รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสฯ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 29 พ.ย. 59  39,777 วิว
15 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 60 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 6 คณะ 529 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะเกษตร 4 สาขาวิชา
90 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
20 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
125 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
204 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
60 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
       ช่วงนี้ รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ มาค่อนข้างถี่เลยค่ะ ที่สำคัญมาครบทุกวิทยาเขต ทั้งบางเขน ศรีราชา สกลนคร และกำแพงแสน รับตรงที่พี่มิ้นท์จะมาอัพเดทวันนี้ก็เป็นรับตรงของวิทยาเขตกำแพงแสนค่ะ เป็นโควตารับตรงชื่อเต็มๆ ว่า รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับถึง 529 ที่นั่งเลยทีเดียว ตามไปดูรายละเอียดกันค่ะ

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสฯ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน

 
  คณะและจำนวนที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon คณะเกษตร
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 60 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 10 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 15 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 5 คน

  
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) 10 คน

  
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 7 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 25 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 20 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 20 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 16 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 15 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ 2 คน)

  
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 5 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 25 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 10 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา 25 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 15 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 15 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 10 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 70 คน

  
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (4ปี) 12 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 5 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 1 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 5 คน
     
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 7 คน

  
ทดสอบ Icon คณะประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 60 คน

   คุณสมบัติผู้สมัคร
     ทดสอบ Icon อยู่ ม.6
     
ทดสอบ Icon มีผลคะแนนวิชา GAT ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน
     
ทดสอบ Icon มีแผนการเรียนและ GPAX ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ดูตารางด้านล่าง)

   เกณฑ์การพิจารณา
 
รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสฯ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน

 

   ปฏิทินโครงการ
  15 ธ.ค.59 - 31 ม.ค. 60    รับสมัครทางเว็บไซต์และแก้ไขข้อมูล
    15 ธ.ค.59 - 1 ก.พ.60    ชำระเงินค่าสมัคร
                     8 ก.พ.60    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบแรก)
                   14 ก.พ.60    สอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบแรก)
                   17 ก.พ.60    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (รอบสอง)
                   22 ก.พ.60    สอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบสอง)

  
รายละเอียดโครงการ รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสฯ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน
 
รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสฯ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง #รับตรง 60 #รับตรง ม.เกษตรฯ #รับตรง ม.เกษตร กำแพงแสน #รับตรง 60 ม.เกษตรศาสตร์ #รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน #โครงการขยายโอกาสฯ ม.เกษตรฯ #รับตรง มก #รับตรง มก. 60 #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน #รับตรงเกษตร #รับตรงม.เกษตร #รับตรงมก

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?