/>
ซ่อน
แสดง

มีเพียบ! รวม 33 โครงการรับตรงหลังแอดฯ 59 เปิดรับอีกกว่าหมื่นที่นั่ง []

วิว
 
           วัสดีค่ะ หลังจากที่แอดมิชชั่นประกาศผลได้เรียบร้อยแล้ว ก็ยังมีรับตรงปี 59 เปิดรับสมัครอีกกว่า 30 โครงการ ทั้งแบบภาคปกติและโครงการพิเศษ จะติดหรือไม่ติดแอดมิชชั่นก็สามารถสมัครได้ ไม่มีการตัดสิทธิ์ใดๆ มีโครงการอะไรบ้างไปดุกันเลยค่ะ
 

รับตรง 59 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.สงขลาฯ (สุราษฎร์ฯ)
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 7 มิ.ย.59
  คณะที่เปิดรับ
    * คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    * คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.40
  มี GPAX ในรายวิชาที่แต่ละคณะกำหนด
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 59 สาขาภาษาจีนธุรกิจ ม.ขอนแก่น
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 7 มิ.ย.59
  เปิดรับ : สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  มีผลสอบ  GAT, PAT 7   
  มีผลสอบ O-NET ภาษาไทย, สังคมฯ, ภาษาอังกฤษ
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 สาขาการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลาฯ
ทดสอบ Icon  สมัครได้ถึง 7 มิ.ย.59
  สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาการจัดการการบริการ
    * สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, TOEIC
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่ 

โควตา-รับตรง 59 ม.วลัยลักษณ์
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 7 มิ.ย.59
  คณะที่เปิดรับ
    * สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    * สำนักวิชาศิลปศาสตร์
    * สำนักวิชาการจัดการ
    * สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
    * สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
    * สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
    * สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
    * สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  
  คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (4 โครงการ)
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 8 มิ.ย.59
  โครงการที่เปิดรับ
    * โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) รอบ 3
    * โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง" รอบ 3
    * โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง" รอบ 3
    * โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง" รอบ 2
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.20 (แล้วแต่โครงการ)
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรฯ (ศรีราชา)
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 8 มิ.ย.59
  สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาการเงินและการลงทุน
    * สาขาการจัดการ
    * สาขาการตลาด
    * สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
    * สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
    * สาขาการบัญชีบริหาร
    * สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  มีผลสอบ GAT, PAT 1 หรือ วิชาสามัญไทย,สังคมฯ,อังกฤษ,คณิต
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 สาขาไทยศึกษา (นานาชาติ) ว.นานาชาติปรีดีฯ มธ.
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 8 มิ.ย.59
  เปิดรับ : สาขาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  สอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับไทยศึกษา
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กำแพงแสน
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 10 มิ.ย.59
  เปิดรับ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
  มีคะแนนการสอบ O-NET, GAT, PAT1, PAT2
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร (รอบ 2)
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 10 มิ.ย.59
  สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
    * สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
    * สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  มีผลสอบ O-NET
  สอบปฏิบัติ-ข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น (รอบ 2)
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 10 มิ.ย.59
  สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    * สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
  มีผลสอบ O-NET
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่ 

รับตรงพิเศษ 59 คณะสังคมวิทยาฯ ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 10 มิ.ย.59
  เปิดรับ : สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
  มีผลสอบ GAT
  ผลสอบ O-NET 4 วิชา คือ ไทย สังคมฯ คณิต อังกฤษ
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 10 มิ.ย.59
  สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    * สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจำนวน
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  มีผลสอบ O-NET 5 วิชา
  สอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 11 มิ.ย.59
  เปิดรับ : สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
  สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สายวิทย์)
  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
  มีผลสอบ GAT PAT
  มีผลสอบ O-NET
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon  สมัครได้ถึง 13 มิ.ย.59
  สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    * สาขาวิชาสถิติ
    * สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
    * สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  สอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะวิทยาศาสตร์ ส.ลาดกระบัง (นานาชาติ)
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 มิ.ย.59
  เปิดรับ : สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สายวิทย์)
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 โครงการสมทบพิเศษ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 มิ.ย.59
  คณะที่เปิดรับ
    * คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
    * คณะวิศวกรรมศาสตร์
    * วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    * วิทยาลัยนานาชาติ
    * คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
    * คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
    * คณะอุตสาหกรรมเกษตร
    * คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
    * คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  มีผลสอบ GAT PAT
  มีผลสอบ O-NET
  สอบสัมภาษณ์  
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 ม.นครพนม (รอบ 2)  
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 มิ.ย.59
  คณะที่เปิดรับ
    * คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    * คณะครุศาสตร์
    * คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    * วิทยาลัยการบินนานาชาติ
    * คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    * คณะเกษตรและเทคโนโลยี
    * วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
    * วิทยาลัยธาตุพนม
    * คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    * คณะวิทยาศาสตร์
    * คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
  สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  สอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม (รอบ 3)
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 มิ.ย.59
  สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาศิลปะการแสดง
    * สาขาวิชาทัศนศิลป์
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 มิ.ย.59
  เปิดรับ : สาขาวิชาการตลาด (ธุรกิจค้าปลีก) (ภาคพิเศษ)
  สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
  มีผลสอบ O-NET
  มีผลสอบ PAT 1
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรงภาคพิเศษ 59 ม.บูรพา (34 สาขา 1,180 ที่นั่ง)
 สมัครได้ถึง 15  มิ.ย.59
ทดสอบ Icon  คณะที่เปิดรับ
    * คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ภาคพิเศษ)
    * คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
    * คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
    * คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
    * คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
    * คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
    * คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
    * วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ)
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
  มีผลสอบ GAT PAT
  มีผลสอบ O-NET
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ 59 ม.บูรพา จันทบุรี (รอบ 2) 
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15  มิ.ย.59
  คณะที่เปิดรับ
    * คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
    * คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
    * คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  สำเร็จการศึกษา-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
  เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 17 มิ.ย.59
  สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
    * สาขาวิชาประมง
    * สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
    * สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์
  GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
  ผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2 และ O-NET
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 มศว (รอบ 3)  
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 20 มิ.ย.59
  คณะที่เปิดรับ
    * คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
    * คณะพยาบาลศาสตร์
    * คณะแพทยศาสตร์
    * คณะมนุษยศาสตร์
    * คณะศิลปกรรมศาสตร์
    * สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  GPAX ตามที่แต่ละสาขากำหนด
  ผลสอบ GAT, PAT
  ผลสอบวิชาสามัญ
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง  23 มิ.ย.59
  เปิดรับ : สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ)
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  มีผลสอบ IELTS, TOEFL, TU-GET  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  สอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 คณะบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 24 มิ.ย.59
  สาขาที่เปิดรับ
    * หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    * สาขาวิชาการตลาด
    * สาขาวิชาการจัดการ
    * สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    * สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
    * สาขาวิชาการบริหารการเงิน
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
    * สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ
    * สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    * สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    * สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
    * สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
  มีผลสอบ GAT
  สอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง (รอบ 2)  
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 24 มิ.ย.59
  เปิดรับ : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
  สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  
  อายุไม่น้อยกว่า 16 ปี
  น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  สอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 โครงการเพชรศิลป์ ม.ทักษิณ (รอบ 3) 
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 29 มิ.ย.59
  สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
    * สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
    * สาขาวิชาศิลปะการแสดง
    * สาขาวิชาทัศนศิลป์
    * สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
  สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  
  สอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรงรอบ 2 ม.กาฬสินธุ์ 59
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 30 มิ.ย.59
  หลักสูตรที่เปิดรับ
    * หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
    * หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะวิทยาศาสตร์ฯ (นานาชาติ) มธ.
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 4 ก.ค.59
  สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
    * สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์  
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
  มีผลสอบ IELTS, TOEFL, TU-GET  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  มีผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน SAT, GCSE, GEC, PAT 1, PAT 2
  สอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 6 ก.ค.59
  สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
    * สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
    * สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 โครงการ ICASP Smart Choice มอ.ภูเก็ต
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 7 ก.ค.59
  โครงการที่เปิดรับ
    * โครงการเส้นทางสู่สากล ICASP Smart Choice
    * โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเรตากุ ประเทศญี่ปุ่น
    * โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศจีน
    * โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
    * โครงการความร่วมมือระหว่างคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กับสถาบันการจัดการโรงแรมนานาชาติ (IMI) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
  สอบผ่าน IGCSE IB หรือ GED
  มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, TOEIC
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 ภาคพิเศษและภาคสมทบ ม.กาฬสินธุ์
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 ก.ค.59
  สาขา หลักสูตร คณะที่เปิดรับ
    * หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    * หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    * หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    * หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
    * หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    * หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    * หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ สกลนคร
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 ก.ค.59
  สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
    * สาขาวิศวกรรมโยธา
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สายวิทย์)  
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

โควตา-รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 ก.ค.59
  โครงการที่เปิดรับ
    * โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
    * โครงการภาคพิเศษ
  คณะที่เปิดรับ
    * คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
    * คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
    * คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
  สอบสัมภาษณ์
  อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

 รับตรง 59 ม.คริสเตียน
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 16 ก.ค. 59
  คณะที่เปิดรับ 
     * หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
    * Bachelor of Nursing Science Program 
     * Bachelor of Arts Program in Tourism Industry
     * หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
     * หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
     * หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย
     * หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
     * หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  Bachelor of Nursing Science Program  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เท่านั้น  
    อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 59 #รับตรง #รับตรง ม.สงขลา 59 #รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 59 #รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 59 #รับตรง ขอนแก่น 59 #รับตรง ม.มหาสารคาม 59 #รับตรง ม.พระนครเหนือ 59 #รับตรง ม.นครพนม 59 #รับตรง ม.บูรพา 59 #รับตรง ม.กาฬสินธุ์ 59 #รับตรง ม.กาฬสินธุ์ 59

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?