/>
ซ่อน
แสดง

ม.6 เช็คด่วน! รวม "เกรดขั้นต่ำ" โควตา-รับตรง 59 ของแต่ละคณะ (เกรดไม่ถึงก็หมดสิทธิ์) []

วิว

           วัสดีค่ะ ปีนี้เป็นปีที่น้องตื่นตัวกับการสอบ GAT PAT สูงมาก แค่วันแรกวันเดียวก็ยอดเป็นแสนคนแล้ว จนทำให้ช่วงเช้าเว็บสมัครของ สทศ. ช้ามาก จนหลายคนกังวลใจว่าจะไม่ได้สนามสอบที่คิดไว้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกเลยว่า รับตรง-แอดมิชชั่น 59 ได้เริ่มอย่างเป็นทางการ

           แต่ก่อนจะไปถึงรอบแอดมิชชั่น มีโควตา-รับตรง เปิดรับเยอะมาก เรียกได้เลยว่าเกือบทุกคณะ ทุกสถาบัน บางคณะเปิดรับเฉพาะแค่รอบรับตรงเท่านั้นด้วย แต่ในรอบรับตรงก็มีเกณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะการกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ถ้าเกรดไม่ถึงก็สมัครไม่ได้ พี่แป้งได้รวบรวมไว้ว่าแต่ละคณะกำหนดเกรดขั้นต่ำไว้อย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ


 


คณะแพทยศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     3.00
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        - รับตรงสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        - รับตรงคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
        - รับตรงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คณะทันตแพทยศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     3.00
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        - รับตรงสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        - รับตรงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คณะเภสัชศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     3.00
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        - โครงการจุฬาฯ-ชนบท คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3.50)
        - โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (3.50)
        - รับตรงทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3.50)
        - ระบบมหิดลรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (3.00)
        - โครงการรับตรงของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (3.00)


คณะพยาบาลศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        -
โครงการรับตรงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2.00)
        - รับตรงใช้ GAT PAT วิชาสามัญ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (2.00)
        - โควตาทั่วประเทศ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2.50)
        -
ระบบมหิดลรับตรงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2.75)
        - โครงการเด็กดีมีที่เรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2.75)
        - รับตรงทั่วประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3.00)


คณะสหเวชศาสตร์-เทคนิคการแพทย์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        -
รับตรงใช้ GAT PAT วิชาสามัญ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ (2.00)
        - รับตรงทั่วประเทศ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2.50)
        - โครงการรับตรงปกติ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.75)
        -
ระบบมหิดลรับตรง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2.75)
        - โครงการเด็กดีมีที่เรียน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3.00)


คณะวิศวกรรมศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00  
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        - โครงการรับตรงปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.50)
        - โควตาพิเศษ 30 จว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.25)
        - โครงการนักเรียนเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3.00)
        - โครงการคณะจัดสอบเอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2.75)
        - โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (3.25)


คณะวิทยาศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00  
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        - โครงการรับตรงปกติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.75)
        - รับตรงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (2.00)
        - โครงการ KU Admission คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.50)
        - รับตรง GAT PAT คณะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2.75)
        - รับตรงสอบข้อเขียน 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
          พระนครเหนือ (2.50)


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        -
โครงการรับตรงปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3.00)
        - โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2.80)
        - โควตานักกีฬา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ (2.50)
        - โครงการคณะจัดสอบเอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2.00)


คณะเกษตรศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00  
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        -
โครงการ KU Admission คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.50)
        - โครงการเด็กดีมีที่เรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2.50)
        - คณะจัดสอบเอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
          เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2.50)
        - โครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2.75)
        - รับตรงทั่วประเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา (2.00)


คณะจิตวิทยา
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00   
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        - โครงการจุฬาฯ-ชนบท คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.50)
        - รับตรงทั่วประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา (2.00)
        - โครงการนักเรียนเรียนดี คณะมนุษยศาสตร์(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3.50)
        -
โครงการ KU Admission คณะสังคมศาสตร์(จิตวิทยา) ม.เกษตรศาสตร์ (3.00)

คณะศิลปกรรมศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00  
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        - โครงการรับตรงพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.00)
        - โควตาช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2.00)
        - รับตรงทั่วประเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2.00)
        - รับตรงทั่วประเทศ-โควตาพื้นที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (2.00)
        - โครงการนักเรียนเรียนดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3.00)


คณะอักษรศาสตร์-มนุษยศาสตร์-ศิลปศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00  
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        -
โครงการรับตรงปกติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.75)
        -
โครงการ KU Admission คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.50)
        - โครงการเด็กดีมีที่เรียน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2.75)
        - รับตรงปกติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2.75)
        -
ระบบมหิดลรับตรง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (3.00)

คณะนิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์ฯ
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00  
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        -
โครงการรับตรงปกติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.75)
        - โควตาพิเศษ 30 จว. คณะมนุษยศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) ม.เกษตรศาสตร์ (3.00)
        - โครงการนร.เรียนดี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ (2.00)
        - โครงการเด็กดีมีที่เรียน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2.75)
        -
รับตรงทั่วประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ(นิเทศศาสตร์) ม.บูรพา (2.00)

คณะบัญชี-บริหารฯ
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00  
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        -
โครงการรับตรงปกติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (3.00)
        -
โครงการ KU Admission คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.00)
        - รับตรงปกติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2.50)
        -
รับตรงทั่วประเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2.00)

คณะเศรษฐศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00  
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        -
โครงการรับตรงปกติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.75)
        -
โครงการ KU Admission คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.50)
        -
รับตรงปกติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2.50)
        -
โควตาทั่วประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2.50)
        - โครงการทั่วประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (2.25)


คณะนิติศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00  
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        -
โครงการรับตรงปกติ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.75)
        - โครงการเด็กดีมีที่เรียน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2.75)
        -
รับตรงปกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2.75)
        -
รับตรงทั่วประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2.00)
        -
โครงการรับตรงทั่วประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2.00)

คณะรัฐศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00  
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        -
รับตรงปกติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2.75)
        - รับตรงทั่วประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2.00)  
        -
โครงการรับตรงปกติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.50)
        -
โครงการ KU Admission คณะสังคมศาสตร์(รัฐศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์ (3.00)
        -
รับตรงใช้ GAT PAT วิชาสามัญคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2.00)

คณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00  
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        -
โครงการรับตรงปกติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2.00)  
        - รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2.75)  
        - รับตรง GAT PAT คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.บางมด (2.50)
        - โครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2.85)
        -
รับตรงทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3.00)

คณะการท่องเที่ยว-โรงแรม-ธุรกิจการบิน
     เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ     2.00  
     ตัวอย่างโครงการที่กำหนดเกรด
        -
โครงการ KU Admission คณะมนุษยศาสตร์ (การท่องเที่ยว-การโรงแรม)
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.75)
        - รับตรงสอบข้อเขียน คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (การท่องเที่ยวฯ)
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2.50)
        - รับตรงทั่วประเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา (2.00)
        - โควตาทั่วประเทศ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2.00)
        -
โควตาทั่วประเทศ สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2.50)


             โควตา-รับตรงบางโครงการก็ไม่ได้กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำเอาไว้นะคะ ยังไงก็ขอให้น้องๆ เช็คอีกครั้งนึงจากระเบียบการตัวเต็มของโครงการนั้นๆ ได้เลย อย่าลืมว่าถ้ารอบรับตรงไม่ได้ก็ยังมีรอบแอดมิชชั่นที่ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ แต่ใช้เป็นเกณฑ์ 20% ตอนนี้ยังพอฟิตเกรดทันนะคะ อ่านกันได้ที่ "4 เทคนิคเพิ่มเกรดเด็ก ม.6 ให้สมัครรับตรงได้เกือบทุกที่" สู้ๆ ค่ะ

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง59 #รับตรง 59 #โควตา59 #โควตา 59 #โควต้า #รวมรับตรง #เกรดขั้นต่ำ #กำหนดเกรด #เกณฑ์รับตรง #สมัครรับตรง #รับตรงใช้เกรด #รับตรงใช้เกรด

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?