/>

สมัครด่วน! ทุนศึกษาต่อ ป.โท-เอก ด้านการเกษตร โดยศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2563-2564 []

วิว
        สวัสดีครับชาว Dek-D วันนี้ พี่วุฒิ มีทุนการศึกษาดีๆ มาฝากอีกเช่นเคย นั่นก็คือ "ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอก ด้านการเกษตรโดยศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประเทศฟิลิปปินส์" ว่าแล้วเราก็มาดูรายละเอียดของทุนในปีนี้กันดีกว่าครับ

 
สมัครด่วน! ทุนศึกษาต่อ ป.โท-เอก ด้านการเกษตร โดยศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2563-2564
 
        ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า, SEAMEO) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรของประเทศไทย ประจำปี 2563 – 2564 เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


- การเกษตร/ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Agricultural/Biological sciences)
- สังคมศาสตร์ (Social Sciences)
- เศรษฐศาสตร์และธุรกิจการเกษตร (Economics and Agribusiness)
- การป่าไม้และการประมง (Forestry and Fisheries)
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์ (Agro-industrial Technology and Engineering)

 

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ  


- ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ค่าโดยสาร)
- ค่าสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
- หนังสือและอุปกรณ์การเรียน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร
- ค่าที่พัก
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 

สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ

 
- Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor, Indonesia
- Kasetsart University (KU) Bangkok, Thailand
- Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Indonesia
- Universiti Putra Malaysia (UPM) Serdang, Selangor, Malaysia
- University of the Philippines Los Baños (UPLB) Los Baños, Laguna, Philippines

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 


- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท ในส่วนผู้สมัครระดับปริญญาเอก มีอายุไม่เกิน 40 ปี 
- ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล**

 

เอกสารประกอบการสมัคร (เป็นภาษาอังกฤษ) 

 
1. ใบสมัครรับทุน (SEARCA Application Form) จำนวน 3 ฉบับ
2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย (ตามรายชื่อที่แนบ) จำนวน 3 ฉบับ
3. Transcript ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี โดยผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง Transcript ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
4. สำเนาปริญญาบัตร โดยผู้สมัครจะต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “certified true copy” ในเอกสารข้างต้น จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ
7. ประวัติย่อ จำนวน 1 ฉบับ
8. เค้าโครงการวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ
9. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป
10. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
11. สำเนาผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ TOEFL iBT อย่างน้อย 75 คะแนน พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “certified true copy” จำนวน 1 ฉบับ
 
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.searca.org/
 
หมายเหตุ   
 
1. หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับทุน ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนซีมีโอเซียร์ก้า”) ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น โดยศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้าจะสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนอีกครั้งหนึ่ง
2. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะจัดให้มีการพิจารณา ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนไปยังศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า และศูนย์ฯ จะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนต่อไป
3.  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2281 0565 ต่อ 108
โทรสาร 0 2281 0953

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนด้านการเกษตร #ทุนซีมีโอเซียร์ก้า #ซีมีโอเซียร์ก้า #ทุนต่อนอก

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?