/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เฉพาะ 17 จว.ภาคเหนือ! รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ (4 โครงการ) []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 13 ก.ค. 59  78,888 วิว
15 ส.ค. 59 - 23 ส.ค. 59 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 17 จังหวัด
รวม 4 คณะ 4,462 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
4,308 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

           สวัสดีค่ะ รับตรงโครงการใหญ่ที่บอกเลยว่ารายละเอียดย่อยเยอะมาก คือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับออกเป็น 3 ช่วง โดยช่วงแรกนี้เรียกว่า "โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ" แบ่งออกเป็น 4 โครงการคือ โควตาภาคเหนือ, โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี, โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD), โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) แต่ละโครงการมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 

โควตาภาคเหนือ
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์
    
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร
    
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
    
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะการสื่อสารมวลชน
    
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
    
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
  สมัคร 15-23 ส.ค.59

  14 ต.ค.59       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
  10-11 ธ.ค.59  สอบข้อเขียน
  9 ม.ค.60         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
  28-29 ม.ค.60  สอบสัมภาษณ์          
  20 ก.พ.60       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   


ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon คณะพยาบาล
    
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
    
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์ (โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
    
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
    
ทดสอบ Icon สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน (คะแนนจากโควตาภาคเหนือ)
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
  สมัคร 15-23 ส.ค.59
  14 ต.ค.59       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
  10-11 ธ.ค.59  สอบข้อเขียน
  9 ม.ค.60         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
  28-29 ม.ค.60  สอบสัมภาษณ์          
  20 ก.พ.60       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   


ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
    
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
    
ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย อยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียน
บ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) และต้องไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25

ทดสอบ Icon เอกสารประกอบการสมัคร
    
ทดสอบ Icon ใบสมัคร
    
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
    
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและบิดามารดา
    
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดามารดา
    
ทดสอบ Icon หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย
    
ทดสอบ Icon รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    
ทดสอบ Icon เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัวจากผู้บังคับบัญชา หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon GPAX
    
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน รายวิชาของรหัส 0001 คณะแพทยศาสตร์
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
*** ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการกระจายแพทย์ฯ (ODOD) แล้วจะไม่ถูกพิจารณาในคณะแพทยศาสตร์ โควตาภาคเหนือ

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
  สมัคร 15-23 ส.ค.59
  14 ต.ค.59       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
  10-11 ธ.ค.59  สอบข้อเขียน
  9 ม.ค.60         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
  28-29 ม.ค.60  สอบสัมภาษณ์          
  20 ก.พ.60       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   


ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
    
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
    
ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย อยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียน
บ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon GPAX
    
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน รายวิชาของรหัส 0001 คณะแพทยศาสตร์
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
  สมัคร 15-23 ส.ค.59
  14 ต.ค.59       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
  10-11 ธ.ค.59  สอบข้อเขียน
  9 ม.ค.60         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
  28-29 ม.ค.60  สอบสัมภาษณ์          
  20 ก.พ.60       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   
 

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 
 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 60 #รับตรง #รับตรง ม.เชียงใหม่ 60 #รับตรง ม.เชียงใหม่ #โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ #โควตาภาคเหนือ 60 ม.เชียงใหม่ #รับตรงเรียนดี ม.เชียงใหม่ #รับตรงแพทย์ ม.เชียงใหม่ #สอบตรง 60 #โควตาภาคเหนือ มช. #โควตา มช. #รับตรงมช #รับตรงม.เชียงใหม่

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?