/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 60 ม.กาฬสินธุ์ รอบ 2 (ปวส.-ป.ตรี-เทียบโอน) []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 20 ก.พ. 60  12,276 วิว
6 ก.พ. 60 - 31 พ.ค. 60 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 7 คณะ 1,898 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
718 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
355 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
48 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

           สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งก็มีข่าวรับตรงมาฝากเช่นเคย คือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับรอบ 2 แบบยาวๆ ถึงเดือนพฤษภาคมเลยค่ะ ไม่มีสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกโดยคุณสมบัติสายการเรียน เปิดรับทั้งหลักสูตร ปวส. เทียบโอน และปริญญาตรี จะมีคณะและสาขาอะไรเปิดรับบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 

คณะและสาขาที่เปิดรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์
      สาขาวิชาพืชศาสตร์
      สาขาวิชาประมง
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
      สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
      สาขาวิชาช่างยนต์

 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสังคม
      สาขาวิชาการจัดการ
      สาขาวิชาการตลาด
      สาขาวิชาการบัญชี
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


หลักสูตรเทียบโอน 2ปี, 3ปี
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์
      สาขาวิชาพืชศาสตร์
      สาขาวิชาประมง
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
      สาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร
      สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
      สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสังคม
      สาขาวิชาการจัดการ
      สาขาวิชาการตลาด
      สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
      สาขาวิชาการบัญชี


หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์
      สาขาวิชาพืชศาสตร์
      สาขาวิชาประมง
      สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
      สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
      สาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
      สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสังคม
      สาขาวิชาการจัดการ
      สาขาวิชาการตลาด
      สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
      สาขาวิชาการบัญชี
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
      สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
      สาขาวิชาการปกครอง
      สาขาวิชานิติศาสตร์

 
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
      สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
      สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
      สาขาวิชาสารสนเทศ
      สาขาวิชาพัฒนาสังคม
      สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ


จำนวนรับ
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช., ปวส.)
 
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขากำหนด

ขั้นตอนการสมัคร
 ทดสอบ Icon กรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ครอบถ้วน ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon จัดเรียงเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน
 
ทดสอบ Icon ชำระค่าธรรมเนียนการสมัคร และรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ./ใบ ปพ.1)  จำนวน 1 ฉบับ
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 
ทดสอบ Icon รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
***เอกสารทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ


กำหนดการโครงการและการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon สมัคร  6 ก.พ.60 - 31 พ.ค.60
 
ทดสอบ Icon พิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

สถานที่สมัคร
 ทดสอบ Icon แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 เบอร์โทรศัพท์ 086-4584365
 
ทดสอบ Icon กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 เลขที่ 13  หมู่ที่ 14   ตำบลสงเปลือย  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  46230 เบอร์โทรศัพท์ 043-602053

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 60 #รับตรง #รับตรง ม.กาฬสินธุ์ 60 #รับตรง ม.กาฬสินธุ์ #รับตรง ม.กาฬสินธุ์ รอบ 2 #ม.กาฬสินธุ์ #รับตรงทั่วประเทศ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?