/>

มาแล้ว! Global UGRAD ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ปี 2020-2021 []

วิว

 
        สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D สำหรับน้องๆ วัยมหา'ลัยที่อยากไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศาหรัฐอเมริกา วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวดีมาฝากครับ เพราะตอนนี้โครงการ Global UGRAD ได้เปิดรับสมัครแล้ว รายละเอียดทุนของปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยครับ 


 

 
        สถานทูตอเมริกันประจําประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสําหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นําและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสําหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กําหนด) สําหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2020 หรือ Spring 2021

 

ประโยชน์ที่จะได้รับสําหรับทุน 


- ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจํานวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาโดยมี World Learning (ประเทศสหรัฐอเมริกา)และ Fulbright Thailand (ประเทศไทย) เป็นผู้บริหารทุนการศึกษา
- เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาและพักร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกันหรือครอบครัวชาวอเมริกัน
- ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับผู้รับทุน Global UGRAD จากประเทศอื่น ๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นําและทักษะในการทํางาน
- อาจมีโอกาสได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ ในสหรัฐฯ ก่อนเข้ารับทุน
- ได้รับการประสานงานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแลจากฟุลไบรท์ ประเทศไทย ทําให้มีโอกาสได้สร้างเครือข่ายกับผู้ได้รับทุนฟุลไบรท์อื่นๆ ทั้งที่จะไปในปี เดียวกัน รวมถึงศิษย์เก่าทั้งไทยและอเมริกัน
- ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Global UGRAD ในภาพรวมได้ที่ http://www.worldlearning.org/ugrad และ ศึกษาคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครสําหรับนักศึกษาไทย ได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/
 


 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 


- ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ปิดรับสมัครและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
- เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กําลังศึกษาอย่ในระดับ ปริญญาตรีชั้นปี ที่ 1 เป็นต้นไป (สําหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น จะต้องเหลือระยะเวลาอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนเพื่อที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว)
- นักศึกษาในทุกสาขาวิชาสามารถสมัครได้โดยในรอบการรับสมัครปี 2020 โครงการเน้นให้ความสําคัญกับสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ (Business Administration) การประกอบการ (Entrepreneurship) และสาขาสะเต็มศึกษา (STEM) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ในบางสาขาวิชา เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสผู้ป่วยหรือสัตว์ที่ใช้ในการทดลองอาจจะมีข้อจํากัดในการลงเรียนวิชาเอกตามสาขาข้างต้น หากได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการ นิสิต/นักศึกษาอาจต้องลงเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกแทน
- เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค หรือเป็นนักศึกษาที่สังกัดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) นักศึกษาที่กําลังศึกษาอย่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถสมัครได้
- นักศึกษาที่มีข้อจํากัดทางร่างกายแต่สามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถสมัครทุนนี้ได้ไม่ว่าจะศึกษาอย่ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคหรือในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นํา ทํากิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
- ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาที่ตนสังกัดให้เข้าร่วมโครงการหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก
- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน รวมถึงต้องสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองผ่าน Skype ในสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ หรือผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา (American Corner) ในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งในจํานวน 4 แห่ง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
 

Photo Credit : unsplash
 

เอกสารประกอบการสมัคร


- เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ (Online Application) ซึ่งต้องพิมพ์ก่อนระบบปิ ดรับสมัคร
- เรียงความภาษาอังกฤษ 2 ข้อ ตามหัวข้อที่ระบบกําหนด ข้อละ 450-600 คํา
- Official Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริงที่ออกโดยมหาวิทยาลัย มีลายเซ็นผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและตรามหาวิทยาลัยกํากับ (ผู้สมัครไม่ต้องเซ็นรับรองเนื่องจากเป็นเอกสารฉบับจริง)
- จดหมายแนะนํา/สนับสนุนเป็ นภาษาอังกฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มที่ดาวโหลดได้จากระบบ
ฉบับที่ 1 รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเอก ที่นิสิต/นักศึกษากําลังเรียน/เคยเรียนด้วย
ฉบับที่2 รับรองโดยบุคคลอื่นที่นิสิต/นักศึกษาเคยร่วมงานด้วย เช่น หัวหน้างานที่เคยฝึกงาน, โค้ช, หรือหัวหน้าฝ่ายการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ไม่ควรให้เพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวออกจดหมายรับรองให้)
- (ถ้ามี) สําเนาหน้าพาสปอร์ต หากไม่มี ให้แนบสําเนาบัตรประชาชนแทน (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
- (ถ้ามี) สําเนาเอกสารคะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่ยังไม่หมดอายุ (เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง) หากไม่มี ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับนี้
 
หมายเหตุ: เอกสารสําคัญข้างต้นใช้อย่างละ 1 ชุด (สแกนและอัพโหลดเอกสารทั้งหมด เข้าระบบ Online Applicationและส่งมาพร้อมใบสมัครให้ทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อทําการคัดเลือกเบื้องต้น)

 

ขั้นตอนการสมัคร


1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 –1 มกราคม 2563 เวลา 5:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย (ซึ่งตรงกับเวลา17:00 น.ของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเวลาประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวันออก) ผู้สนใจสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและข้อแนะนําการกรอกใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ของ
มูลนิธิฯ ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/ และกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ (Online Application) พร้อมอัปโหลดเอกสารสําคัญข้างต้นเข้าระบบ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ World Learning ได้ที่ https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application 

        ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องพิมพ์เอกสารทั้งหมดก่อนเวลา 5:00 น. วันที่ 1 มกราคม 2563 (ตามเวลาประเทศไทย) หากเมื่อเลยกําหนดแล้ว ระบบจะปิดการรับสมัคร และผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูล หรือพิมพ์เอกสารของตนเองได้
 
2. ผู้สมัครพิมพ์เอกสารใบสมัครทุกหน้าจากระบบ พร้อมแนบเอกสารสําคัญประกอบตามรายละเอียดข้างต้น และส่งไปที่ กองวิเทศสัมพันธ์หรือสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัครเท่านั้น เพื่อทําการคัดเลือกภายในโดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันปิดรับสมัครภายในเอง มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งตรงจากนักศึกษามายังมูลนิธิฯ หรือใบสมัครที่ไม่มีเอกสารครบสมบูรณ์
 
3. มหาวิทยาลัยทําการคัดเลือกภายใน และเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัตรครบถ้วนจํานวน 2 คนต่อวิทยาเขต โดยนําส่งเอกสารตามที่กําหนดในข้อ 2 ของนักศึกษาทั้ง 2 คน พร้อมหนังสือนําส่งจากมหาวิทยาลัย พร้อมข้อมูลสําหรับการติดต่อผู้ประสานงานหลักของมหาวิทยาลัย ให้มูลนิธิฯ ภายในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. ทั้ง 2 ช่องทาง ต่อไปนี้
 
- ส่งอีเมลล์หนังสือเสนอรายชื่อมาให้มูลนิธิฯที่ tusef@fulbrightthai.orgก่อน 16:30 น. ของวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 (มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดพิจารณาผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยที่มิได้ส่งรายชื่อภายในวันดังกล่าว)และ
- ส่งเอกสารทั้งหมดด้วยมือ หรือโดยบริการไปรษณีย์ด่วนที่ติดตามได้ เช่น EMS หรือ Kerry ตามที่อยู่ข้างล่าง (โดยต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เท่านั้น แต่ไปรษณีย์อาจนําส่งถึงมูลนิธิฯในวันถัดไปได้)
 
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 เลขที่ 21/5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120
(วงเล็บมุมซอง “2020 GLOBAL UGRAD”)
 
        หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ในเวลาทําการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30 น. – 16:30 น. โทร. 0-2285-0581-2 ต่อ 106 คุณศุภวารี ภัทราวณิชย์หรือส่งอีเมลมาที่ tusef@fulbrightthai.org (กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวกของผู้สอบถามให้ชัดเจนด้วย)
 
ดาวน์โหลดระเบียบการทุนฉบับเต็มได้ที่ 
http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/

 

 
อ่านบทสัมภาษณ์นักเรียนทุน Global UGRAD ปีล่าสุด 
 

 
‘ฟิล์ม’ เด็กทุน Global UGRAD ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนฟรี 1 เทอมในมอดังของอเมริกา
(คลิกที่นี่)

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #Global UGRAD #แลกเปลียนอเมริกา #อเมริกา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?