/>
ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! เนื้อหา+รูปแบบข้อสอบ 9 วิชาสามัญ #dek61 เตรียมตัวเลย []

วิว
      ช่วงก่อนๆ สทศ. ปล่อยเนื้อหาและรูปแบบการสอบ ทั้งข้อสอบ O-NET (อ่าน: คลิก) และข้อสอบ GAT PAT (อ่าน: คลิก) เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมตัวสอบกันไปก่อนแล้ว คราวนี้สทศ.ก็ปล่อยเนื้อหาและรูปแบบการสอบตัวสุดท้าย อย่าง 9 วิชาสามัญ ที่จะจัดสอบในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 มาเป็นที่เรียบร้อย วันนี้พี่แนนนี่เอามาฝากน้องๆ กันด้วยค่ะ
 

 
     การสอบ 9 วิชาสามัญนั้น ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ (1) วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ (2) และวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยน้องๆ สามารถเลือกสอบเฉพาะวิชาที่ต้องการใช้คะแนนยื่นสมัครได้ และสำหรับการสมัครสอบในระบบ TCAS นี้ น้องๆ จะต้องใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญยื่นคู่กับเอกสารอื่นๆ ในรอบ 2 (โควตา) รอบ 3 (รับตรงร่วม) และรอบ 5 (รับตรงอิสระ)
 
     สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปี 2561 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 และประกาศผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 24 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งการแบ่งว่าวิชาไหนจัดสอบวันไหน น้องๆ ต้องรอสทศ.ประกาศรายละเอียดออกมาอีกครั้งนึงค่ะ
 
ปฏิทินการสอบ 9 วิชาสามัญ
 

 
รูปแบบข้อสอบ
     ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ จะเป็นแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบทุกวิชา และแต่ละวิชามีเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที
 
เนื้อหาการสอบ 9 วิชาสามัญ
วิชาภาษาไทย (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งเป็น 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
- การอ่าน (การวิเคราะห์จุดประสงค์-เจตนาของผู้เขียน การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา การจับใจความ-การสรุปสาระสำคัญของข้อความ การวิเคราะห์ข้อคิด-แนวคิดที่ได้จากการอ่าน การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน ท่าที-น้ำเสียง-อารมณ์ความรู้สึก-ความคิดเห็นของผู้เขียน)
 
- การเขียน (การลำดับข้อความ การเรียงความ การพรรณนา-บรรยาย-อธิบาย การใช้เหตุผล การแสดงทรรศนะ การโต้แย้ง การโน้มน้าว)
 
- การพูด การฟัง (การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด การใช้ข้อความถามและตอบที่สัมพันธ์กัน การวิเคราะห์น้ำเสียงของผู้พูด การตีความ-อนุมาน วิเคราะห์สาร บุคลิกภาพของผู้พูดหรือผู้ฟัง
 
- หลักการใช้ภาษา (การสะกดคำ การใช้คำให้ถูกความหมาย ประโยคกำกวม ประโยคสมบูรณ์ ระดับภาษา การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย ชนิดของประโยคตามเจตนา คำที่มีความหมายตรง-อุปมา คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ราชาศัพท์)
 
วิชาสังคมศึกษา (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งเป็น 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ)
 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม (หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
 
- เศรษฐศาสตร์ (บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ สถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก)
 
- ประวัติศาสตร์ (เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและความเป็นไทย)
 
- ภูมิศาสตร์ (โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
 
วิชาภาษาอังกฤษ  (จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งเป็น 3 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
- Listening & Speaking Skills Situation dialogues (Everyday communication)
- Reading Skills Graph/chart/diagram/table (Academic General)
- Writing skills Paragraph organization (Academic General)
 
วิชาคณิตศาสตร์ (1) (จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งเป็น 7 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
- ความรู้พื้นฐาน; ไม่ออกข้อสอบในสาระนี้ แต่ใช้เป็นความรู้พื้นฐานในสาระที่ 2-7 (เซตและการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน)
- ระบบจำนวนจริง (จำนวนเต็ม จำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน)
- เรขาคณิต (เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ ตรีโกณมิติ)
- พีชคณิต (เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม)
- ความน่าจะเป็นและสถิติ (ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงปกติ)
- แคลคูลัส (ลำดับและอนุกรม ลิมิต อนุพันธ์ ปริพันธ์)
- ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (เชื่อมโยงความรู้ในสาระที่ 1-6 เพื่อแก้ปัญหา)
 
วิชาฟิสิกส์ (จำนวน 25 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งเป็น 3 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
- กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่
- สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น (กลศาสตร์ของไหล คลื่น แสง เสียง)
- ไฟฟ้า แม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุกต์ใหม่
 
วิชาเคมี (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งเป็น 13 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
- อะตอมและตารางธาตุ
- พันธะเคมี
- สมบัติของธาตุและสารประกอบ
- ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
- ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- สมดุลเคมี
- กรด เบส
- ไฟฟ้าเคมี
- ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
- เคมีอินทรีย์
- เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์และผลิตภัณฑ์
- สารชีวโมเลกุล
 
วิชาชีววิทยา (จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งเป็น 2 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
-สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
-ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 
วิชาคณิตศาสตร์ (2) (จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งเป็น 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
- จำนวนจริงและการดำเนินการ (จำนวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง รากที่ n ของจำนวนจริง และเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ การประมาณค่า)
 
- การวัด (อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้)
 
- พีชคณิต (เซตและการดำเนินการของเซต การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กราฟความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สมการและอสมการตัวแปรเดียวของพหุนามดีกรีไม่เกินสอง การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ ลำดับ และการหาพจน์ทั่วไปของลำดับและอนุกรม เลขคณิตและเรขาคณิต)
 
- ความน่าจะเป็นสถิติ (การแจกแจงความถี่ของข้อมูล ค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์)
 
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งเป็น 24 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
- พันธุกรรม
- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- อยู่ดีมีสุข
- อยู่อย่างปลอดภัย
- ธาตุและสารประกอบ
- ปฏิกิริยาเคมี
- สารชีวโมเลกุล
- ปิโตรเลียม
- พอลิเมอร์
- การเคลื่อนที่
- แรงในธรรมชาติ
- คลื่นกล
- เสียง
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- พลังงานนิวเคลียร์
- โครงสร้างโลก
- การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
- แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
- ธรณีประวัติ
- กำเนิดเอกภพ
- ดาวฤกษ์
- ระบบสุริยะ
- เทคโนโลยีอวกาศ
- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

     ดาวน์โหลดรูปแบบและจำนวนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ 61 (คลิก)
 
     อย่าลืม!! ตรวจสอบว่าสาขาวิชา หรือคณะที่ต้องการสอบ กำหนดให้ยื่นคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญวิชาใดบ้างนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #9วิชาสามัญ #สทศ. #niets #ภาษาไทย #สังคมศึกษา #ภาษาอังกฤษ #คณิตศาสตร์ #ฟิสิกส์ #เคมี #ชีววิทยา #วิทยาศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?