ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรฯ []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 18 ต.ค. 59  56,101 วิว
1 ธ.ค. 59 - 10 ธ.ค. 59 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 31 จังหวัด
รวม 15 คณะ 311 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะเกษตร 7 สาขาวิชา
10 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะประมง สาขาวิชาประมง
5 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวนศาสตร์ 2 สาขาวิชา
6 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
21 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
22 ที่นั่ง
3.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
45 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
40 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
38 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
50 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
43 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
16 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาฯ-ชลประทาน
2 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
6 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

             สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งก็มีอีกหนึ่งข่าวรับตรงมาฝาก แต่เฉพาะน้องๆ ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น คือ รับตรง 60 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการนี้ใช้คะแนน GAT PAT ด้วยนะคะ และต้องเป็นรอบ 1/2560 เท่านั้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
 
มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรฯ

คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะเกษตร จำนวน  10  ที่นั่ง                                         
 ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน   6  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ จำนวน  16  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะประมง จำนวน   5  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน  43  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะวนศาสตร์ จำนวน  6  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน  21  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน  22  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน  45  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์ จำนวน  38  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน  2  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน  50  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อม จำนวน  5  ที่นั่ง
 ทดสอบ Icon สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน จำนวน  2  ที่นั่ง
 
มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรฯ

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรฯ

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรฯ

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรฯ

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรฯ

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรฯ

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา
 ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT 1/2560

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon GPAX
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
 
มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรฯ

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 


 
มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรฯ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 60 #รับตรง #รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 60 #รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ #โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ #รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #รับตรง มก. #โควตา 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ #โควตานักกีฬา มก. #รับตรงเกษตร #รับตรงม.เกษตร #รับตรงมก

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?