/>
ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! รับตรงทั่วประเทศ 59 ม.ทักษิณ (สมัครได้ตั้ง 3 อันดับ รวม 476 ที่นั่ง) []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 15 ก.ย. 58  36,108 วิว
1 ก.ค. 58 - 28 ส.ค. 58 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 14 จังหวัด
รวม 8 คณะ 110 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ 12 สาขาวิชา
27 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
4 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
7 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
16 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
ปิดรับสมัครแล้ว
 15 ก.ย. 58  36,108 วิว
1 ก.ค. 58 - 28 ส.ค. 58 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 8 คณะ 211 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ 12 สาขาวิชา
56 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
12 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศึกษาศาสตร์ 10 สาขาวิชา
45 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
15 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย
5 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
ปิดรับสมัครแล้ว
 15 ก.ย. 58  36,108 วิว
1 ก.ค. 58 - 28 ส.ค. 58 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 14 จังหวัด
รวม 8 คณะ 123 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ 12 สาขาวิชา
24 ที่นั่ง
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
15 ที่นั่ง
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
4 ที่นั่ง
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
4 ที่นั่ง
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
ปิดรับสมัครแล้ว
 15 ก.ย. 58  36,108 วิว
1 ก.ค. 58 - 28 ส.ค. 58 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 7 คณะ 85 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ 12 สาขาวิชา
24 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
14 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
5 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
ปิดรับสมัครแล้ว
 15 ก.ย. 58  36,108 วิว
1 ก.ค. 58 - 28 ส.ค. 58 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 1 คณะ 165 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
165 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
ปิดรับสมัครแล้ว
 15 ก.ย. 58  36,108 วิว
27 ก.ค. 58 - 21 ส.ค. 58 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 6 คณะ 476 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ 12 สาขาวิชา
80 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
156 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
30 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

             สวัสดีค่ะ ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโอกาสดีสำหรับน้องๆ ม.6 เลยนะคะ เพราะมีข่าวรับตรงออกมาทุกวันเลยค่ะ ซึ่งวันนี้พี่อีฟก็มีอีกหนึ่งข่าวรับตรงมาบอกน้องๆ ค่ะ นั่นก็คือ โครงการรับตรง ปีการศึกษา2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียดจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยค่ะ
 

> > คณะที่เปิดรับสมัคร
       - คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
       - คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (วิทยาเขตพัทลุง)
       - คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
       - คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (วิทยาเขตสงขลา)
       - คณะศึกษาศาสตร์ 
(วิทยาเขตสงขลา)
       - คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
         
(วิทยาเขตสงขลา)
       - คณะนิติศาสตร์ 
(วิทยาเขตสงขลา)
       - คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
(วิทยาเขตสงขลา)

> > คุณสมบัติผู้สมัคร
       - กำลังศึกษาชั้นม.6 สายสามัญ
       - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์-เคมี  และวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ผู้สมัครต้องเรียนแผนการเรียน วิทย์ – คณิตฯ
       - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ทุกสาขาวิชา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ผู้สมัครต้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

> > เกณฑ์การคัดเลือก  
        - ข้อสอบมี 3 ชุด
          ข้อสอบชุดที่ 1 สำหรับผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์-เคมี วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา  
          ข้อสอบชุดที่ 2 สำหรับผู้สมัครหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และการวัดและประเมินทางการศึกษา และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)

           ข้อสอบชุดที่ 3 สำหรับผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ทุกสาขาวิชา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.)    
          - ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับในการสมัครได้ 3 อันดับ และทั้ง 3 อันดับต้องเป็นหลักสูตร/สาขาวิชาที่ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
          - ผู้สมัครสามารถเลือกศูนย์สอบได้ 2 ศูนย์ คือ ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา และศูนย์สอบจังหวัดพัทลุง


> > จำนวนรับ
       จำนวนรับทั้งหมด 476 คน

> > กำหนดการ
       - รับสมัครทาง admission.tsu.ac.th                   27 ก.ค. – 21 ส.ค. 2558
       - สอบข้อเขียน                                               4 ต.ค. 2558
       - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเข้าศึกษา                     26 ต.ค. 2558

       - ยืนยันสิทธิ์เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ        26 ต.ค. – 9 พ.ย. 2558 
       - ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house                  26 - 29 เม.ย. 2559


> > เอกสารประกอบการสมัคร
       ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยกรอกข้อความชัดเจน  ถูกต้อง สมบูรณ์ ติดรูปขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน
       สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  4 ภาคเรียน แสดงผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ติดรูปถ่าย รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
       สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 370 บาท 

       *สําเนาเอกสารหลักฐาน ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ*

> > ค่าธรรมเนียมการสมัคร
       จำนวน 370 บาท

> > ขั้นตอนการสมัคร
      - สมัครผ่าน admission.tsu.ac.th โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร  บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร
      - พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัคร นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 
      - ส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
        ถึง ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000
      - การแก้ไขข้อมูลการสมัคร
        กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่แก้ไขในใบสมัคร และวงเล็บมุมบนด้านขวาใบสมัครว่า แก้ไขข้อมูล  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ถึง ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000  ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2558  มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏใน website ถูกต้อง  
         กรณีที่ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก
admission.tsu.ac.th แล้วแฟกซ์เอกสารมายัง ภารกิจรับนิสิต เบอร์โทรสาร 074 - 443975 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น. มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏใน website ถูกต้อง  

> > สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
        admission.tsu.ac.th

> > ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ !
 


เปิดให้สมัครแล้ว! บริการข่าวแอดมิชชั่น-รับตรง 59 ผ่านทาง SMS คลิกที่นี่
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=eve

พี่อีฟ - ผู้เขียน

Columnist

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง #รับตรง59 #ม.ทักษิณ #มหาวิทยาลัยทักษิณ #มหาวิทยาลัย #ทักษิณ #ทักษิณ รับตรง #ม.ทักษิณ รับตรง59

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?