/>

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ระยะสั้น รุ่นที่ 7 []

วิว

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส
อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น รุ่นที่ 7


ณ เมืองลอส แอเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 4 สัปดาห์
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษและกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 3 และ 5 สัปดาห์
ณ เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์  ระยะเวลา 3 สัปดาห์

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ เดือน มี.ค. - เม.ย. 63


 
        โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียสอินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกันและทัดเทียมกับนานาชาติ โดยการสอบคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเวลา 3 – 5 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส, สหรัฐอเมริกา, และนิวซีแลนด์ เดินทางระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 โดยผู้สอบผ่านและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศในนามของโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียสอินเตอร์เนชั่นแนล
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 
1. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออาชีวะและอุดมศึกษา และมีอายุตั้งแต่ 10-24 ปี
2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์หรือถูกพักการเรียน
4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงดี
5. มีความพร้อมที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯได้

กำหนดการรับสมัคร ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 13  ธันวาคม 2562
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 
       1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร
       2. สำเนาผลการเรียน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน
       3. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบประเทศละ 250 บาทโดยชำระผ่านบัญชี
 

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ เลขที่บัญชี 218-260992-6


วิธีการสมัคร (*เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 
วิธีที่ 1 : กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านศูนย์สอบต่างจังหวัด พร้อมส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบของโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.engenius.co.th 
 
วิธีที่ 2 : ติดต่อสอบถามอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ และสามารถกรอกใบสมัคร ณ ศูนย์สอบประจำจังหวัดต่างๆสามารถดูรายชื่อศูนย์สอบได้ทางหน้าเว็บไซต์ของโครงการที่ www.engenius.co.th
 
วิธีที่ 3 : สมัครสอบทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการได้ที่ www.engenius.co.th 
 
วันสอบ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

สถานที่สอบ 

1. ห้อง 301 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศูนย์สอบประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ
3. สอบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ www.engenius.co.th
 
วิชาสอบ
 
1. ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension 100 ข้อ 100 คะแนน
2. นักเรียนที่สอบผ่าน ติดอันดับ 1-5 ในแต่ละประเทศ จะต้องเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการโครงการอีกครั้ง
 
ประกาศผลสอบ
 
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ทาง Facebook : Engenius International และเว็บไซต์ของโครงการ www.engenius.co.th
Engenius International USA Short Exchange Program 
เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 4 สัปดาห์

Engenius International USA Short Exchange Program 
เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 4 สัปดาห์


 
        ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงรวมทั้งเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของอเมริกาเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ณ เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 4 วันเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเรียนร่วมชั้นหลากหลายเชื้อชาติ พร้อมพักร่วมกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 2 – 3 คน นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดหาประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย
 
UNITED STATES CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลําดับอยู่ใน100ลําดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลําดับดังนี้
 
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 1
  เยาวชนได้รับทุนฟรีเต็มจำนวน + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม (ดูจากหัวข้อกำหนดการทั่วไป)
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 2
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 89,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 3
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 99,900 บาท+ ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 4 - 5
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 105,900 บาท+ ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 6 - 10
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 109,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 11 - 20
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 115,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 21 - 35
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 119,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 36 - 70
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 125,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 71 - 100
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 129,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
   
UNITED STATES CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลําดับอยู่ใน100 ลําดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลําดับ ดังนี้
 

โปรแกรมทัศนศึกษา
        ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองลอสแองเจลิส เช่น Hollywood Street, Disneyland, Universal Studio, Huntington Beach และ California State University 
 
ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
- ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

ตารางกิจกรรม


Engenius International UK and France Short Exchange Program 
ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอนและประเทศฝรั่งเศส กรุงปารีส 3 สัปดาห์


ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 14 – 24 ปีขึ้นไป และจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถาบันสอนภาษา Sprachcaffe ที่มีชื่อเสียงในทางตะวันตกของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษพร้อมโปรแกรมทัศนศึกษาโดยเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่นๆที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี เป็นต้น น้องๆจะพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอังกฤษที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 2 - 3 คน นอกจากนี้จะได้เข้าชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสและทัศนศึกษาที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสด้วย
 
UNITED KINGDOM AND FRANCE CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลําดับอยู่ใน 100 ลําดับ จะมีค่าใช้จ่าย ลดหลั่นตามลําดับ ดังนี้
 
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 1
  เยาวชนได้รับทุนฟรีเต็มจำนวน + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม (ดูจากหัวข้อกำหนดการทั่วไป)
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 2
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 69,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 3
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 79,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 4 - 5
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 85,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 6 - 10
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 89,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 11 - 20
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 99,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 21 - 35
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 105,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 36 - 70
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 109,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 71 - 100
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 119,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม

UNITED KINGDOM AND FRANCE CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคน ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลําดับอยู่ใน100 ลําดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลําดับ ดังนี้


 
โปรแกรมทัศนศึกษา
ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของ London เช่น Big Ben, London Eye, Buckingham Palace, Harrods, และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และทัศนศึกษานอกเมืองลอนดอน เช่น มหาวิทยาลัย Oxford และ Windsor Castle พิเศษ! ทัศนศึกษาหอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ และสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ปารีส
 
ค่าโครงการนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
- ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ
- ค่าบัตรโดยสารรถประจำทางและรถไฟในลอนดอนและปารีส
 

 
ตารางกิจกรรม


 
Engenius International UK and France Short Exchange Program
ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอนและประเทศฝรั่งเศส กรุงปารีส 5 สัปดาห์
ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ 219,900 บาท

 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 14 – 24 ปีขึ้นไป ได้เข้าร่วมเรียนในโรงเรียนประจำสหศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงในเมืองเฮสติ้ง ซึ่งนักเรียนจะได้พักหอพักของโรงเรียน ปลอดภัย เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นชาวอังกฤษ ห้องเรียนขนาดเล็ก นักเรียนจะได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลจากอาจารย์ เน้นเรื่องมารยาทขนบธรรมเนียมที่ดีตามแบบฉบับอังกฤษ สภาพแวดล้อมดี รายล้อมไปด้วยต้นไม้ ธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนได้รับการปรับปรุงและเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้เข้าเรียนที่สถาบันสอนภาษา Sprachcaffe ที่มีชื่อเสียงในทางตะวันตกของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และจุดเด่นคือได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมกับโปรแกรมทัศนศึกษาในกรุงลอนดอน เยี่ยมชมเมืองออกซ์ฟอร์ด (Oxford) เมืองสวยงามเเห่งการศึกษาอังกฤษ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในโลก น้องๆจะพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอังกฤษที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 2 - 3 คน นอกจากนี้จะได้เข้าชั้นเรียนและทัศนศึกษาที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสด้วย
 
UNITED KINGDOM AND FRANCE CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 5 สัปดาห์ รับจำนวนจำกัด โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่าย 219,900 บาท 


โปรแกรมทัศนศึกษา
ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของ London เช่น Big Ben, London Eye, Buckingham Palace, Harrods, และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และทัศนศึกษานอกเมืองลอนดอน เช่น มหาวิทยาลัย Oxford และ Windsor Castle พิเศษ! ทัศนศึกษาหอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ และสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ปารีส

ค่าโครงการนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
- ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ
- ค่าบัตรโดยสารรถประจำทางและรถไฟในลอนดอนและปารีส


Engenius International New Zealand Short Exchange Program
เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์


โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมประเทศนิวซีแลนด์เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน Kenakena Primary School  ซึ่งเป็นโรงเรียนชื่อดังชานเมือง Wellington ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โรงเรียน Kenakena Primary School มีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อยซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้และที่นี่เน้นการกิจกรรมกลุ่ม เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์ครอบครัวละ 2 – 3 คน  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษานั้น นักเรียนจะได้เข้าร่วมเรียนโรงเรียน Kapiti College ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังชานเมือง Wellington เช่นกัน โดยเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวท้องถิ่นนิวซีแลนด์ และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์ครอบครัวละ 2 – 3 คน เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนอกเหนือจากห้องเรียน
 
NEW ZEALAND CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลําดับอยู่ใน 100ลําดับจะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลําดับ ดังนี้
 
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 1
  เยาวชนได้รับทุนฟรีเต็มจำนวน + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม (ดูจากหัวข้อกำหนดการทั่วไป)
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 2
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 49,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่  3
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 59,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 4 - 5
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 69,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 6 - 10
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 79,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 11 - 20
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 85,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 21 - 35
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 89,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 36 - 70
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 95,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านและสอบได้ลําดับที่ 71 - 100
  เยาวชนมีค่าใช้จ่ายสมทบ 99,900 บาท + ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวเพิ่มเติม
   
NEW ZEALAND CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190,000 บาทต่อคน ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลําดับอยู่ใน100 ลําดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลําดับ ดังนี้


ตารางกิจกรรม


** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่**
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจิเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 96, 98 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.02-117-4742, 065-716-1668, 062-289-8444 Website: www.engenius.co.th
Facebook: Engenius International     Line: @engenius_inter
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #อเมริกา #ฝรั่งเศส #นิวซีแลนด์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?