Engenius โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 (ระยะเวลา 1 ปี) []

วิว
Engenius โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 (ระยะเวลา 1 ปี)
 
Engenius International Exchange Program
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ ในโครงการ รุ่นที่ 3 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
ประจำปี 2020 - 2021 (พ.ศ.2563 – 2564)
 
Engenius โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 (ระยะเวลา 1 ปี)
 
        โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษาหรือประมาณ 10 - 11 เดือน (High School Academic Year Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูต ได้เดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศอุปถัมภ์และพํานักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดียิ่ง นอกจากนั้นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศและยังจะได้ทําหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลกอีกด้วย
 
        ทั้งนี้โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติในปีการศึกษาปี พ.ศ. 2562 - 2563 นั้นถือเป็นโครงการแลกเปลี่ยนฯรุ่นที่ 3 ทางโครงการฯจึงได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ โดยจำแนกทุนออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
 
 • ทุนเต็มจำนวน ประเทศสหรัฐอเมริกา   มูลค่า 450,000 บาท
       จำนวน    1 ทุน
 • ทุนการศึกษาบางส่วน ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 225,000 บาท
       จำนวน    2 ทุน
 • ทุนการศึกษาบางส่วน ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 112,500 บาท
       จำนวน    2 ทุน
 • ทุนการศึกษาบางส่วน ประเทศสหรัฐอเมริกา    มูลค่า 30,000 บาท
       จำนวน 115 ทุน
 • ทุนบุตรครู ประเทศสหรัฐอเมริกา  มูลค่า 30,000  บาท         
       จำนวน   30 ทุน
       และประเทศอื่นๆในโครงการ

Engenius โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 (ระยะเวลา 1 ปี)


ลักษณะของโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International
 

1. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International เป็นลักษณะทุนเต็มจำนวนและทุนสมทบโดยทางโครงการสมทบทุนให้บางส่วน
2. นักเรียนจะได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในโครงการ
3. ให้นักเรียนได้เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในเมืองต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในโครงการเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา หรือประมาณ 10 - 11 เดือน
4. นักเรียนจะได้เรียนและร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียนเสมือนเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาคนหนึ่งของโรงเรียนอุปถัมภ์ 
5. นักเรียนจะได้ใบประเมินผลการเรียนจากโรงเรียนอุปถัมภ์เมื่อจบโครงการ 
6. นักเรียนแลกเปลี่ยนฯ สามารถเทียบโอนชั้นเรียนได้ โดยการนําผลการเรียนหรือผลการประเมินจากโรงเรียนอุปถัมภ์มาดําเนินการเทียบโอนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนต้นสังกัด (ทั้งนี้การเทียบโอนชั้นเรียน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและนโยบายของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดด้วย)
7. นักเรียนจะได้รับการอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกของคนหนึ่งของครอบครัวอุปถัมภ์
8. โครงการ ฯ จะจัดให้มีค่ายปฐมนิเทศนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนฯในประเทศก่อนการเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

1. นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
2. ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า  มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.0 ขึ้นไป
3. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด
4. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
5. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
6. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในโครงการ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 
Engenius โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 (ระยะเวลา 1 ปี) 

กำหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. (2 ชั่วโมง) 

สถานที่สอบ
ส่วนกลาง อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่างจังหวัด ณ ศูนย์สอบประจําโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-117-4742

วิชาสอบ    
1. ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension 80 ข้อ 80 คะแนน
2. ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาอังกฤษ 1 ข้อ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน
 
ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
 
การลงทะเบียน
 • นักเรียนภาคสมทบ และประเทศอื่นๆ ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
 • นักเรียนที่สอบติด 120 ลำดับแรก จะได้รับสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนเต็มจำนวนและบางส่วน โดยจะต้องลงทะเบียนรายงานตัวภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อเข้าร่วมค่าย E - Camp เพื่อคัดเลือกและสัมภาษณ์ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน (นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาหักจากค่าโครงการในภายหลังได้)

*หมายเหตุ: นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมค่าย E - Camp จะมีสิทธิ์ได้รับทุนบางส่วนมูลค่า 30,000 บาทเท่านั้น
 
Engenius โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 (ระยะเวลา 1 ปี)
 

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 - 2564


กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ค่าใช้จ่าย (บาท)

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
 • USA กลุ่ม 1 (ทุนวีซ่า J-1 แลกเปลี่ยน)
299,000 
 • USA กลุ่ม 2 (ทุนวีซ่า J-1 แลกเปลี่ยน ภาคสมทบ)
329,000 
 • USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 แลกเปลี่ยน หรือเลือกศึกษาต่อ)
เริ่มต้น 690,000

2. ประเทศแคนาดา
 • Canada (สองภาษา-อังกฤษและฝรั่งเศส)
690,000
3. ประเทศนิวซีแลนด์
New Zealand (เริ่มต้น 3 เทอม)
เริ่มต้น 559,000
4. ประเทศแอฟริกาใต้
South Africa
199,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจําชาติ    
ค่าใช้จ่าย (บาท)

 
5. ประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี ฝรั่งเศส
 • China (หอพัก), Japan, Taiwan, Italy, France
250,000
6. ประเทศเม็กซิโก บราซิล อาร์เจนตินา โปรตุเกส สเปน เยอรมัน
 • Mexico, Brazil, Argentina, Portugal, Spain, Germany
270,000
7. ประเทศเกาหลีใต้ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์
 • South Korea, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Netherlands
290,000

- ค่าโครงการไม่รวมค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมภายในประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ (ชั้นประหยัด) พร้อมจัดส่งนักเรียนที่สนามบิน  120,000 บาท
- ทุกประเทศไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่ากิจกรรมที่โรงเรียน ในขณะที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
- USA วีซ่า F-1 และ New Zealand สามารถเลือกโรงเรียน เลือกรัฐ ในการเข้าร่วมโครงการได้

หมายเหตุ: ทางโครงการ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งอัตราทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยที่ทําให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
Engenius โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 (ระยะเวลา 1 ปี) 
 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 96, 98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.02-117-4742, 085-503-6522, 081-448-0770
        
Engenius โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 (ระยะเวลา 1 ปี) E-mail: engeniusinter@gmail.com    
Engenius โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 (ระยะเวลา 1 ปี) Websitewww.engenius.co.th                                          
Engenius โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 (ระยะเวลา 1 ปี) Line: @engenius_inter                
Engenius โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 (ระยะเวลา 1 ปี) Facebook Fanpage: Engenius International
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #Engenius #สหรัฐอเมริกา #แคนาดา #นิวซีแลนด์ #แอฟริกาใต้ #จีน #ญี่ปุ่น #ไต้หวัน #อิตาลี #ฝรั่งเศส #เม็กซิโก #บราซิล #อาร์เจนตินา #โปรตุเกส #สเปน #เยอรมัน #เกาหลี #เกาหลีใต้ #เดนมาร์ก #ฟินแลนด์ #นอร์เวย์ #สวีเดน #เนเธอร์แลนด์ #ทุนแลกเปลี่ยน #แลกเปลี่ยน #เรียนต่อนอก

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?