ห้ามพลาด! ASEA-UNINET มอบทุนวิจัย 1 เดือน ณ ประเทศออสเตรีย []

วิว
       สวัสดีค่ะชาว Dek-D … คนที่กำลังมองหาทุนวิจัยในต่างประเทศอยู่ วันนี้ พี่เยลลี่ มีข่าวดีมาฝากค่ะ ขอบอกว่าเป็นทุนที่น่าสนใจมากๆ เพราะเป็นการร่วมมือกันระหว่างไทยและออสเตรียเลย รายละเอียดมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ!

 
ห้ามพลาด! ASEA-UNINET มอบทุนวิจัย 1 เดือน ณ ประเทศออสเตรีย
Photo Credit: https://asea-uninet.org/
 
       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เพื่อรับทุน “ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship” ประจำปี 2562

 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน


1. รัฐบาลไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางในวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท ดังนี้
 
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออสเตรีย ชั้นประหยัด
- ค่าเดินทางภายในประเทศออสเตรียที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ใช้จ่ายโดยคำนึงถึงความประหยัด)
 
2. ฝ่ายออสเตรีย
 
- รัฐบาลออสเตรียสนับสนุนค่าที่พักและค่าครองชีพในออสเตรียในอัตราเหมาจ่าย จำนวน 1,100 ยูโร
- มหาวิทยาลัยเจ้าภาพที่ออสเตรีย (Host University) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
       
       ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง ได้แก่ ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

 

กำหนดการเดินทาง


       ผู้ที่ได้รับทุนต้องเดินทางไปทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรีย ภายในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2563

 

คุณสมบัติผู้สมัคร


1. มีสัญชาติไทย และเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัย ASEA-UNINET และได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันต้นสังกัดให้สมัครรับทุน (เช็กรายชื่อมหาวิทยาลัยที่นี่
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และหากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่สมัคร
4. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี
5. ต้องมีประสบการณ์และผลงานในการทำวิจัยมาแล้วพอสมควร (หากมีผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน International Journal จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
6. ผู้สมัครที่ไม่เคยได้รับทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
7. ผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสไม่สามารถสมัครรับทุนได้ในปีเดียวกัน

 

เงื่อนไขการรับทุน


- ผู้ได้รับทุนต้องเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษโดยให้ที่ปรึกษาชาวออสเตรีย (Host Professor) ลงนามรับรองและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลา 1 เดือนหลังจากกลับจากออสเตรีย
- ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะต้องลงนามในสัญญาเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายออสเตรียหากแจ้งสละสิทธิ์การรับทุนกระชั้นชิด (น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง)

 

หลักฐานการสมัคร


1. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
2. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าทำวิจัย (Letter of Acceptance) จากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพในออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยที่ปรึกษาชาวออสเตรียต้องมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติ ความรู้และความสามารถของผู้สมัคร (Letter of Recommendation)จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ในระดับมหาวิทยาลัยทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. รายละเอียดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
7. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
 
       ผู้สมัครรับทุนต้องจัดส่งเอกสารตัวจริงตามข้อ 1 จำนวน 1 ฉบับ และเอกสารตามข้อ 2-7 เรียงตามลำดับจำนวน 6 ชุด (ประกอบด้วยต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 5 ชุด)

 

วิธีการสมัคร


       ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครรับทุนได้ที่เว็บไซต์นี้ และสามารถส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดได้โดยวิธีดังนี้
 
- ส่งเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองได้ที่: สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 10 อาคารอุดมศึกษา 1 
 
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่:
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
(วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัครรับทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship 2019”)
 
       ไม่พิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางอีเมลและทางแฟกซ์

 
ปิดรับสมัคร: วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 (ยึดวันที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศลงตราประทับรับเอกสารการสมัครเป็นสำคัญ)
อ่านรายละเอียดทุนฉบับเต้
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ 02-610-5405 (มริษฎา)
E-mail: marissada.nil@gmail.com


 

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=yelly

พี่เยลลี่ - ผู้เขียน

อักษรศาสตร์ เอกมโน โทติ่ง หิวชานมตลอดเวลาและเป็นทาสลูกน้องแมว

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุน #ออสเตรีย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?