/>
ซ่อน
แสดง

แจกสูตรเด็ดค้นหาตัวเอง! เลือกคณะที่ใช่ จากวิชา ม.ปลาย ที่ชอบ []

วิว
         สวัสดีน้องๆ Dek-D ที่น่ารักทุกคนนะคะ วันนี้พี่เมก้าพาน้องๆมาลองค้นหาคณะในฝันจากวิชาที่ชอบกันค่ะ เป็นเทคนิคการค้นหาตัวเองแบบใกล้ตัวสุดๆ พี่เมก้าแอบเห็นน้องๆหลายคนเลยมาตั้งกระทู้ปรึกษาปัญหาการเรียน ยังไงบ้างน้า?

         แบบว่าคิดไม่ตกจริงๆรู้วิชาที่ชอบแล้วแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจะเรียนอะไร บางคนชอบหลากหลายวิชามากจนสับสน บางคนชอบวิชาเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเหมาะกับตัวเองรึเปล่า พี่เมก้าว่าการสำรวจตัวเองนี่แหละค่ะเป็นก้าวแรกที่จะทำให้น้องๆได้ค้นพบคณะที่ใช่ เอาล่ะ! พร้อมแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าน้องๆชอบวิชาต่อไปนี้ น่าจะเหมาะกับการเรียนคณะอะไร 


 
กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มที่ 1 คนที่ชอบเฉพาะวิชาภาษา
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส รัสเซีย)
คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเกี่ยวกับภาษา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเกี่ยวกับภาษา
คณะโบราณคดี สาขาวิชาเกี่ยวกับภาษา


กลุ่มที่ 2 คนที่ชอบวิชาภาษา+สังคมศึกษา
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

กลุ่มที่ 3 คนที่ชอบวิชาภาษา+คณิตศาสตร์+คอมพิวเตอร์
คณะบรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มที่ 1 คนที่ชอบวิชาหน้าที่พลเมือง
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์-การปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์

กลุ่มที่ 2 คนที่ชอบวิชาศาสนา
วิทยาลัยศาสนศึกษา

กลุ่มที่ 3 คนที่ชอบวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มที่ 4 คนที่ชอบวิชาเศรษฐศาสตร์+คอมพิวเตอร์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

กลุ่มที่ 5 คนที่ชอบวิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์
คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชามนุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์

กลุ่มที่ 6 คนที่ชอบวิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์


กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มที่ 1 คนที่ชอบเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน สาขาวิชาการบัญชีบริหาร สาขาวิชาการธนาคารและการเงิน สาขาวิชาสถิติคณิตศาสตร์

กลุ่มที่ 2 คนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์+คอมพิวเตอร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์

กลุ่มที่ 3 คนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์+สังคม
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาตร์พัฒนาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มที่ 4 คนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์+เคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

กลุ่มที่ 5 คนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์+ชีววิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 6 คนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์+ฟิสิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กลุ่มที่ 7 คนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์+ฟิสิกส์+ คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กลุ่มที่ 8 คนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์+วิทยาศาสตร์+ศิลปะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองหรือสาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ 1 คนที่ชอบวิชาดาราศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์

กลุ่มที่ 2 คนที่ชอบวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาธรณีวิทยา 

กลุ่มที่ 3 คนที่ชอบวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
คณะเทคนิคการแพทย์

กลุ่มที่ 4 คนที่ชอบวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

กลุ่มที่ 5 คนที่ชอบวิชาฟิสิกส์+คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มที่ 6 คนที่ชอบวิชาเคมี+ชีววิทยา+ศิลปะ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะทันแพทยศาสตร์


กลุ่มที่ 7 คนที่ชอบวิชาเคมี+ชีววิทยา+สุขศึกษาและพลศึกษา
คณะกายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์

กลุ่มที่ 8 คนที่ชอบวิชาเคมี+ชีววิทยา+ภาษาอังกฤษ
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะสัตวแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์


กลุ่มที่ 9 คนที่ชอบวิชาเคมี+ชีววิทยา+ภาษาอังกฤษ+การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศทางสุขภาพ
คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร

กลุ่มที่ 10 คนที่ชอบวิชาชีววิทยา+ศิลปะ+คอมพิวเตอร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ

กลุ่มที่ 11 คนที่ชอบวิชาชีววิทยา+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์ สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
คณะประมง สาขาวิชาชีววิทยาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการจัดการประมง
คณะเกษตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 12 คนที่ชอบวิชาชีววิทยา+คณิตศาสตร์+สุขศึกษาและพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มวิชาศิลปศึกษา

กลุ่มที่ 1 คนที่ชอบเฉพาะวิชาศิลปะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขานฤมิตศิลป์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์

กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มที่ 1 คนที่ชอบเฉพาะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

กลุ่มที่ 2 คนที่ชอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี+ภาษา
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

กลุ่มที่ 3 คนที่ชอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี+ศิลปะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (มัณฑนศิลป์) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
คณะเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์ สาขาวิชามีเดียอาร์ต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียประยุกต์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย


กลุ่มวิชาดนตรี

กลุ่มที่ 1 คนที่ชอบเฉพาะวิชาดนตรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
คณะดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

กลุ่มวิชานาฏศิลป์

กลุ่มที่ 1 คนที่ชอบเฉพาะวิชานาฏศิลป์

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชานาฏยศิลป์


ชอบทุกกลุ่มวิชาเรียน
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
(กลุ่มวิชาเฉพาะ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แนะแนว)

        เป็นไงบ้างคะ พบคณะในฝันที่ตรงใจรึเปล่า พี่เมก้าคิดว่าการได้เรียนในสายวิชาที่ชอบ อย่างน้อยถ้ายากเกินไปเราก็ยังอยากจะเรียน ยังรู้สึกสนุกอยู่เพราะเป็นวิชาที่เรารัก
เราจึงเต็มที่กับสิ่งนี้ได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

        ฉะนั้น ถ้าน้องๆรู้คณะที่ใช่แล้วก็อย่าลืมไปหาหลักสูตรของคณะนั้นๆมาเปิดอ่านว่าอยากเรียนสาขาไหน ต้องใช้คะแนนสอบอย่างไรบ้าง ต้องเตรียมอ่านหนังสือเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่ถึงจะสอบเข้าได้ ย้ำ!!! ทำคณะในฝันให้เป็นความจริง อย่าปล่อยให้หลุดลอยสลายกลายเป็นอากาศนะคะน้องๆ  สู้ค่ะ ^^
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คณะในฝัน #แผนการเรียน #วิชาเรียน #สายวิทย์-คณิต #สายศิลป์-คำนวณ #สายศิลป์-ภาษา #สายศิลป์-สังคม #โควตา-รับตรง 59 #แอดมิชชั่น 59 #Clinic Admission #Clinic Admission

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?