/>
ซ่อน
แสดง

เปิดโผ! รายชื่อคณะที่รับเยอะเกิน 150 ที่นั่ง แอดมิชชั่น 57 []

วิว

14

รายชื่อคณะที่รับเยอะเกิน 150 ที่นั่ง แอดมิชชั่น 57

            สวัสดีค่ะน้องๆ อัพเดตข่าวกันจนจะถึงนาทีที่น้องประสบความสำเร็จ วันนี้ พี่เมษ์ เลยจัดเต็ม เอา 41 อันดับคณะที่รับเยอะแอดมิชชั่น 57 จากสถาบันอุดมของรัฐ (ม. รัฐ) และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดหน่วยงานอื่นมาให้น้องๆ ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับการเลือกคณะสมัครแอดมิชชั่น 57 ค่ะ จะมีคณะไหนบ้างดูกันเลย

 
 
  
ลำดับ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวนรับ
1. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ม. มหาสารคาม 875
2. คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ และ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 ม. ศิลปากร 350
3. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ม. นเรศวร 300
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) ม. มหาสารคาม   300
5.
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเซรามิก วิศว กรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
ม. เทคโนโลยี สุรนารี                                                                                                                                                                                                                                                                                   300
6. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม. มหิดล 290
7.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ม. บูรพา 250
8. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ม. เกษตรศาสตร์ 230
9. คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) ใน 8 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม. ศิลปากร 205
10. คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา พืชสวน พืชไร่นาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร) วิทยาเขตกำแพงแสน ม. เกษตรศาสตร์  200
11.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ม. บูรพา 200
12. สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ม. แม่ฟ้าหลวง 200 
13. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา ภูมิทัศน์)
ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
200
14. คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม. เชียงใหม่ 190
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 185
16. คณะเศรษฐศาสตร์ ม. เชียงใหม่ 180
17. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ม. มหาสารคาม 180
18. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 160
19. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ปี) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 160
20. คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 150
21. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ม. เกษตรศาสตร์ 150
22. คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ 150
23. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) ม. มหาสารคาม 150
24.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ม. แม่โจ้ 150
25.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ม. แม่โจ้ 150
26.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ม. แม่โจ้ 150
27.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)
สาขาวิชาการตลาด
ม. แม่โจ้ 150
28.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
ม. แม่โจ้ 150
29.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)  
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ม. แม่โจ้ 150
30.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ม. แม่โจ้ 150
31.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ม. แม่โจ้ 150
32.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)
สาขาวิชาการบัญชี
ม. แม่โจ้ 150
33.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ม. แม่โจ้ 150
34.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
ม. แม่โจ้ 150
35.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จ.ชุมพร)
สาขาวิชาการประมง
ม. แม่โจ้ 150
36.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จ.ชุมพร)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ม. แม่โจ้ 150
37.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จ.ชุมพร)
สาขาวิชาการจัดการ
ม. แม่โจ้ 150
38.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จ.ชุมพร)
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
ม. แม่โจ้ 150
39.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ม. ศิลปากร 150
40. คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ 150
41. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ม. ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 150
   
            เอาละค่ะ ได้รู้กันแบบนี้แล้ว ก็ต้องระวังกันให้มาก เปิดรับเยอะก็จริง อาจจะดูเหมือนการแข่งขันต่ำลง แต่ถ้าคนแห่กันไปลงสมัครละก็ หึหึ คะแนนอาจจะสูงลิ่วจนน่ากลัวก็ได้ ต้องระวังให้มากนะคะ ขอให้ตัดสินใจให้ดีๆ

            ฝากทิ้งท้ายเอาไว้อีกนิดละกันค่ะ ว่าถ้าหนึ่งในคณะเหล่านี้คือความฝันของน้องๆ ก็ใส่มันลงไปเถอะค่ะ คนเรามีฝัน ก็ต้องคว้าโอกาสที่จะทำฝันนั้นให้ได้ มีโอกาสจะมากหรือน้อยก็อย่าทิ้งซะละ สู้ๆ นะเด็กแอดฯ 57 !!!
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=may

พี่เมษ์ - ผู้เขียน

คอลัมนิสต์ฝ่ายการศึกษา

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#แอดมิชชัน #รับตรง #แอดมิชชั่น 57 #ระเบียบการแอดมิชชั่น 57 #คณะที่รับเยอะแอดมิชชั่น 57

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?