มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2020 []

วิว
        สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้ พี่วุฒิ มีทุนที่น้องๆ หลายคนรอคอยมาฝากครับ นั่นก็คือ “ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี ปี 2020” ระเบียบการของทุนในปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยครับ

 
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2020
 
        สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี หรือ 7 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป 

 

สาขาที่สามารถเลือกได้

มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2020
 
สิ่งที่จะได้รับจากทุน

1. รัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจนจบหลักสูตร (รวมถึงช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี และค่าสอบ)
2. เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ประมาณเดือนละ 117,000 เยน
3. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
2. จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย
3. มี GPA รวมในระดับมัธยมปลาย/ปวช. (3 ปี) ไม่ต่ำกว่า 3.50 *ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ให้คำนวณ GPA รวมถึงเทอมปัจจุบัน หรือ มี GPA รวมในระดับมัธยมปลาย/ปวช. (3 ปี ) ไม่ต่ำกว่า 3.30 แต่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้คือ 
     1) มีผลสอบ JLPT ระดับ2/N2 หรือ ระดับ1/N1 
     2) มีผลสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 200 คะแนน หรือ มีผลสอบ EJU วิชา Mathematics 1 และ Japan and the World หรือ วิชา Mathematics 2 และ Science รวมไม่ต่ำกว่า 240 คะแนน (สามารถเลือกโจทย์เป็นภาษาอังกฤษได้)
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตรให้เรียบร้อย  *เขียนชื่อหลังรูปและแปะรูปถ่ายลงในใบสมัครและบัตรเข้าสอบ สามารถดาวน์โหลดคลิก https://www.studyjapan.go.jp/jp/files/2020_Application_Undergraduate.pdf
2. ใบ Admission Form ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร 2 ใบให้เรียบร้อย 
3. ใบรายงานผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ(ถ้ามี)ปริญญาตรี 
4. Certificate of school/university enrollment หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน (พร้อมระบุวันที่คาดว่าจะจบการศึกษา) หรือหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษากรณีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
5. 
Certificate of graduation of school/university attended หลักฐานจบการศึกษาออกโดยโรงเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัยแล้ว(ห้ามยื่นใบประกาศนียบัตร/ใบปริญญาตัวจริง เนื่องจากจะไม่คืนเอกสารให้)
6. สำเนาประกาศนียบัตรสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT หรือผลสอบ EJU (ถ้ามี)
7. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ที่ระบุว่าอนุญาตให้สมัครทุนและถ้าได้รับทุนจะให้เดินทางไปศึกษาต่อ ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง (สามารถกำหนดรูปแบบเองได้)
 
**กรุณาศึกษาเอกสาร ANNEX ซึ่งระบุเรื่องกำหนดการและข้อมูลการรับสมัครในประเทศไทย ประกอบกับ Application Guidelines โดยละเอียดก่อนยื่นสมัคร** คลิกที่นี่
 
ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คลิกที่นี่

 

กำหนดการ

     รับยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. – 16.00น. ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ หรือที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่
 
     สอบข้อเขียน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เลือกสนามสอบ 1 แห่ง (กรุณาระบุลงในใบสมัครด้วย) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2020
 
1. สอบข้อเขียน ตามกลุ่มสาขาที่สมัคร คือ 
1.1 Social Sciences and Humanities (U1) สอบ 2 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ 
1.2 Natural Sciences (U2) สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมีและฟิสิกส์ หรือชีววิทยา *ผู้ที่เลือกสาขาใน Natural Sciences A สอบวิชาฟิสิกส์ แต่หาก เลือกสาขาใน Natural Sciences B หรือ C สอบวิชาชีววิทยา 
     โจทย์ของข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา (วิชาละ 1 ชั่วโมง) สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น และต้องการประเมินความสามารถ ทางภาษาญี่ปุ่น สามารถเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม (2 ชั่วโมง) 
 
2. สอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเขียนเท่านั้น 
**สัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่น
 
     ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
     สอบสัมภาษณ์ 23 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2562 (ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
     ประกาศผลผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ 6 สิงหาคม 2562
 

หมายเหตุ 

1. กรณีที่มี GPA รวมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจมีคุณสมบัติสมัครได้ หากมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือกำรสอบ EJU ตามที่กำหนดมายื่นประกอบการสมัคร 
2. รายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีดังนั้นกรุณาตรวจสอบ Application Guidelines ในประกำศรับสมัครของปีนั้น ๆ ให้ถี่ถ้วน 
3. ไม่สามารถยื่นสมัครทุนมากกว่ำ 1 ประเภทในปีเดียวกัน 
4. สามารถดูตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ที่ คลิกที่นี่
 

หน่วยงานติดต่อสอบถาม  

ทุนนักศึกษาปริญญาตรีสอบถามที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ 
โทร. 02-207-8504, 02-696-3004 ต่อ 658, E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp
หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โทร. 052-012-500 ต่อ 190

 

ข้อมูลติดต่อสอบถามและที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร
 

1) สำหรับผู้สมัครสอบที่กรุงเทพ ขอนแก่น และสงขลา
 
MEXT Scholarship Section สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ 
177 ถนนวิทยุ 177 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-207-8504, 02-696-3004
E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp
ชั่วโมงทำการ 09.00-12.00 / 13.30 - 16.00 (จันทร์ - ศุกร์)
 
2) สำหรับผู้สมัครสอบที่เชียงใหม่
 
MEXT Scholarship Section สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 
Unit 103-107 Airport Business Park, 90 ถนนมหิดล 
ตำบลหายยา อังเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร: 052-012-500 ต่อ 190
E-mail: culture@tm.mofa.go.jp
ชั่วโมงทำการ: 08.30-12.00 / 13.00 - 16.30 (จันทร์ - ศุกร์)

 
อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)
 
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2020
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น #เรียนต่อญี่ปุ่น #ทุนญี่ปุ่น #ทุนมง #MEXT #ทุนมงบุโช

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?