/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายคุกกี้ ยอมรับ เรียนรู้เพิ่มเติม

สมัครเลย! ทุนเรียนต่อป.โทที่ต่างประเทศ มอบโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทย []

วิว

 
              สวัสดีค่ะชาว Dek-D ใครที่กำลังมองหาทุนป.โทที่ต่างประเทศอยู่ ตอนนี้ทางตลาดหลักทรัพย์เปิดรับสมัครทุนอยู่ด้วยค่ะ รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเราตามไปดูกันเล้ย!

 
              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “SET Scholarship 2020” สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์ เป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและพัฒนาเตรียมความพร้อมให้มาร่วมงานกับทางตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต มอบให้จำนวน 2 ทุน

 

สาขาที่เรียนได้


                ปริญญาโทในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์ เช่น  MBA, Management, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics, Supply Chain Management, ESG และสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Leading Universities) ใน 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้นๆ 
 
              *ตัวอย่างการจัดอันดับสถาบันการศึกษาอ้างอิงจาก QS World University Rankings และ Times Higher Education World University Rankings เป็นต้น

 

เงื่อนไขการรับทุน


               ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษา

 

คุณสมบัติ


- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ถ้าเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นเกณฑ์ทหาร
-  จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
- มีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อยา่งน้อย 6.5 สำหรับผลสอบ GMAT หรือ GRE จะขึ้นอยู่กับที่หลักสูตรกำหนด
- ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว
- ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกมัดจากทุนประเภทอื่น และต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อนจากทุนอื่น
- มีศีลธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความประพฤติดี
- ไม่เคยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดพลาดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
- มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคซึ่งสังคมรังเกียจ

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 


1. ใบสมัครขอรับทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ 
2. เรซูเม่
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 
5. สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร 
6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท (ถ้ามี) 
7. สำเนาผลสอบ TOEFL, IELTS, GMAT, GRE ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
8. จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาในหลักสูตรตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด พร้อมรายละเอียด 
9. หลักสูตรและรายวิชาที่จะศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษา
10. หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ 
 
              ทั้งนี้ให้ผู้สมัครลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3-10 ทุกแผ่น และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้ในการสมัครตลอดจนรับรอตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฉบับนี้จริง โดยหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครหรือยกเลิกการให้ทุนการศึกษาตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ได้ทันที

 

วิธีการสมัคร


                 ผู้สนใจจะต้องกรอกใบสมัคร (ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด) ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th ในหัวข้อ “ร่วมงานกับเรา/ทุนการศึกษา” ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


- คุณจันทรา กีรติวศิน (เอ๋) โทร. 02 009 9632 
- คุณ มัทณา รอดเชื้อ (กระจิบ) โทร. 02 009 9704 
- e-mail: SET-Scholarship@set.or.th

 
ติดตามทุนต่อนอกง่ายๆ กับ Dek-D 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=jelly

พี่เยลลี่ - ผู้เขียน

อักษรศาสตร์ เอกมโน โทติ่ง หิวชานมตลอดเวลาและเป็นทาสลูกน้องแมว

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ป.โท #ตลาดหลักทรัพย์ฯ #SET #ทุน SET

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?