/>

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2562 []

วิว

 
        สวัสดีครับชาว Dek-D สำหรับใครที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ และอยากเข้ารับราชการหลังเรียนจบ วันนี้มีข่าวทุนจากรัฐบาลมาฝากครับ 

 
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 


 

ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 14 ทุน ดังต่อไปนี้ 


1. ตำแหน่ง : นักการข่าว 
ส่วนราชการ : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขา Data Science หรือ Data Analytics
 
2. ตำแหน่ง : นักการข่าว
ส่วนราชการ : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชา Cyber Security/ Computer Security/ Information Security/ Advanced Security & Digital Forensics หรือ Software and Systems Security
 
3. ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่วนราชการ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชา Data Science/ คอมพิวเตอร์ หรือสถิติศาสตร์   
 
4. ตำหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ส่วนราชการ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์
 
5. ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์หรือ คอมพิวเตอร์ 
 
6. ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
ส่วนราชการ : กรมประมง
คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
 
7. ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
ส่วนราชการ : กรมประมง
คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
8. ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชานโยบายสิ่งแวดล้อมหรือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 
9. ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส่วนราชการ : กรมอนามัย
คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขา Gerontology
 
10. ตำแหน่ง : เภสัชกร
ส่วนราชการ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 
11. ตำแหน่ง : เภสัชกร 
ส่วนราชการ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คุณสมบัติ : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชา Regulatory Science
 
12. ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการ : สำนักงาน ก.พ.
คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์/ เศรษฐศาสตร์แรงงาน/ เศรษฐศาสตร์สวัสดิการสังคม/ เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ/ Gerontology/ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการศึกษาประชากรสูงวัย (Gerontology) 
 
13. ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ส่วนราชการ : กรมควบคุมโรค
คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาสาธสารณสุขศาสตร์
 
14. ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ส่วนราชการ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ทางวิจัยและสถิติสาธารณสุขหรือทางการจัดการระบบสุขภาพ

 

ข้อผูกพันในการรับทุน


- ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลา 2 ปี
- กรณีผู้รับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือยุติการศึกษา หรือไม่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด หรือไม่เข้าปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนด หรือปฏิบัติราชการไม่ครบกำหนดตามที่สัญญา หรือผลการประเมินความก้าวหน้าโครงการในระยะเวลา 12 เดือนแรกอยู่ในระดับ "ต่ำกว่าดี" หรือไม่ผ่านการประเมินช่วงทดลองปฏิบัติราชการ ผู้รับทุนจะต้องจ่ายคืนเงินทุนเท่าที่ได้รับไปและเบี้ยปรับตามที่กำหนดในสัญญารับทุน
 - ผู้ได้รับทุนไม่มีสิทธิเปลี่ยนส่วนราชการชดใช้ทุน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน


- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทในหลักสูตรปกติ (Full-time) ในสาขาวิชาที่กำหนดในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรองคุณสมบัติให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564
- จะต้องจัดทำข้อเสนอรายละเอียดโครงการตามกรอบที่ส่วนราชการกำหนดไว้
- เป็นผู้ที่ไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ ทั้งสิ้น
- มีผลการศึกษาและความประฤติดีสม่ำเสมอ
- ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างของทางราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ หรือพนักงานในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

 
        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครและอ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://www.ocsc.go.th/node/5524 ในหัวข้อเอกสารประกอบข่าว 

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนรัฐบาล #ทุน ก.พ. #ทุนรับราชการ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?