/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 1 : รับตรงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ลาดกระบังฯ 4 โครงการ []

วิว

          สวัสดีค่ะ รวมไว้ให้แล้ว! คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับ TCAS 61 รอบ Portfolio แบบจัดหนักจัดเต็ม 4 โครงการ 3 สาขาวิชา กว่า 270 ที่นั่ง! ถ้าสนใจ ตามไปดูรายละเอียดแต่ละโครงการกันเลย

TCAS 61 รอบ 1 : รับตรงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ลาดกระบังฯ 4 โครงการ
 
โครงการที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon รับตรงคัดเลือกโดยพิจารณา Portfolio รอบที่ 1
 
ทดสอบ Icon รับตรงคัดเลือกโดยพิจารณา Portfolio รอบที่ 1 (โควตาและความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
ทดสอบ Icon รับตรงคัดเลือกโดยพิจารณา Portfolio รอบที่ 1 (สำหรับนักเรียนผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ)
 
ทดสอบ Icon รับตรงคัดเลือกโดยพิจารณา Portfolio รอบที่ 1 (ผู้สมัครทั่วไป ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย)

รับตรงคัดเลือกโดยพิจารณา Portfolio รอบที่ 1
ทดสอบ Icon สาขาและจำนวนที่เปิดรับ
    ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 120 คน
    ทดสอบ Icon สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 50 คน

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มี GPAX รวม 4 เทอมในระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีจบการศึกษาใช้ 6 เทอม)
   
ทดสอบ Icon มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทดสอบ Icon เอกสารประกอบการสมัคร
    ทดสอบ Icon สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่า GPAX
    ทดสอบ Icon สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดง GPAX ในระดับชั้น ม.ปลาย 4 เทอม จบการศึกษาแล้วใช้ 6 เทอม โดยแสดงผลการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (GPA ตามกลุ่มสาระ)
    ทดสอบ Icon หลักฐานแสดงผลลำดับการเรียนของผู้สมัครเทียบกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน ซึ่งออกโดยโรงเรียนของผู้สมัคร
    ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง   
    ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง   
    ทดสอบ Icon สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดทำรูปเล่มขนาด A4  โดยประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
          - เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ "ทำไม ผม/ดิฉัน จึงเหมาะกับอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนในสาขาที่สมัคร"
          - หลักฐานแสดงการเข้าประกวดแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ รางวัลการเข้าประกวดแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)
          -
หลักฐานแสดงผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)
          -
หลักฐานแสดงการเข้าอบรม และ/หรือ ประกาศนียบัตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
          -
หลักฐานแสดงผลงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆ (ถ้ามี)
          - สำเนาผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
          โดยบันทึกแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ (ให้นำแฟ้มสะสมผลงานฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)


ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    ทดสอบ Icon ผลการเรียนในระดับ ม.ปลาย 20 คะแนน
          - GPAX และผลลำดับการเรียนของผู้สมัครเทียบกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน
          -
GPA วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน 30 คะแนน
    ทดสอบ Icon การทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คะแนน
          - ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์
          - ทักษะการลำดับขั้นตอนและการเขียนผังงาน (Flowchart)

    ทดสอบ Icon การสอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
          - บุคลิกภาพและทัศนคติ
          - ความเข้าใจงานและการนำเสนองานตามที่ระบุในแฟ้มสะสมผลงาน

    ทดสอบ Icon ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน "ผลการเรียน+แฟ้มสะสมผลงาน" รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 และมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

ทดสอบ Icon ปฎิทินโครงการ

TCAS 61 รอบ 1 : รับตรงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ลาดกระบังฯ 4 โครงการ
 
ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก

รับตรงคัดเลือกโดยพิจารณา Portfolio รอบที่ 1 (โควตาและความสามารถพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ทดสอบ Icon สาขาและจำนวนที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน
   
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 10 คน

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    ทดสอบ Icon นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น 2 ประเภท
          - ประเภทที่ 1 เคยเข้าร่วมประกวดการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ หรือการแข่งขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
          ๐ กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือวิทย์-คอมฯ
          ๐ มี GPAX รวม 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00 มี GPA ตามกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
          ๐ มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ๐ เคยเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC และ NLC) หรือเป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมการจัดทำโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่จัดโดย NECTEC โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือเป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนของ สวทช. หรือ สกว. หรือมีผลงานในการแข่งขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
          - ประเภทที่ 2 มีประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ๐ กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
          ๐ มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ๐ ได้ยื่นหรือได้รับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม หรือมีผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับอาชีพสามารถใช้งานได้จริง
   
ทดสอบ Icon นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ
          - กำลังศึกชั้น ม.6 หรือจบการศึกษาชั้น ม.6
          - เป็นผู้จบการอบรมค่าย 2 สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. ต่างๆ ทั่วประเทศ หรือเป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1-45 หรือเป็นผู้ได้สิทธไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 5 สาขาวิชา คือคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา
   
ทดสอบ Icon นักเรียนเรียนดี
          - กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือวิทย์-คอมฯ
          - เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย
          - โรงเรียนเสนอชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน (ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา)
          - มี GPAX อย่างน้อย 4 เทอมในระดับ ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 3.50 มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50 มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.25
   
ทดสอบ Icon นักเรียนเครือข่าย MOU
          - กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือวิทย์-คอมฯ
          - โรงเรียนเสนอชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน
          - มี GPAX อย่างน้อย 4 เทอมในระดับ ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 3.50 มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.25
          - ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา และกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สจล. จำนวน 94 โรงเรียน
          - มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ


ทดสอบ Icon เอกสารประกอบการสมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่า GPAX
   
ทดสอบ Icon สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดง GPAX ในระดับชั้น ม.ปลาย 4 เทอม (กรณีจบการศึกษาแล้วใช้ 6 เทอม) โดยแสดงผลการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (GPA ตามกลุ่มสาระ)
   
ทดสอบ Icon หลักฐานแสดงผลลำดับการเรียนของผู้สมัครเทียบกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน ซึ่งออกโดยโรงเรียนของผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง   
   
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง   
   
ทดสอบ Icon สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดทำรูปเล่มขนาด A4  โดยประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
          - เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ "ทำไม ผม/ดิฉัน จึงเหมาะกับอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนในสาขาที่สมัคร"
          - หลักฐานแสดงการเข้าประกวดแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ รางวัลการเข้าประกวดแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)
          - หลักฐานแสดงผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)
          - หลักฐานแสดงการเข้าอบรม และ/หรือ ประกาศนียบัตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
          - หลักฐานแสดงผลงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆ (ถ้ามี)
          - สำเนาผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
          โดยบันทึกแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ (ให้นำแฟ้มสะสมผลงานฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)


ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ คะแนนผลการเรียนในระดับ ม.ปลาย 20 คะแนน  
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครนักเรียนเรียนดี และนักเรียนเครือข่าย (MOU) คะแนนผลการเรียนในระดับ ม.ปลาย 60 คะแนน
          - GPAX และผลลำดับการเรียนของผู้สมัครเทียบกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน
          - GPA วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 60 คะแนน
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครนักเรียนเรียนดี และนักเรียนเครือข่าย (MOU) คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 20 คะแนน
   
ทดสอบ Icon คะแนนการสอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
          - บุคลิกภาพและทัศนคติ
          - ความเข้าใจงานและการนำเสนองานตามที่ระบุในแฟ้มสะสมผลงาน
   
ทดสอบ Icon ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน "ผลการเรียน+แฟ้มสะสมผลงาน+สอบสัมภาษณ์" รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

ทดสอบ Icon ปฎิทินโครงการ

TCAS 61 รอบ 1 : รับตรงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ลาดกระบังฯ 4 โครงการ
 
ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก

รับตรงคัดเลือกโดยพิจารณา Portfolio รอบที่ 1 (สำหรับนักเรียนผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ)
ทดสอบ Icon สาขาและจำนวนที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 คน

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
          - มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามระเบียบการ)
          - มีเกรดเฉลี่ยหมวดคณิตศาสตร์ในระดับ ม.ปลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
   
ทดสอบ Icon มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
          - ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามระเบียบการ)
          - มีการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          - ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา
          - มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศ


ทดสอบ Icon เอกสารประกอบการสมัคร
   
ทดสอบ Icon ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา
   
ทดสอบ Icon สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง
   
ทดสอบ Icon รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
   
ทดสอบ Icon หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัครจำนวน 2 ฉบับ
   
ทดสอบ Icon ประวัติส่วนตัว (Resume)

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon การสัมภาษณ์
   
ทดสอบ Icon ผลการสอบตามที่คณะกำหนด

ทดสอบ Icon ปฎิทินโครงการ

TCAS 61 รอบ 1 : รับตรงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ลาดกระบังฯ 4 โครงการ
 
ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก

รับตรงคัดเลือกโดยพิจารณา Portfolio รอบที่ 1 (ผู้สมัครทั่วไป ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย)
ทดสอบ Icon สาขาและจำนวนที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 50 คน

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
          - มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามระเบียบการ)
          - มีเกรดเฉลี่ยหมวดคณิตศาสตร์ในระดับ ม.ปลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
   
ทดสอบ Icon มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
          - ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามระเบียบการ)
          - มีการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          - ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา


ทดสอบ Icon เอกสารประกอบการสมัคร
   
ทดสอบ Icon ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา
   
ทดสอบ Icon สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง
   
ทดสอบ Icon รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
   
ทดสอบ Icon หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัครจำนวน 2 ฉบับ
   
ทดสอบ Icon ประวัติส่วนตัว (Resume)

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon การสัมภาษณ์
   
ทดสอบ Icon ผลการสอบตามที่คณะกำหนด

ทดสอบ Icon ปฎิทินโครงการ

TCAS 61 รอบ 1 : รับตรงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ลาดกระบังฯ 4 โครงการ

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
 
TCAS 61 รอบ 1 : รับตรงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ลาดกระบังฯ 4 โครงการ 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS รอบ Portfolio #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ส.ลาดกระบัง #รับตรง 61 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #TCAS ส.ลาดกระบัง #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ #TCAS #TCAS

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?