/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสฯ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 29 พ.ย. 59  40,008 วิว
15 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 60 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 6 คณะ 529 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะเกษตร 4 สาขาวิชา
90 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
20 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
125 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
204 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
60 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
       ช่วงนี้ รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ มาค่อนข้างถี่เลยค่ะ ที่สำคัญมาครบทุกวิทยาเขต ทั้งบางเขน ศรีราชา สกลนคร และกำแพงแสน รับตรงที่พี่มิ้นท์จะมาอัพเดทวันนี้ก็เป็นรับตรงของวิทยาเขตกำแพงแสนค่ะ เป็นโควตารับตรงชื่อเต็มๆ ว่า รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับถึง 529 ที่นั่งเลยทีเดียว ตามไปดูรายละเอียดกันค่ะ 
  คณะและจำนวนที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon คณะเกษตร
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 60 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 10 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 15 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 5 คน

  
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) 10 คน

  
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 7 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 25 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 20 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 20 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 16 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 15 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ 2 คน)

  
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 5 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 25 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 10 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา 25 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 15 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 15 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 10 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 70 คน

  
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (4ปี) 12 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 5 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 1 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 5 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 7 คน

  
ทดสอบ Icon คณะประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 60 คน

   คุณสมบัติผู้สมัคร
     ทดสอบ Icon อยู่ ม.6
     
ทดสอบ Icon มีผลคะแนนวิชา GAT ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน
     
ทดสอบ Icon มีแผนการเรียนและ GPAX ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดูตารางด้านล่าง)

   เกณฑ์การพิจารณา
 


 

   ปฏิทินโครงการ
  15 ธ.ค.59 - 31 ม.ค. 60    รับสมัครทางเว็บไซต์และแก้ไขข้อมูล
    15 ธ.ค.59 - 1 ก.พ.60    ชำระเงินค่าสมัคร
                     8 ก.พ.60    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบแรก)
                   14 ก.พ.60    สอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบแรก)
                   17 ก.พ.60    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (รอบสอง)
                   22 ก.พ.60    สอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบสอง)

  
รายละเอียดโครงการ 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง #รับตรง 60 #รับตรง ม.เกษตรฯ #รับตรง ม.เกษตร กำแพงแสน #รับตรง 60 ม.เกษตรศาสตร์ #รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน #โครงการขยายโอกาสฯ ม.เกษตรฯ #รับตรง มก #รับตรง มก. 60 #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน #รับตรงเกษตร #รับตรงม.เกษตร #รับตรงมก

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?