/>

โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 6 []

วิว
“โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 6”
ที่ให้นักเรียนได้ทำข้อสอบเพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของตน

* โครงการนี้เปิดสอบปีละ 1 ครั้งเท่านั้น *
 

1. หลักการ
 

         ECE เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2537 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เรียนรู้โลกกว้าง โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นสื่อ กว่า 25 ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม โลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ ทำให้การใช้ชีวิตและวิธีคิดของเยาวชนเปลี่ยนไป ห่างไกลธรรมชาติชีวิตจริงมากขึ้น การเปลี่ยนไปของสังคมยังนำมาซึ่งภัยจากข้อมูลไม่จริงในสังคมสมัยใหม่ ทำให้การพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นทั้งประตูสู่โอกาสและวิกฤตได้ในขณะเดียวกัน ECE จึงเห็นว่าควรกระตุ้นให้เยาวชนไทยที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จสู่โลกกว้าง ได้ตระหนักและสนใจพัฒนาประสบการณ์ในชีวิตจริงไปพร้อมกันเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในยุคใหม่ไว้ด้วย
 
         ในครั้งนี้ ECE ได้รับการจัดสรรทุนจากกองทุนฯ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้สอบได้คะแนนสูงเพื่อเป็นรางวัลกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจพัฒนาประสบการณ์ชีวิตให้มากขึ้น โดยเยาวชนยังมีสิทธิได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ ECE ตามลำดับคะแนนในรุ่น เมษายน 2562 เช่นเดิม

         ECE จึงจัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบกาณ์ชีวิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนที่สนใจได้ประเมินตนเองในวิชาภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต เพื่อใช้ประกอบการวางแผนอนาคตของตนเองต่อไป เยาวชนที่สนใจต้องทำข้อสอบทั้ง 2 วิชา คือ

1. ข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
2. ข้อสอบวัดทักษะการใช้ความคิดและประสบการณ์ชีวิต 100 คะแนน
 
การสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมต้น และมัธยมปลายรวมกับอาชีวศึกษา
 
         การประกาศผลจะประกาศผลคะแนนแต่ละวิชา คะแนนรวม และจัดลำดับคะแนนรวมเทียบกับผู้เข้าสอบทุกคนที่มาจากทั่วประเทศ เพื่อเยาวชนจะได้ใช้เปรียบเทียบความรู้และศักยภาพของตนว่าอยู่ในระดับใด
 
         เยาวชนที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับ และรางวัลชมเชยอีก 20 ลำดับ ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
 
อันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน
อันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท จำนวน 2 ทุน
อันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท จำนวน 3 ทุน
รางวัลชมเชย จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
 
         ทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับ ECE จะจัดส่งโดยโอนให้ทางธนาคาร (ผู้ที่ได้ทุนข้างต้น ใช้สิทธิขอรับทุนได้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล หากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์)

         นอกจากนี้ เยาวชนที่สมัครสอบยังมีสิทธิขอใช้ผลคะแนนเทียบลำดับที่ในโครงการ ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (รอบแรก) โดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร 1 ประเทศ เพื่อรับทุนไปต่างประเทศ คือ อังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา โดยมีสิทธิได้รับทุนเต็มจำนวนไปนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ หากเทียบคะแนนแล้วได้ลำดับที่ 1 หรือลำดับอื่นๆ จะได้รับทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน (หากจะขอเทียบในประเทศอื่นๆ ต้องติดต่อกับทางโครงกายภายหลังประกาศผลสอบแล้ว)

         ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา หากประสงค์เข้าร่วมโครงการ ECE จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นโดยสามารถนำทุนดังกล่าวมาหักลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ECE ได้เพิ่มเป็น 2 เท่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ โดยสามารถหักลดได้ในงวดแรก เช่น สอบได้อันดับที่ 1 ได้รับทุน 5,000 บาท จะหักเป็นส่วนลดได้ 10,000 บาท

         สำหรับรายละเอียดการรายงานตัวและกำหนดการต่างๆ ECE จะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศผลสอบที่จะจัดส่งถึงผู้สอบโดยตรง
 

2. เอกสารการสมัคร


1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (รวมในใบสมัคร)
2. ใบแสดงผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน
4. ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท
 

3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ


- กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลายกับอาชีวศึกษา (ข้อสอบแยกตามระดับ)
- เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และยินดีมาสอบตามกำหนด
 
วันที่เปิดรับสมัคร 19 ก.ค. - 19 ส.ค. 2562
วันสอบ วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น.
สถานที่สอบ
  • ส่วนกลาง สอบที่กรุงเทพฯ (แจ้งสถานที่ให้ทราบภายหลัง)
  • ต่างจังหวัด สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ
ประกาศผลสอบ 1 ต.ค. 2562
 

4. สถานที่รับสมัคร


- สมัครโดยตรงที่สำนักงานโครงการ ECE เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร. 02 690 0375 - 7 โทรสาร 02 691 5199 วันจันทร์ - ศุกร์เวลา 08.30 - 17.30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 
- สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารตามข้อ 2. พร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม น.ส.สื่อกัญญา เหมวิมล ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน 10400 และส่งไปที่สำนักงาน ECE โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์
 
- สมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ
 

ศูนย์สอบต่างจังหวัด
ระเบียบการ    ใบสมัคร

กรุงเทพฯ

ระเบียบการ    ใบสมัคร

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ECE #ทุนแลกเปลี่ยน #โครงการ #ชิงทุน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?