/>

IEE Thailand รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 14 (USA,Canada,China,UK) []

วิว
ประกาศรับสมัคร!! สอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 14
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา
IEE Thailand : High School Exchange รุ่น 14 (2563 - 2564)
 

 
เปิดรับสมัคร (รอบสมทบ)
  • แลกเปลี่ยน 10 เดือน (USA, Canada, China, UK) :  เดินทาง สิงหาคม 2563
  • แลกเปลี่ยน  5  เดือน (USA) :  เดินทาง มกราคม 2563

ระยะเวลาการสมัคร
  • รับสมัคร  :  เปิดรับสมัคร - 24 สิงหาคม 2562
  • สอบ        :  วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. (มาก่อนเวลาสอบ 30 นาที)
     
ใบสมัครสอบ


คุณสมบัติ


 
1. เฉพาะทุนรัฐบาล J-1 จำกัด นักเรียนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. พิจารณาคุณสมบัติแต่ละประเทศ / แต่ละประเภททุน ตามตารางด้านบน
3. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
4. พิจารณาเกรด ปี 2559 – 2561 โดยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ
5. ในปี 2559 – 2561 เกรดทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 3 ตัว) และมีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นประเทศจีน เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.00)
 
เฉพาะ ทุนรัฐบาล J-1
 
              – เกรดในปี 2559 – 2561 อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 5 ตัว แต่ในภาคเรียนล่าสุดต้องไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 2.00
              – กรณีในภาคเรียนล่าสุดมีเกรด ต่ำกว่า 2.00 จำนวน 1 ตัว แต่ไม่เคยมีเกรดต่ำกว่า 2.00 ใน 5 ภาคเรียนก่อน จะพิจารณาเป็นรายกรณี
              – มีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ในปี 2559 – 2561 ไม่ควรต่ำกว่า 3.00
 
6. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์ (Autism) และ/หรือ โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ โรคซึมเศร้า / ไบโพล่าร์ สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี
7. ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียนและ/หรือทางกฎหมาย มีความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
8. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

***หมายเหตุ
1. นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาวสามารถสอบได้
2. นักเรียนในโรงเรียนสายสามัญ, โรงเรียนนานาชาติ, สอบเทียบระบบ GED / IGCSE สามารถสอบได้
3. สามารถเรียนต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปีการศึกษา
 

 

 
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครสอบออนไลน์ : http://www.ieethailand.com/leadform-high-school-exchange/
2. สำเนาผลการเรียนปี 2559 – ปี 2561 (6 ภาคเรียน)
3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าสมัครสอบ 200 บาท (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง มูลค่า 50,000 บาท (ฟรี) 
1. คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน
2. คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History)
3. คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
4. พบรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียน
(ข้อ 1-4  รวม  3 สัปดาห์ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม : อเมริกา)
5. ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน)
6. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ  (2-3 ครั้ง)
7. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ  (1 ครั้ง)
 


ติดต่อเรา

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #IEE #อเมริกา #แคนาดา #ทุนแลกเปลี่ยน #เรียนต่อนอก #แลกเปลี่ยน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?