มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2020 []

วิว
        สวัสดีครับชาว Dek-D วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวทุนรัฐบาลญี่ปุ่นมาฝาก สำหรับใครที่วางแผนจะสมัครระดับปริญญาโทขึ้นไป ห้ามพลาดเลยนะครับ!

 

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับนักศึกษาวิจัย

     สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทุนการศึกษาจะขยายเวลาจนจบหลักสูตรตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

 

สาขาที่เปิดรับ

มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2020
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
2. จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย
3. ต้องเลือกสาขาที่จะไปศึกษาต่อให้ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาเดิมที่จบการศึกษา 
4. มี GPA รวมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.25* หรือมี GPA รวมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ยกเว้นสาขาเภสัชศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.30) อย่างใดอย่างหนึ่ง *ผู้ทียังไม่จบการศึกษา ให้คำนวณ GPA รวมถึงเทอมปัจจุบัน 
 
กรณีที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.80 มีสิทธิ์สมัครสอบได้หากมีผลสอบวัดระดับ JLPT หรือ EJU
 
*กรณีผู้สมัครมี GPA รวมในระดับปริญญาตรีไม่ถึง 3.25 จะมีสิทธิ์สมัครได้หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
 
สำหรับผู้ที่มีผลสอบ JLPT 
(1) มี GPA รวม 3.15 ขึ้นไป และมี JLPT ระดับ 3 หรือ N4 หรือ N3 
(2) มี GPA รวม 3.00 ขึ้นไป และมี JLPT ระดับ 2 หรือ N2 
(3) มี GPA รวม 2.80 ขึ้นไป และมี JLPT ระดับ 1 หรือ N1 
 
สำหรับผู้ที่มีผลสอบ EJU (อายุไม่เกิน 2 ปี) 
(1) มีGPA รวม 3.15 ขึ้นไป และมีคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า160 
(2) มีGPA รวม 3.00 ขึ้นไป และมีคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 200 
(3) มี GPA รวม 2.80 ขึ้นไป และมีคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 240 
(4) มี GPA รวม 2.80 ขึ้นไป และมีคะแนนวิชา Mathematics 1 และ Japan and the World หรือ วิชา Mathematics 2 และ Science รวมไม่ต่ำกว่า 240 (สามารถเลือกโจทย์เป็นภาษาอังกฤษได้)
 

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ

- ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 
- ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 143,000เยน/เดือน
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น 
 

ระยะเวลาการรับทุน

     2 ปี (สำหรับผู้ที่เริ่มรับทุนเดือนเมษายน) หรือ 1 ปี 6 เดือน (สำหรับผู้ที่เริ่มรับทุนเดือนกันยายนหรือตุลาคม) *รวมช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 6 เดือน 
 
หมายเหตุ: ระยะเวลารับทุนนี้เฉพาะช่วงที่เป็นนักศึกษาวิจัย หากสอบเข้าต่อปริญญาโทหรือเอกได้ อาจมีโอกาสได้ทุนต่อจนจบการศึกษา 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. Application Form คลิกที่นี่
3. ใบข้อมูลสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อและแผนการศึกษา คลิกที่นี่
4. รูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 cm ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ *เขียนชื่อหลังรูปและแปะรูปถ่ายลงในใบสมัครและบัตรเข้าสอบ
5. ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (และระดับปริญญาโท *ถ้ามี)
6. หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (และระดับปริญญาโทถ้ามี) หรือเอกสารที่รับรองว่ากำลังจะจบจากสถาบันนั้นๆ
7. Placement Prefernce Application Form คลิกที่นี่
8. Abstracts of theses (เฉพาะผู้ที่ระบุไว้ในข้อ 13 ของใบสมัครว่าให้แนบประกอบ)
9. ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) (ถ้ามี)
10. ผลสอบ EJU (ถ้ามี)
 
*เอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นด้วย
 

รายวิชาที่เปิดสอบ

มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทขึ้นไป ประจำปี 2020
 

กำหนดการ

     กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (เฉพาะผู้ที่จะสอบที่เชียงใหม่) ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 หากมาส่งเอกสารด้วยตัวเอง สามารถส่งได้แต่เวลา 9.00 - 11.30 น. หากส่งทางไปรษณีย์ เอกสารทั้งหมดต้องมาถึงสถานเอกอัครราชทูตหรือ สถานกงสุลภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ก่อนเวลาปิดทำการ
 
     การสอบข้อเขียน 23 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. - 16.00 น. เลือกสอบสถานที่:
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
     ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
     สอบสัมภาษณ์กลุ่ม R1 A และ R1 B วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 (ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
     สอบสัมภาษณ์กลุ่ม R2 วันที่ 15 และ 18 กรกฎาคม 2562 (ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
     ประกาศผลผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ 23 กรกฎาคม 2562

 
หมายเหตุ

1. เอกสารสมัครทุนทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น และจะไม่สามารถขอรับคืน ดังนั้นแนะนำให้ทำสำเนาเก็บไว้
2. กรุณากรอกข้อมูลในใบAdmission Form (บัตรเข้าห้องสอบ) ให้ครบถ้วนที่สุด เนื่องจากมีผลกับการจัดสอบข้อเขียนให้ผู้สมัคร
3. หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือส่งล่าช้ากว่าวันที่กำหนด ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก
4. ผู้สมัครที่เลือกสนามสอบกรุงเทพฯ ขอนแก่น และสงขลา สามารถนำเลขประจำตัวผู้สอบไปตรวจสอบห้องสอบ บนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ตั้งแต่วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 02-207-8504 และ 02-696-3004 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
ดูตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ที่ คลิกที่นี่

 

ข้อมูลติดต่อสอบถามและที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร
 

1) สำหรับผู้สมัครสอบที่กรุงเทพ ขอนแก่น และสงขลา
 
MEXT Scholarship Section สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ 
177 ถนนวิทยุ 177 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-207-8504, 02-696-3004
E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp
ชั่วโมงทำการ 09.00-12.00 / 13.30 - 16.00 (จันทร์ - ศุกร์)
 
2) สำหรับผู้สมัครสอบที่เชียงใหม่
 
MEXT Scholarship Section สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 
Unit 103-107 Airport Business Park, 90 ถนนมหิดล 
ตำบลหายยา อังเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร: 052-012-500 ต่อ 190
E-mail: culture@tm.mofa.go.jp
ชั่วโมงทำการ: 08.30-12.00 / 13.00 - 16.30 (จันทร์ - ศุกร์)

 
อ่านระเบียบการฉบับเต็ม คลิก


 
อ่านประสบการณ์ของ 'ปูน' นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโท คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น #เรียนต่อญี่ปุ่น #ทุนญี่ปุ่น #ทุนปริญญาโท

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?