/>
ซ่อน
แสดง

อย่าเพิ่งสิ้นหวัง! รวมรับตรง 59 ที่ยังเปิดรับสมัครอยู่อีกกว่า 5,XXX ที่นั่ง []

วิว

           สวัสดีค่ะ ยิ่งใกล้จะเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยมากเท่าไหร่ น้องที่ยังไม่มีที่เรียนก็ยิ่งเครียดมากเท่านั้น แต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังตอนนี้ค่ะ วันนี้พี่แป้งได้รวบรวมโครงการรับตรง 59 ที่ยังเปิดรับสมัครอยู่ รวมแล้วเปิดรับเกินห้าพันที่นั่ง บางโครงการใช้แค่เกรดกับสอบสัมภาษณ์เท่านั้น และมีโครงการที่เพิ่งมาใหม่ในสัปดาห์นี้ด้วย จะมีโครงการอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 

รับตรงหลังแอดฯ 59 ม.พะเยา
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 4 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 1,955 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    คณะนิติศาสตร์  
    คณะพยาบาลศาสตร์
    คณะแพทยศาสตร์ (การแพทย์แผนไทยฯ, สาธารณสุขฯ)
    คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    คณะศิลปศาสตร์  
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
    คณะสหเวชศาสตร์
    วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มศว รอบ 3
ทดสอบ Icon สมัคร 4 - 8 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 9 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาการประถมศึกษา
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 (ปีการศึกษา 2558)  
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดที่กำหนด (กอ.รมน.ภาค 1 - ภาค 4)
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 5
ทดสอบ Icon ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลาฯ
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 4 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 102 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
    สาขาวิชาสัตวศาสตร์
    สาขาวิชาวาริชศาสตร์

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะวิทยาศาสตร์ฯ (นานาชาติ) มธ. รอบ 3
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 4 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล   
    สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
ทดสอบ Icon มีผลสอบ IELTS, TOEFL, TU-GET  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ทดสอบ Icon มีผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน SAT, GCSE, GEC, PAT 1, PAT 2
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 5 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
    สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ หรือ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ  
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 6 ก.ค.59
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
    สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
    สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 สาขานิเทศศิลป์(ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมฯ ม.บูรพา
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 7 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 45 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขานิเทศศิลป์ (3 สาขาวิชาเอก)
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนวาดเส้นมัณฑนศิลป์, ความถนัดทางนิเทศศิลป์
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 โครงการ ICASP Smart Choice มอ.ภูเก็ต
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 7 ก.ค.59
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
    โครงการเส้นทางสู่สากล ICASP Smart Choice
    โครงการความร่วมมือกับ ม.เรตากุ ประเทศญี่ปุ่น
    โครงการความร่วมมือกับ ม.ฉางโจว ประเทศจีน
    โครงการความร่วมมือกับ ม.เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
    โครงการความร่วมมือระหว่างคณะการบริการและการท่องเที่ยว มอ.ภูเก็ต กับสถาบันการจัดการโรงแรมนานาชาติ (IMI) สวิสเซอร์แลนด์

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
ทดสอบ Icon สอบผ่าน IGCSE IB หรือ GED
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, TOEIC
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร (รอบ 2)
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 8 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 140 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
    สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
    สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
    สาขาธุรกิจการเกษตร

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์ หรือ ศิลป์คำนวณ
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 โครงการศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 8 ก.ค.59
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 ด้วยวิธีพิเศษ ม.ทักษิณ  
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 8 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 193 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
    คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
    คณะนิติศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่แต่ละคณะกำหนด
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 (เพิ่มเติม) คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 8 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 45 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาภาษาไทย   
    สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส     
    สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
ทดสอบ Icon มี GPA ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 2.50
ทดสอบ Icon มี GPA สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
ทดสอบ Icon มี GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 7, วิชาสามัญ
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 8 ก.ค.59
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX  และ GPA ตามที่แต่ละสาขากำหนด
ทดสอบ Icon เขียนเรียงความ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะสหเวชศาสตร์ (เพิ่มเติม) ม.บูรพา
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 10 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 48 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
    สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
    สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ทดสอบ Icon มี GPAX  ไม่ต่ำ 2.50
ทดสอบ Icon เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 2
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 ม.วลัยลักษณ์ (รอบพิเศษ)
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 365 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    สำนักวิชาศิลปศาสตร์
    สำนักวิชาการจัดการ
    สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
    สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
    สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00-3.00 (แล้วแต่สาขา)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 ภาคพิเศษและภาคสมทบ ม.กาฬสินธุ์
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 385 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ สกลนคร
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาวิศวกรรมโยธา

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สายวิทย์)  
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โควตา-รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 ก.ค.59
ทดสอบ Icon จำนวนรับ : 2,165 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
    โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
    โครงการภาคพิเศษ

ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
    คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 59 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 3 ส.ค.59
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
    สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 59 #รับตรง #รับตรง ม.บูรพา 59 #รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 59 #รับตรง มรภ.สวนสุนันทา 59 #รับตรง มศว 59 #รับตรง ม.ศิลปากร 59 #รับตรง ม.สงขลา 59 #รับตรง ม.พะเยา 59 #รับตรง ม.ทักษิณ 59 #รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 59 #รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 59

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?