/>

PIPP Education : โครงการแลกเปลี่ยน (ระยะเวลา 1 ปี) รุ่น 2 ประจำปี 2563-2564 []

วิว

 

โครงการแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 - 2564

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 5
ณ ประเทศอังกฤษ แคนาดา ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์
ฝรั่งเศส เยอรมนี เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และสหรัฐอเมริกา
ภาคเรียนเดือนกันยายน 2563
สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2563
 
        โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ระยะเวลา 1 ปี ( 2 ภาคเรียน) เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 ได้เปิดประสบการณ์การศึกษาและขยายโอกาสในการเรียนรู้ ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในชีวิตประจำวันและการศึกษาจากโรงเรียนโดยตรง เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในเข้าสังคม รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง นำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพ วุฒิภาวะ และการนำประสบการณ์มาปรับใช้ในอนาคตหลังจากสิ้นสุดโครงการ 

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยน 
 

 • นักเรียนต้องมีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 15 – 17.5 ปี (นับถึงวันที่เดินทาง)
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา พ.ศ. 2562
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.5 ขึ้นไป และจะต้องไม่มีผลการเรียนติด 0, ร., มผ. และ มส. ในทุกภาคการศึกษา
 • มีทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
 • นักเรียนต้องเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี มีทัศนคติที่ดี และมีความสามารถในการปรับตัวเข้าร่วมกับผู้อื่นที่มีชนชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกับตน
 • นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นพาหะนำพาโรคใดๆ รวมถึงไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง อาทิ ไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอันจะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ หากมีข้อโต้แย้ง การพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดจากประเทศที่รับนักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยน
 • นักเรียนและผู้ปกครองของตน จักต้องมีความเข้าใจ ยินดี และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของโครงการอย่างเคร่งครัด


 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


ค่าใช้จ่ายที่รวมในโครงการ
 
 • ค่าเรียนตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน) 
 • ค่าดำเนินการในการจัดหาที่พักแบบครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) พร้อมค่าอาหาร (มื้อเช้าและเย็นในวันที่ไปโรงเรียนและ 3 มื้อในวันหยุดสุดสัปดาห์)
 • ค่าประกันสุขภาพ (Insurance)
 • ค่ารับส่งสนามบิน (Airport Pick Up)
 • เจ้าหน้าที่คอยติดต่อประสานงานในประเทศไทยเพื่อดำเนินการสมัครเรียน
 • เจ้าหน้าที่คอยติดต่อประสานงานกับตัวแทนในพื้นที่และคอยให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาของโครงการ
   
ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโครงการ
 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ)
 • ค่าดำเนินการสมัครทำ Visa 
 • ค่าตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีนต่างๆ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตลอดระยะเวลาโครงการ อาทิ ค่าอาหารกลางวัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางไปกลับระหว่างที่พักและโรงเรียน (หากมี)
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าทริป หรือค่ากิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่โครงการกำหนด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าทรัพย์สินเสียหาย (หากเหตุเกิดจากนักเรียน)
   

 
กำหนดการรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2563
   
กำหนดการสอบ
 • วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 
  • สอบข้อเขียน เวลา 9.00 - 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.pippeducation.com และรายงานตัวพร้อมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มกราคม 2563
   
ทุนการศึกษา
       ผู้สอบผ่านเกณฑ์การจัดลําดับคะแนนของทางโครงการ PIPP Education อยู่ในจํานวน 5 ลําดับแรกของผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด จะได้รับทุนสนับสนุน ดังนี้
 

วิธีการสมัคร
 

 1. นักเรียนที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pippeducation.com/study-abroad/pipped-2019-11-19-highschoolexchange/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 092-391-5955 / Download ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.pippeducation.com / Email: info@pippeducation.com / Line@: @pippeducation / Facebook: facebook.com/pippeducation
   
 2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท PIPP Education จำกัด ชั้น 24 อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน 10330 หรือ Email: info@pippeducation.com หรือ Line@: @pippeducation พร้อมทั้งโอนชำระเงินค่าสมัครสอบ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงไทย จํากัด สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท พิพพ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขที่บัญชี 675-4-55213-1 (การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับใบสมัครและเอกสารยืนยันการชำระเงินแล้วเท่านั้น โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://www.pippeducation.com ในวันที่ 10 ม.ค. 2563)
   
        กรุณาอ่านเอกสารรายละเอียดประชาสัมพันธ์โครงการโดยละเอียดและสามารถสอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pippeducation.com บริษัทพิพพ์ เอ็ดดูเคชั่นจำกัด ชั้น 24 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 092-391-5698 Email: info@pippeducation.com Line@: @pippeducation

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #PIPP #แลกเปลี่ยน #อเมริกา #อังกฤษ #แคนาดา #ไอร์แลนด์ #นิวซีแลนด์ #ฝรั่งเศส #เยอรมนี #เดนมาร์ก #เนเธอร์แลนด์ #สวิตเซอร์แลนด์ #นอร์เวย์ #สวีเดน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?