดการแสดงทางวัฒนธรรม เอกสารแนะนําตัว และเอกสารเผยแพร่ประเทศไทย เป็นต้น ตามที่คณะผู้แทนเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกมีความเห็นร่วมกัน

 
หมดเขต 29 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็ม & ใบสมัครและเอกสารที่เกียวข้องได้ที่ https://www.dcy.go.th

 
มาแล้ว! โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่ 46 SSEAYP 2019
 
ติดตามทุนต่อนอกง่ายๆ กับ Dek-D 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ #SSEAYP 2019 #SSEAYP 2019

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?