/>

Engenius โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 (1 ปีการศึกษา) ปี 2020-21 []

วิว

Engenius International Student Exchange Program

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ ในโครงการ รุ่นที่ 3 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
ประจำปี 2020 - 2021 (พ.ศ.2563 – 2564)
 
        โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษาหรือประมาณ 10 - 11 เดือน (High School Academic Year Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูต ได้เดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศอุปถัมภ์และพํานักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดียิ่ง นอกจากนั้นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศและยังจะได้ทําหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลกอีกด้วย
 
        ทั้งนี้โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติในปีการศึกษาปี พ.ศ. 2562 - 2563 นั้นถือเป็นโครงการแลกเปลี่ยนฯ รุ่นที่ 3 ทางโครงการหวังว่าการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี้จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี สร้างความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างความมั่นใจ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ความคิด และทัศนคติที่ดีสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาต่อไปในอนาคต นักเรียนจะได้เรียนรู้มุมมองความคิด วิถีชีวิตของคนอเมริกันและประเทศอื่นๆ รวมถึงได้มีโอกาสพัฒนา ทักษะทางภาษาจากสภาพแวดล้อมจริงและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อํานวยผลให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต


 
ลักษณะของโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International
 
1. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International เป็นลักษณะทุนสมทบโดยทางโครงการสมทบทุนให้บางส่วน
2. นักเรียนจะได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ในโครงการ
3. ให้นักเรียนได้เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในเมืองต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในโครงการเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา หรือประมาณ 10 - 11 เดือน
4. นักเรียนจะได้เรียนและร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียนเสมือนเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาคนหนึ่งของโรงเรียนอุปถัมภ์ 
5. นักเรียนจะได้ใบประเมินผลการเรียนจากโรงเรียนอุปถัมภ์เมื่อจบโครงการ 
6. นักเรียนแลกเปลี่ยนฯ สามารถเทียบโอนชั้นเรียนได้ โดยการนําผลการเรียนหรือผลการประเมินจากโรงเรียนอุปถัมภ์มาดําเนินการเทียบโอนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนต้นสังกัด (ทั้งนี้การเทียบโอนชั้นเรียน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและนโยบายของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดด้วย)
7. นักเรียนจะได้รับการอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกของคนหนึ่งของครอบครัวอุปถัมภ์
8. โครงการฯ จะจัดให้มีค่ายปฐมนิเทศนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนฯในประเทศก่อนการเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1. นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
2. ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า  มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.0 ขึ้นไป
3. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด
4. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
5. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
6. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในโครงการ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 

 
กำหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. (3 ชั่วโมง) 
สถานที่สอบ
  • ส่วนกลาง อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ต่างจังหวัด ณ ศูนย์สอบประจําโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-117-4742
วิชาสอบ  ข้อสอบ ELTIS
ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
การลงทะเบียน นักเรียนภาคสมทบ และประเทศอื่นๆ ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
 

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2563 - 2564

 

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
• USA กลุ่ม 2 (ทุนวีซ่า J-1 แลกเปลี่ยน ภาคสมทบ) 329,000 บาท
• USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 แลกเปลี่ยน หรือเลือกศึกษาต่อ) เริ่มต้น 690,000 บาท
2. ประเทศแคนาดา
• Canada (สองภาษา-อังกฤษและฝรั่งเศส) 690,000 บาท
3. ประเทศแอฟริกาใต้
• South Africa 199,000 บาท


กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจําชาติ
 
4. ประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี ฝรั่งเศส
• China (หอพัก), Japan, Taiwan, Italy, France 250,000 บาท
5. ประเทศเม็กซิโก บราซิล อาร์เจนตินา โปรตุเกส สเปน เยอรมัน
• Mexico, Brazil, Argentina, Portugal, Spain, German 270,000 บาท
6. ประเทศเกาหลีใต้ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์
• South Korea, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Netherland 290,000 บาท

- ค่าโครงการไม่รวมค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมภายในประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ (ชั้นประหยัด) พร้อมจัดส่งนักเรียนที่สนามบิน 120,000 บาท
- ทุกประเทศไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่ากิจกรรมที่โรงเรียน ในขณะที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
- USA วีซ่า F-1 สามารถเลือกโรงเรียน เลือกรัฐ ในการเข้าร่วมโครงการได้
 
หมายเหตุ: ทางโครงการ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งอัตราทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยที่ทําให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
1. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

        ระยะเวลาโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564 แบ่งเป็น 2 ประเภท  ดังนี้
 
1.1 USA กลุ่ม 2 (ทุนวีซ่า J-1 แลกเปลี่ยนภาคสมทบ) ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา 329,000 บาท 
- พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวอเมริกันที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี
- นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่สามารถเลือกรัฐหรือโฮสต์ได้)
- นักเรียนจะถือวีซ่า J-1 (Exchange Visitor Visa) 
- องค์กรอุปถัมภ์ในสหรัฐอเมริกา จะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่นักเรียนทุน 
(ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าปฐมนิเทศและตั๋วเครื่องบิน) โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวดดังนี้
 
งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 45,000 บาท ชําระเงินภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563
งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 155,000 บาท กําหนดชําระเงินภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 129,000 บาท กําหนดชําระเงินภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563
งวดที่ 4: ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 120,000 บาท ชําระภายใน วันที่ 1 เมษายน 2563 

(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
 
1.2 USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 แลกเปลี่ยนหรือเลือกศึกษาต่อ) ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา 690,000 บาท

       โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทโครงการ F-1 Exchange Visitor Visa สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต้องการศึกษาต่อหรือนักเรียนที่ต้องการเลือกโรงเรียน นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียน เมือง หรือรัฐได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อกำหนดของแต่ละโรงเรียน ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา เริ่มต้น  690,000 บาท (ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่า และค่าปฐมนิเทศภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563 ตั๋วเครื่องบิน) โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังนี้
 
งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 100,000 บาท ชําระเงินภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563
งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 400,000 บาท กําหนดชําระเงินภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 190,000 บาทหรือที่เหลือ กําหนดชําระเงินภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563
งวดที่ 4: ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 120,000 บาท ชําระภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563
 
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
 

 
2. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา  (สองภาษา-อังกฤษและฝรั่งเศส)
 
ระยะเวลาโครงการ ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564
ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา 690,000 บาท 
(ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าปฐมนิเทศและตั๋วเครื่องบิน) โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวดดังนี้
 
งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 190,000 บาท ชําระเงินภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563
งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 300,000 บาท กําหนดชําระเงินภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 200,000 บาท กําหนดชําระเงินภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563
งวดที่ 4: ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 120,000 บาท ชําระภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563 
 
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 
3. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศแอฟริกาใต้ 
 
ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564 
ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา 199,000 บาท 
(ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าปฐมนิเทศและตั๋วเครื่องบิน) โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังนี้
 
งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 45,000 บาท ชําระเงิน ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563
งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 104,000 บาท กําหนดชําระเงิน ภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 100,000 บาท กําหนดชําระเงิน  ภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563
งวดที่ 4: ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 120,000 บาท ชําระภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563 
 
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
 

 

ทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา
กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจําชาติ


4. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน, ประเทศญี่ปุ่น, ไต้หวัน, ประเทศอิตาลี และประเทศฝรั่งเศส
 
ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564 
ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา 250,000 บาท 
(ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าปฐมนิเทศและตั๋วเครื่องบิน) โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังนี้
 
งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 45,000 บาท ชําระเงิน ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563
งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 105,000 บาท กําหนดชําระเงิน ภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 100,000 บาท กําหนดชําระเงิน ภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563
งวดที่ 4: ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 120,000 บาท ชําระภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563
 
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)

หมายเหตุ: สำหรับประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี่ หากนักเรียนมีพื้นฐานการเรียนภาษาไม่ถึง 2 ปี จะต้องเข้าค่ายปรับพื้นฐานภาษา โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 50,000 บาท
 
5. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเม็กซิโก, ประเทศบราซิล, ประเทศอาร์เจนตินา, ประเทศโปรตุเกส, ประเทศเสปน และประเทศเยอรมัน
 
ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564 
ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา 270,000 บาท 
(ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าปฐมนิเทศและตั๋วเครื่องบิน) โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังนี้
 
งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 45,000 บาท ชําระเงินภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563
งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 125,000 บาท กําหนดชําระเงินภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์2563
งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 100,000 บาท กําหนดชําระเงินภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563
งวดที่ 4: ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 120,000 บาท ชําระภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563 
 
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
 
6. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และเนเธอร์แลนด์
 
ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564 
ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา 290,000 บาท 
(ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าปฐมนิเทศและตั๋วเครื่องบิน) โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังนี้
 
งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 45,000 บาท ชําระเงินภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563
งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 145,000 บาท กําหนดชําระเงินภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 100,000 บาท กําหนดชําระเงินภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563
งวดที่ 4: ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS) และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาตามจริง) ประมาณ 120,000 บาท ชําระภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2563 
 
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
 
ค่าธรรมเนียมฯ ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้
 
• ค่าดําเนินการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์ ผู้ประสานงานประจําท้องถิ่น ดูแลและให้ความช่วยเหลือ24 ชั่วโมง
• การติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการฯ
• การจัดปฐมนิเทศและค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาก่อนการเดินทาง 
• การให้ข้อมูลเรื่องการเดินทางและตั๋วเครื่องบิน
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ (International) และ ภายในประเทศ (Domestic)
• ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการการทําวีซ่า และค่า SEVIS 
 
ค่าธรรมเนียมฯ ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้
 
• ค่าเล่าเรียนในกรณีที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน หรือกรณีเลือกรัฐ เลือกโซน
• ค่าแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ เดือนละประมาณ 300 ดอลล่าร์สหรัฐ
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเรียนพิเศษคอร์สภาษาอังกฤษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าชุดนักเรียน

หมายเหตุ: โปรดอ่านเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการโดยละเอียดและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 


 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 96, 98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.02-117-4742, 085-503-6522, 081-448-0770
@engenius_inter   Facebook Fanpage: Engenius International
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #Engenius #แลกเปลี่ยน #อเมริกา #แคนาดา #นิวซีแลนด์ #แอฟริกาใต้

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?