/>

โค้งสุดท้าย! รวมรับตรง 59 ที่ปิดรับภายในเดือนเมษายน []

วิว
 
         สวัสดีค่ะ เผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่เดือนเมษายนแล้ว มีแต่คนว่าเมษาพาเพลิน แต่ไม่เพลินแน่ๆ สำหรับน้องๆ ที่กำลังมองรับตรงอยู่ วันนี้พี่แป้งได้รวบรวมรับตรงที่เปิดรับถึงสิ้นเดือนนี้ มีเพียบ!! ใครสนใจโครงการไหน ก็กดลิ้งก์ต่อเพื่ออ่านรายละเอียดการสมัครได้เลยค่ะ
 

รับตรง 59 สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล
หมดเขต 12 เม.ย.59
 
เปิดรับ : สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
    * เรียน ปวช. สาขาทางการเกษตร
    * กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
    * กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในจังหวัดอุทัยธานี พิจิตร ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท เพชรบูรณ์
 
มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
หมดเขต 12 เม.ย.59
 
เปิดรับ : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
สำเร็จการศึกษา-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
มีผลการสอบ GAT PAT 2
 
มีผลการสอบ O-NET
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรงทั่วประเทศ 59 คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
  หมดเขต 12 เม.ย.59
 
เปิดรับ : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 
สำเร็จการศึกษา-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
มีผลการสอบ GAT PAT 2
 
มีผลการสอบ O-NET
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 โครงการเกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์
หมดเขต 17 เม.ย.59
 
สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางน้ำ
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีจุลินทรีย์
 
 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ ใน 14 จังหวัดภาคใต้
 
มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.40
 
มี GPA ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
 
มีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้ที่มีอาชีพหลักทางเกษตรหาเลี้ยงครอบครัว
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 โครงการเกษตรทายาท ม.สงขลาฯ
หมดเขต 17 เม.ย.59
เปิดรับ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 
สำเร็จการศึกษา-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.40
 
มี GPA กลุ่มวิชาคณิต วิทย์ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
 
เป็นนักเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 
คะแนนสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
หมดเขต 17 เม.ย.59
 
เปิดรับ : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์
 
GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
มีผลสอบ O-NET คณิต, อังกฤษ, วิทย์
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
หมดเขต 17 เม.ย.59
 
เปิดรับ: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (สายวิทย์)
 
น้ำหนักตัว 45 กิโลกรัม
 
มีผลสอบ GAT, PAT 2
 
มีผลสอบ O-NET ทั้ง 5 วิชาหลัก
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 มรภ.พระนคร รอบ 2
หมดเขต 18 เม.ย.59
 
เปิดรับ
    * คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    * คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู
    * คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    * คณะวิทยาการจัดการ
    * คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส. (บางสาขา)
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา (รอบ 2)
หมดเขต 18 เม.ย.59
 
โครงการที่เปิดรับ
    * โครงการสำหรับบุคคลทั่วไป  
    * โครงการพัฒนาคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
    * โครงการสำหรับโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา และ อัสสัมชัญศรีราชา
    * โครงการสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น
 
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า
  
มีคุณสมบัติตามที่แต่ละโครงการกำหนด
 
สอบข้อเขียน
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา
หมดเขต 19 เม.ย.59
 
คณะที่เปิดรับ
    * คณะโลจิสติกส์
    * คณะพยาบาลศาสตร์
    * คณะเภสัชศาสตร์
    * คณะวิทยาศาสตร์
    * คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    * คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    * คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    * คณะศึกษาศาสตร์
    * คณะสาธารณสุขศาสตร์
    * วิทยาลัยนานาชาติ
    * คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
    * คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
    * คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
    * คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
 
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
มีความสามารถทางด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียง ในระดับประเทศหรือนานาชาติ
 
มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 (6 เทอม)
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มก.กำแพงแสน
หมดเขต 19 เม.ย.59
 
เปิดรับ : สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
มีผลสอบ GAT, PAT 1
 
มีผลสอบ O-NET
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร (รอบ 2)
หมดเขต 20 เม.ย.59
 
สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาการออกแบบภายใน
    * สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
    * สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
    * สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
    * สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
    * สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
 
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
มีผลสอบ O-NET  5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิต และวิทยาศาสตร์
 
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
หมดเขต 20 เม.ย.59
 
ปิดรับ: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (สายวิทย์)
 
อายุระหว่าง 17-22 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537-2542)
 
เพศหญิง น้ำหนักตัว 40-65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 
เพศชาย น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 161 เซนติเมตร ไม่มีรอยสักบนร่างกาย
 
มีผลสอบ GAT, PAT 2
 
มีผลสอบ O-NET ทั้ง 8 วิชา  
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 ใช้ข้อสอบมหาวิทยาลัย ม.แม่ฟ้าหลวง
หมดเขต 22 เม.ย.59
 
สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาจีนศึกษา (สอบภาษาจีน)
    * สาขาวิชานิติศาสตร์
    * สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
    * สาขาวิชาการบัญชี
    * สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
    * สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    * สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
    * สาขาวิชาเคมีประยุกต์
    * สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    * สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    * สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
    * สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
    * สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
    * สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
    * สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    * สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
    * สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
สำเร็จการศึกษา-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า, กศน.
 
เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัด
 
มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
มี GPA ขั้นต่ำตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
สอบข้อเขียน
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรงพิเศษ 59 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์
หมดเขต 22 เม.ย.59
 
เปิดรับ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 
GPAX ไม่น้อยกว่า 2.80
 
GPA วิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 2.50
 
GPA วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
 
GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 
GPA วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 
GPA วิชาสังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
  
มีผลสอบ GAT PAT 1 PAT 2
 
มีผลสอบ O-NET 5 วิชา คือ ไทย สังคม อังกฤา คณิต วิทย์
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รอบ 3)
หมดเขต 25 เม.ย.59
 
คณะที่เปิดรับ
    * คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    * คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    * คณะวิทยาการจัดการ
    * คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(สุพรรณบุรี)
    * วิทยาลัยการดนตรี
    * คณะครุศาสตร์
 
สำเร็จการศึกษา-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
สอบข้อเขียน
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรงระบบกลาง 59 สถาบันพระบรมราชชนก
หมด 29 เม.ย.59
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร(ปริญญาตรี)
    * สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
    * สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
    * สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
    * สาขาวิชาเวชระเบียน
    * สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 
GPAX 6 เทอม  
  
O-NET 5 วิชาหลัก  
 
ผลสอบ GAT      
 
ผลสอบ PAT 2   
 
สอบสัมภาษณ์  
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์
หมด 29 เม.ย.59
 
สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน
    * สาขาวิชาจีนศึกษา
    * สาขาวิชาไทยศึกษา
    * สาขาวิชาวิเทศศึกษา
    * สาขาวิชายุโรปศึกษา (อังกฤษ-ฝรั่งเศส)
 
สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
มีผลสอบ TOEFL, HSK, DELF หรือตามที่โครงการกำหนด
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา
หมด 29 เม.ย.59
 
หลักสูตรที่เปิดรับ
    * หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สายวิทย์)
 
มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
มีผลสอบ GAT PAT 2
 
เป็นผู้มีเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน หรือ ลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดามารดาเดัยวกับกับบิดา มารดา ของผู้สมัคร
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรงระบบพิเศษ 59 ม.มหาสารคาม  
หมด 30 เม.ย.59
 
คณะที่เปิดรับ
    * คณะเภสัชศาสตร์
    * คณะสาธารณสุขศาสตร์
    * คณะวิทยาศาสตร์
    * คณะเทคโนโลยี
    * คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
    * คณะวิทยาการสารสนเทศ
    * คณะวิศวกรรมศาสตร์
    * คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
    * คณะการบัญชีและการจัดการ
    * คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    * วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
    * คณะศึกษาศาสตร์
    * คณะศิลปกรรมศาสตร์
    * วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
    * คณะวัฒนธรรมศาสตร์
    * คณะนิติศาสตร์
 
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 
มีผลสอบ GAT PAT
 
สอบสัมภาษณ์
 
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 59 #รับตรง #รับตรง ม.มหิดล 59 #รับตรง พยาบาล 59 #รับตรง ม.อุบล 59 #รับตรง ม.เกษตร 59 #รับตรง ม.บูรพา 59 #รับตรง ม.มหาสารคาม 59 #รับตรง ม.ศิลปากร 59 #รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 59 #รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 59

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?