/>
ซ่อน
แสดง

รวมรับตรง-โควตา 59 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ลาดกระบังฯ []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 28 ก.ย. 58  13,211 วิว
1 ต.ค. 58 - 30 พ.ย. 58 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 4 คณะ - ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
0 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 ที่นั่ง
3.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
0 ที่นั่ง
3.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

            สวัสดีค่ะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีเปิดรับทั้งแบบรับตรงโดยคณะจัดสอบเอง และแบบโควตาที่เปิดรับถึง 4 โครงการ แต่ละโครงการก็มีรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต่างกัน จะแบ่งเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
รวมรับตรง-โควตา 59 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ลาดกระบังฯ

>> โครงการที่เปิดรับ
        - โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ
        - โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี
        - โควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
        - โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


>> คุณสมบัติผู้สมัคร
        1. โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ (ข้อใดข้อหนึ่ง)
              - ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่การอบรมค่าย 2 สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
              - หรือเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
              - หรือเป็นนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
              - หรือเป็นนักเรียนที่ได้สิทธิไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของ สสวท.ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา

        2. โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี
              - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
              - มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50
              - มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50
              - มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00

        3. โควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
              - ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันฯ
              - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
              - มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25
              - มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25
              - มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00

        4. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ประเภทที่ 1
              - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
              - มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
              - มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
              - มี GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
              - เป็นผู้เคยเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC, NLC) โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
              - หรือ เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมการจัดทำโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
              - หรือ เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
              - หรือ มีผลงานในการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประเทศ ที่เทียบเท่ากับผลงานตามที่ระบุในข้อ 2
            ประเภทที่ 2
              - ได้รับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือ รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
              - หรือ มีผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารเทศ หรือ นวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับอาชีพสามารถใช้งานได้จริง โดยผู้สมัครเป็นเจ้าของผลงานหลัก


>> ปฏิทินดำเนินการ
 
รวมรับตรง-โควตา 59 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ลาดกระบังฯ

>> ระเบียบการโครงการ  
        - โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ คลิก
        - โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี คลิก
        - โควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คลิก
        - โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก


 
มาแล้ว! รับตรง 59 โครงการความสามารถพิเศษ ม.บูรพา (ม.6 สมัครได้ทั่วประเทศ)

เปิดให้สมัครแล้ว! บริการข่าวแอดมิชชั่น-รับตรง 59 ผ่านทาง SMS คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 59 #ข่าวรับตรง #รับตรง59 #รับตรงพิเศษ #โควตาพิเศษ #โควตาทั่วประเทศ #รับตรงทั่วประเทศ #IT ลาดกระบัง #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?