/>

สมัครด่วน! ทุนเรียนต่อต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก มอบโดยสำนักงาน คปภ. []

วิว
        สวัสดีครับชาว Dek-D สำหรับใครที่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ วันนี้มีข่าวทุนดีๆ จากสำนักงาน คปภ. มากฝากครับ ใครสนใจว่าแล้วตามมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า

 
สมัครด่วน! ทุนเรียนต่อต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก มอบโดยสำนักงาน คปภ.
        สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 

ทุนที่รับสมัคร


        ทุนระดับปริญญาโทหรือเอก จำนวน 2 ทุน ในต่างประเทศ หรือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในประเทศและเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. โดยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะต้องได้รับการจัดอันดับที่น่าเชื่อถือของต่างประเทศไม่เกิน 25 อันดับแรก โดยสาขาวิชาของทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้ 
 
1. การประกันภัย / การบริหารความเสี่ยง
2. กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. (Cyber Law / กฎหมายประกันสุขภาพ)
3. คณิตศาสตร์ประกันภัย
4. การเงิน / วิศวกรรมทางการเงิน / Financial Risk Management
5. สถิติ
6. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Computer Engineering / Cyber Security / IT Security / Data Analytics / Data Architecture / Technology Management)
7. เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐมิติ
8. บัญชี
9. Artificial Intelligence / Machine Learning
10. Innovation

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร


1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่เปิดรับสมัคร
3. กรณีทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกาษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผลอันสมควรเลขาธิการ คปภ. โดยคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอาจผ่อนผันคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่ต่ำกว่าก็ได้
 
กรณีทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 ยกเว้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการ คปภ. ดดยคำแนะนำของคณะกรรมการการพิจารณาการให้ทุนอาจผ่อนผันคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่ต่ำกว่าก็ได้
 
4. มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
- ปริญญาโท TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (computer-based) หรือไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internet-based) หรือ  IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
- ปริญญาเอก TOEFL ไม่น้อยกว่า 240 คะแนน (computer-based) หรือไม่น้อยกว่า 95 คะแนน (Internet-based) หรือ  IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0 
 
        กรณีจบการศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศในเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา ให้ยกเว้นผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษได้

 

เอกสารหลักฐานการสมัคร


1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
2. ประวัติย่อ (Resume) จำนวน 1 ชุด 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
4. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในทุกระดับปริญญา จำนวนอย่างละ 1 ชุด
5. สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
6. ใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS จำนวน 1 ชุด
7. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องจัดอันดับทำข้อเสนอโครงงานการศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยแบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16 ความยาวไม่น้อยกว่า 2 หน้ากระดาษ A4 โดยมีหัวข้อต่อไปนี้อย่างน้อย ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการศึกษา สาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ การเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ เป้าหมายและแผนการที่จะนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานเมื่อจบการศึกษา และประโยชน์ที่สำนักงาน คปภ. จะได้รับ 
8. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้สมัครจะต้องระบุหัวข้องานวิจัย / วิทยานิพนธ์ หลักการและเหตุผลที่ต้องทำวิจัย / วิทยานิพนธ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์การทำวิจัย / วิทยานิพนธ์

 

การติดต่อสถาบันการศึกษา


        ผู้สมัครจะต้องติดต่อสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่ สำนักงาน คปภ. กำหนดด้วยตนเอง และได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา (แบบไม่มีเงื่อนไข) ให้เข้ารับการศึกษาภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิที่จะได้รับทุน
 

สิทธิและข้อผุกพันในการรับทุน


1. ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
2. ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานให้สำนักงาน คปภ. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ศึกษา
3. ในกรณีที่ได้รับไม่สามารถศึกษาจนจบหลักสูตร หรือไม่เข้าทำงานในสำนักงาน คปภ. หรือทำงานไม่ครบกำหนด ผู้ได้รับทุนต้องชดใช้เงินค่าใชจ่ายคืนแก่สำนักงาน คปภ. ทั้งหมดหรือตามระเวลาที่เหลืออยู่และต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเท่ากับจำนวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนเป็นเบี้ยปรับแก่สำนักงาน คปภ. 

 

การรับสมัคร


        ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร พิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (http://www.oic.or.th) หัวข้อ "ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์" ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป และนำใบสมัคร จำนวน 1 ชุด พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น โดยสำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ และบรรจุเอกสารดังกล่าวลงในซอง จ่าหน้าถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงาน คปภ. มายื่นด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน คปภ. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาทำการ ระหว่าง 08.30 - 16.30 น.


ดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็มและมบสมัครขอรับทุน คลิกที่นี่ 


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนเรียนต่อนอก #ทุนเรียนต่อต่างประเทศ #ทุนสำนักงาน คปภ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?