/>

มาแล้ว! ทุน UWC เรียนต่อมัธยมปลายที่ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 []

วิว


 
        สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้พี่วุฒิมีข่าวทุนดีๆ อีกทุนนึงมาฝากกันครับ เป็นข่าวทุนองค์การสหสากลวิทยาลัย หรือทุน UWC นั่นเอง ใครอยู่ ม.ปลายก็มาทางนี้ได้เล้ยย!

 

 

UWC คืออะไร?


     UWC (United World Colleges) เป็น movement ทางการศึกษาทั่วโลก ที่ใช้การศึกษาเป็นแรงรวบรวมผู้คนจากหลากหลายประเทศ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติภาพและอนาคตที่ยั่งยืน

     องค์กร UWC เป็นองค์กรทางการศึกษาแห่งเดียวในโลกที่ให้ทุนการศึกษาและ นำนักเรียนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีอายุระหว่าง 16-19 ปี ไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกัน และเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา เชื้อชาติ หรือภูมิหลังของนักเรียน นักเรียนแต่ละคนจะถูกคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ การศึกษา ทัศนคติ และ บุคลิกภาพ เช่น ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว และความใจกว้าง รับฟังความเห็นที่แตกต่าง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย 
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือ หลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ) 
 • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร
 • ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2545 – 1 กันยายน 2547 เท่านั้น 
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

ทุนเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยในเครือ UWC ประจำปีการศึกษา 2563


        ปีนี้ทาง UWC Thailand มีทุนการศึกษาและโควตาที่นั่งเรียนให้น้องๆ ไปศึกษายังประเทศดังต่อไปนี้
 
 • หน่วยที่ 1  UWC South East Asia ประเทศสิงคโปร์
 • หน่วยที่ 2 Robert Bosch UWC เมือง Freiburg imBreisgau ประเทศเยอรมนี
 • หน่วยที่ 3 UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 
 • หน่วยที่ 4 UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 
 • หน่วยที่ 5 และ 6 UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • หน่วยที่ 7 UWC Atlantic College เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales สหราชอาณาจักร 
 • หน่วยที่ 8 UWC Waterford Kamhlaba ประเทศสวาซิแลนด์
 • หน่วยที่ 9 Armand Hammer United World College of the American West รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หน่วยที่ 10 Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • หน่วยที่ 11 UWC ISAK Japan ประเทศญี่ปุ่น
 • หน่วยที่ 12 UWC Costa Rica เมือง San Jose สาธารณรัฐคอสตาริกา
 • หน่วยที่ 13 UWC Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • หน่วยที่ 14 UWC Dilijan สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
   
* บางทุนจะพิจารณาขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง หมายถึง โรงเรียนจะพิจารณาความจำเป็นที่นักเรียนจะต้องได้รับทุนช่วยเหลือโดยหากโรงเรียนเห็นว่ามีความจำเป็นก็จะให้ทุนในจำนวนที่ทำให้ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ระบุในตาราง แต่หากโรงเรียนเห็นว่าผู้ปกครองสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม โรงเรียนอาจพิจารณาให้ทุนในจำนวนที่น้อยลง
 
* ในกรณีที่ทุนที่ได้รับไม่ใช่ทุนเต็มจำนวน ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เที่ยวบินไป-กลับ และการเดินทางไปยังโรงเรียน) ประกันภัย และเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 

วิธีการสมัคร


สามารถทำการสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
 
วิธีที่ 1: กรอกใบสมัครออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร
(คณะกรรมการขอความร่วมมือผู้สมัครในการใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก)
 
ใบสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครออนไลน์ที่นี่
 
** ใบสมัครออนไลน์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้งหมดในครั้งเดียว ผู้สมัครไม่สามารถกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วเซฟเพื่อกลับมากรอกข้อมูลต่อได้ ดังนั้น ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลที่ต้องกรอกจากใบสมัคร เขียนเรียงความให้เสร็จเรียบร้อย และทำการโอนค่าธรรมเนียมคัดเลือก จำนวนเงิน 500 บาท ก่อน แล้วจึงทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดลงในใบสมัครออนไลน์ พร้อมให้ผู้ปกครองร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้ปกครองในตอนท้าย
 
         หลังจากส่งใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณา (ระบุด้านล่าง) มาทางไปรษณีย์ คณะกรรมการดำเนินการฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งทั้งใบสมัครออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ระบุด้านล่างนี้ เท่านั้น
 
เอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
 
ส่วนที่ 1: เอกสารจากผู้สมัครและครอบครัว

1. หนังสือรับรองและแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง (ดาวน์โหลดที่นี่)
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 ปีก่อนวันสมัครทุกภาคเรียน และเทอมล่าสุด จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. เอกสาร หลักฐานซึ่งแสดงผลงาน (portfolio) หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การได้รับรางวัล หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ทุนการศึกษา เป็นต้น (กรุณางดส่งเอกสารตัวจริงมา เพราะทางคณะกรรมการจะไม่ส่งเอกสารกลับคืนผู้สมัคร)
5. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบ เช่น ใบบันทึกรายการโอนเงิน จำนวน 500 บาท (ไม่รับชำระเป็นเงินสด) ส่งชำระที่ บัญชีชื่อ กองทุน U.W.C. เลขบัญชี 201-013312-8 สาขา สำนักงาน ก.พ. ธนาคารกรุงเทพ
 
ส่วนที่ 2: เอกสารจากโรงเรียน

6. จดหมายแนะนำผู้สมัครจากโรงเรียน (ดาวน์โหลดที่นี่ หลังจากกรอกเรียบร้อยแล้ว ผู้รับรองจะนำใส่ซองปิดผนึกส่งคืนผู้สมัคร ขอให้ผู้สมัครนำส่งคณะกรรมการฯ โดยไม่ต้องเปิดซอง)
 
ส่วนที่ 3 เอกสารจากผู้ที่รู้จักผู้สมัคร
 
7. จดหมายแนะนำผู้สมัครจากผู้ที่รู้จักผู้สมัครจากการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน (ดาวน์โหลดที่นี่ หลังจากกรอกเรียบร้อยแล้ว ผู้รับรองจะนำใส่ซองปิดผนึกส่งคืนผู้สมัคร ขอให้ผู้สมัครนำส่งคณะกรรมการฯ โดยไม่ต้องเปิดซอง)
 
** สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
(กรุณางดส่งเอกสารตัวจริงมา เพราะทางคณะกรรมการจะไม่ส่งเอกสารกลับคืนผู้สมัคร)
 
ส่งเอกสารตามข้อ 1 - 7 ทางไปรษณีย์ด่วน ลงทะเบียน (EMS) ไปยัง

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
(วงเล็บมุมซองว่า “สมัคร UWC”)
 
ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) เอกสารที่ส่งหลังวันดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา
 
วิธีที่ 2 : ดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF)

      ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา ทางไปรษณีย์ด่วน ลงทะเบียน (EMS) ไปยัง

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
(วงเล็บมุมซองว่า “สมัคร UWC”)
 
 • ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 เช่นกัน (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา ที่นี่
 • เอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบไปด้วย 3 ส่วน เหมือนกับด้านบน 
   
        คณะกรรมการดำเนินการฯ จะพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครจากรายละเอียดในใบสมัครและหลักฐานที่ส่งมาทั้งหมด และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์
 
 • สอบสัมภาษณ์และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับทุนเข้าศึกษาและโควตาที่นั่งเรียน ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ* ตารางกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางคณะกรรมการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
 

อ่านรายละเอียดทุนฉบับเต็มได้ที่ https://www.th.uwc.org/page
 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #UWC #UWC Thailand #ทุน UWC 2563 #ทุนเรียนต่อมัธยมต่างประเทศ #ทุนมัธยม

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?