/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 60 (พ.ศ. 2564 - 2565) []

วิว

      สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D หลังจากเกิด COVID-19 ทำให้น้องๆ หลายคนเป็นกังวลว่าปีนี้โครงการแลกเปลี่ยน AFS ว่าจะเปิดรับสมัครหรือไม่ สรุปคือ สำหรับรุ่น 60 นั้นเปิดรับสมัครตามปกตินะครับ วันนี้พี่วุฒิเลยมีรายละเอียดโครงการมาฝากครับ

   
    (อัปเดตนิดนึง ตอนนี้คอลัมน์เรียนต่อนอกและ One More Course เรามีทวิตเตอร์แล้วนะครับ ฝากไปกดติดตามกันหน่อยน้า เดี๋ยวจะมีอัปเดตข่าวทุน เรื่องเรียนต่อนอก และคอร์สเรียนน่าสนใจมาฝากตลอดเลยครับ ที่   twitter.com/tornokandcourse )

โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564-2565)
 
         มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ เป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนจนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปี การศึกษา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 13 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์
 
ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

- ประเภททุนทั่วไป   คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิ ร่วมกับการสมทบทุนบางส่วนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 
1. ทุนสำหรับนักเรียนทั่วไป สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการโดยการสมทบทุนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง
2. ทุนสำหรับนักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสาจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนของมูลนิธิ จำนวนทุนละ 200,000 บาท ร่วมกับการสมทบทุนเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง 
 
- ประเภททุนบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Corporate Scholarship Program) หรือ CSP คือ ทุนสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของโครงการ และยินดีสนับสนุนให้เยาวชนที่เป็นบุตร หรือธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ตามคุณสมบัติที่เจ้าของทุนระบุ
 
- ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสเต็มจำนวนจากมูลนิธิ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดย บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทเท่านั้น
 
- ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) หรือ KLYES คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนไทย-มุสลิม โดย บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน รวมกันไม่เกิน 50,000 บาทเท่านั้น

 

         โดยทุนทั่วไปจะมีการสอบคัดเลือกทั้งหมด 2 ขั้นตอน คือ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ และผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้
 
การสอบข้อเขียน
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียน

1.1 สัญชาติไทย
1.2 ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2546 ถึง 31 ธันวาคม 2548
1.3 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563 ต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชน และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
หมายเหตุ เยาวชนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Homeschool ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
1.4 ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศ ต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.6 ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็ นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษทุกประเภท ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่เป็นพาหะของโรคใดๆ และไม่เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่มูลนิธิมอบหมาย และการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประเทศอุปถัมภ์แต่ละประเทศ
1.7 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต ่ากว่า 2.30 และต้องไม่มีระดับผลการเรียนติด 0, ร, มผ และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E
 
2. การสมัครสอบข้อเขียน
 
2.1 กรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ที่ www.afsthailand.org
2.2 เมื่อกรอกและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดยืนยันเพื่อชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
2.3 เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
หมายเหตุ วิธีการชำระเงินจะแจ้งให้ทราบในระบบออนไลน์
 
3. กำหนดการ

3.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงวันจันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ www.afsthailand.org
3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ www.afsthailand.org และที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครฯ
3.3 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก หรือ สถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกำหนด
3.4 ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ www.afsthailand.org  และศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และสอบคัดเลือกที่เยาวชนสอบ (*ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์*)
 


เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศต่างๆ ต้องชำระเงินสมทบทุนดังนี้

1. จำนวนเงิน 350,000 บาท สำหรับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และอินเดีย (หอพัก)
2. จำนวนเงิน 370,000 บาท สำหรับประเทศอินเดีย (STEM)
3. จำนวนเงิน 390,000 บาท สำหรับประเทศเบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาดัทช์) โคลอมเบีย สาธารณรัฐเชค ฮังการี ลัตเวีย ปานามา ปารากวัย เปรู โปแลนด์ โปรตุเกส เซอร์เบีย สโลวาเกีย ตุรกีและจีน (หอพัก)
4. จำนวนเงิน 420,000 บาท สำหรับประเทศ อาร์เจนตินา อุรุกวัย ออสเตรีย เบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส) บราซิล ชิลี เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก นอร์เวย์ รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์และสวีเดน
5. จำนวนเงิน 450,000 บาท สำหรับประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี
6. จำนวนเงิน 550,000 บาท สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา
7. จำนวนเงิน 600,000 บาท สำหรับประเทศฝรั่งเศส (หอพัก)
8. จำนวนเงิน 690,000 บาท สำหรับประเทศออสเตรเลีย
9. จำนวนเงิน 720,000 บาท สำหรับประเทศแคนาดา
10. จำนวนเงิน 750,000 บาท สำหรับประเทศไอร์แลนด์
11. จำนวนเงิน 920,000 บาท สำหรับประเทศแคนาดา (โซนภาษาอังกฤษ)
12. จำนวนเงิน 980,000 บาท สำหรับประเทศเดนมาร์ก (หอพัก)
13. จำนวนเงิน 1,150,000 บาท สำหรับประเทศแคนาดา (หอพัก)
14. ประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากประเทศในข้อ 1-13 มูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่

1. ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียน (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ งานแนะแนว และ/หรืองานประชาสัมพันธ์โรงเรียน)
2. ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต หรือศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
3. ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์หมายเลข 02-574-6197 ต่อ 504-509 ระหว่างเวลา 09:00-12:00 หรือ 13:00-17:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

 
ติดตามทุนต่อนอกง่ายๆ กับ   Dek-D 
www.dek-d.com/studyabroad
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #AFS #AFS รุ่น 60 #แลกเปลี่ยน AFS

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?