มาแล้ว! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 59 (พ.ศ. 2563 - 2564) []

วิว
        สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D มีใครกำลังรอสมัครโครงการแลกเปลี่ยน AFS มั้ยครับ วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวและรายละเอียดของโครงการปีนี้มาฝาก 

 
มาแล้ว! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 59 (พ.ศ. 2563 - 2564)
 โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564)

 
        มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษา และพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา โดยโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ. 2563 - 2564) นี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ครับ

 
ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 
- ประเภททุนทั่วไป คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิร่วมกับการสมทบทุนบางส่วนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง
 
- ประเภททุนบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Corporate Scholarship Program) หรือ CSP คือ ทุนสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของโครงการและยินดีสนับสนุนให้เยาวชนที่เป็นบุตร หรือธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ตามคุณสมบัติที่เจ้าของทุนระบุ
 
- ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ทุนคือ
1. AFS Thailand Full Scholarship คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสจากมูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
2. Asia Kakehashi Scholarship คือ ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนชาวเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยทั้ง 2 ทุน บิดา,มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทเท่านั้น
 
- ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) หรือ KLYES
คือ ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนไทย-มุสลิม
 
มาแล้ว! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 59 (พ.ศ. 2563 - 2564)
 
    โดยทุนทั่วไปจะมีการสอบคัดเลือกทั้งหมด 2 ขั้นตอน คือ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ และผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้
 
- สัญชาติไทย 
- ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2547 
- กำลังจะศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา พ.ศ.2562 
*ยกเว้นเยาวชนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Home School ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศ ต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- เป็นผู้มีความประพฤติดี 
- ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
- มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ากว่า 2.30 และต้องไม่มีผล การเรียนติด 0,ร,มผ และมส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E

 
กำหนดการ
 
- เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ http://www.afsthailand.org
-  ยื่นใบสมัคร ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของผู้สมัครสังกัดอยู่ (ดูรายชื่อศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก หน้า 18-19 ที่ลิงก์นี้ https://drive.google.com/file/d/1N4ZT8KDjfryniegexTXwM-23zcrrUDtw/view) ภายในวันพุธ 5 มิถุนายน 2562 (หรือ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกำหนด)
- สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. (ผู้เข้าสอบทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน และต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 45 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม และต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบที่ระบุในบัตรประจำตัวสอบเอเอฟเอสเท่านั้น โดยนำดินสอ 2B และบัตรประจำตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย) 
- ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 (*ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์*)
- เมื่อสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัว และกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่ www.afsthailand.org ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 20 - วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
- ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20-วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก (หรือตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
- สอบสัมภาษณ์ (ใช้เวลาเต็มวัน) วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 
- ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ http://www.afsthailand.org (*ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์*)

 
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนในการเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีดังนี้
 
1. จำนวนเงิน 350,000 บาท สำหรับประเทศ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย (หอพัก)
2. จำนวนเงิน 370,000 บาท ส าหรับประเทศ อินเดีย (STEM)
3. จำนวนเงิน 390,000 บาท สำหรับประเทศเบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาดัทช์) โคลอมเบีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเชค ฮังการี ลัตเวีย ปานามา ปารากวัย เปรู โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย เซอร์เบีย สโลวาเกีย ตุรกีและจีน (หอพัก)
4. จำนวนเงิน 420,000 บาท สำหรับประเทศ อาร์เจนตินา อุรุกวัย ออสเตรีย เบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส) บราซิล ชิลี เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ เยอรมนีไอซ์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์นอรเวย์รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์และสวีเดน
5. จำนวนเงิน 450,000 บาท สำหรับประเทศ ฝรั่งเศส
6.  จำนวนเงิน 550,000 บาท สำหรับประเทศ สหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
7. จำนวนเงิน 720,000 บาท สำหรับประเทศ แคนาดา
8. จำนวนเงิน 750,000 บาท สำหรับประเทศ ไอร์แลนด์
9. จำนวนเงิน 920,000 บาท สำหรับประเทศ เดนมาร์ก (หอพัก) และแคนาดา (โซนภาษาอังกฤษ)
10. จำนวนเงิน 1,150,000 บาท สำหรับประเทศ แคนาดา (หอพัก)
11. ประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากประเทศในข้อ 1-10 มูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สามารถสอบถามได้ที่… 
1. ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียน (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ งานแนะแนว และ/หรืองานประชาสัมพันธ์โรงเรียน) 
2. ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต หรือศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 
3. ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์หมายเลข 02-574-6197 ต่อ 203, 208 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. หรือ 13.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
อ่านระเบียบการฉบับเต็มที่ คลิกที่นี่
 
มาแล้ว! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 59 (พ.ศ. 2563 - 2564)

 
มาแล้ว! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 59 (พ.ศ. 2563 - 2564)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #AFS #โครงการแลกเปลี่ยน AFS #โครงการแลกเปลี่ยน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?