/>
ซ่อน
แสดง

รีบเลย! รวมรับตรง 59 ที่หมดเขตภายในเดือน มิ.ย. สมัครได้ไม่ตัดสิทธิ์แอดฯ []

วิว

          สวัสดีค่ะ เชื่อว่ายังมีน้องๆ อีกจำนวนไม่น้อยที่ยังมองหารับตรง 59 อยู่ ไม่ว่าจะเป็นเด็กซิ่วที่รู้ว่าคณะที่ติดไปไม่โอเค หรือ จะเป็นคนที่ติดแอดมิชชั่นในคณะที่ไม่ใช่ หรือจะเป็นคนที่ไม่ติดแอดมิชชั่น ก็สามารถสมัครได้หมด ไม่จำกัดสิทธิ์เลยค่ะ พี่แป้งได้รวบรวมรับตรงที่จะหมดเขตสมัครภายในเดือน มิ.ย. นี้มาฝากน้องๆ กัน มีโครงการอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 

หมดเขต 13 มิ.ย.59    
ทดสอบ Icon รับตรง 59 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ม.ธรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    * สาขาวิชาสถิติ
    * สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
    * สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
  
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

หมดเขต 15 มิ.ย.59    
ทดสอบ Icon รับตรง 59 คณะวิทยาศาสตร์ ส.ลาดกระบัง (นานาชาติ)
  ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สายวิทย์)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

ทดสอบ Icon รับตรง 59 โครงการสมทบพิเศษ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    * คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
    * คณะวิศวกรรมศาสตร์
    * วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    * วิทยาลัยนานาชาติ
    * คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
    * คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
    * คณะอุตสาหกรรมเกษตร
    * คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
    * คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์  
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

ทดสอบ Icon รับตรง 59 ม.นครพนม (รอบ 2) 
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    * คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    * คณะครุศาสตร์
    * คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    * วิทยาลัยการบินนานาชาติ
    * คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    * คณะเกษตรและเทคโนโลยี
    * วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
    * วิทยาลัยธาตุพนม
    * คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    * คณะวิทยาศาสตร์
    * คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

ทดสอบ Icon รับตรง 59 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม (รอบ 3)
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาศิลปะการแสดง
    * สาขาวิชาทัศนศิลป์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

ทดสอบ Icon รับตรง 59 สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาการตลาด (ธุรกิจค้าปลีก) (ภาคพิเศษ)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ PAT 1
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

ทดสอบ Icon รับตรงภาคพิเศษ 59 ม.บูรพา
  ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    * คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ภาคพิเศษ)
    * คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
    * คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
    * คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
    * คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
    * คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
    * คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
    * วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

ทดสอบ Icon โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ 59 ม.บูรพา จันทบุรี (รอบ 2) 
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    * คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
    * คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
    * คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

หมดเขต 16 มิ.ย.59
ทดสอบ Icon รับตรง 59 สาขาวิชาอุตสาหการและการจัดการ มธ. (นานาชาติ)
  ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาอุตสาหการและการจัดการ  50 ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า, กศน.
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ TOEFL, TU-GET, IELTS
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

ทดสอบ Icon รับตรง 59 สาขาวิชารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon ได้ O-NET วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

หมดเขต 17 มิ.ย.59
ทดสอบ Icon รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
    * สาขาวิชาประมง
    * สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
    * สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2 และ O-NET
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

หมดเขต 18 มิ.ย.59
ทดสอบ Icon รับตรง 59 สาขาการท่องเที่ยว มก.กำแพงแสน
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 7
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

หมดเขต 20 มิ.ย.59
ทดสอบ Icon โครงการบัณฑิตสู่สากล 59 เศรษฐศาสตร์ มศว
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ในประเทศ หรือต่างประเทศ  
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.30
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิตาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ IGCSE หรือ GEC หรือ GED ตามที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

ทดสอบ Icon รับตรง 59 มศว (รอบ 3)  
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    * คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
    * คณะพยาบาลศาสตร์
    * คณะแพทยศาสตร์
    * คณะมนุษยศาสตร์
    * คณะศิลปกรรมศาสตร์
    * สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon GPAX ตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT, PAT
 
ทดสอบ Icon ผลสอบวิชาสามัญ
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

หมดเขต 23 มิ.ย.59
ทดสอบ Icon รับตรง 59 สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ IELTS, TOEFL, TU-GET  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

หมดเขต 24 มิ.ย.59
ทดสอบ Icon รับตรง 59 คณะบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
  ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    * หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    * สาขาวิชาการตลาด
    * สาขาวิชาการจัดการ
    * สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    * สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
    * สาขาวิชาการบริหารการเงิน
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
    * สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ
    * สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    * สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    * สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
    * สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

ทดสอบ Icon รับตรง 59 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง (รอบ 2) 
  ทดสอบ Icon เปิดรับ : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  
 
ทดสอบ Icon อายุไม่น้อยกว่า 16 ปี
 
ทดสอบ Icon น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 
ทดสอบ Icon ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

หมดเขต 26 มิ.ย.59
ทดสอบ Icon รับตรง 59 วิทยาลัยนานาชาติ ส.ลาดกระบัง
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     * วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
     * การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลคะแนนการสอบอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้ SAT (Math), ACT , AP test , GCE, GCSE , IGCSE, IB-Diploma, NCEA, CU-AAT, PAT 1, PAT 3
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL, TU-GET, CU-TEP, IELTS, GAT
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

หมดเขต 29 มิ.ย.59
ทดสอบ Icon รับตรง 59 โครงการเพชรศิลป์ ม.ทักษิณ (รอบ 3) 
  ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
    * สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
    * สาขาวิชาศิลปะการแสดง
    * สาขาวิชาทัศนศิลป์
    * สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

หมดเขต 30 มิ.ย.59
ทดสอบ Icon รับตรงรอบ 2 ม.กาฬสินธุ์ 59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
    * หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
    * หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 59 #รับตรง #รับตรง ม.ธรรมศาสตร์59 #รับตรง ม.บูรพา 59 #รับตรง ม.นครพนม 59 #รับตรง ส.ลาดกระบัง 59 #ม.มหาสารคาม 59 #ม.เกษตรศาสตร์ 59 #สอบตรง 59 #รวมรับตรง 59 #รวมรับตรง 59

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?