/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 2 : โควตาพื้นที่-โครงการความสามารถพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ []

วิว
TCAS61 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 19 ธ.ค. 60  32,423 วิว
15 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61 วันรับสมัคร
3 - 6 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 12 คณะ 562 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (ลำปาง)
50 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยสหวิทยาการ สหวิทยาการสังคมศาสตร์
40 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
30 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
20 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
30 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
105 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

         สวัสดีค่ะ ช่วงเวลาใกล้ๆ กันเลยนะคะที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับทั้งรอบ 1/2 และรอบ 2 แต่รายละเอียดต่างกัน ในรอบ 2 ของ มธ. จะเป็นรูปแบบของโควตาพื้นที่/โครงการความสามารถพิเศษ สมัคร 15 - 31 ม.ค.61 พร้อมแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์ (ศูนย์ลําปาง)
    ทดสอบ Icon รับทั้งหมด 50 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนชั้น ม.6
   
ทดสอบ Icon มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 17 จว.ภาคเหนือ และ 20 จว.ภาคอีสาน
   
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะความรู้ทางนิติศาสตร์ 1
   
ทดสอบ Icon ใช้คะแนนวิชาสามัญภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

  วิทยาลัยสหวิทยาการ (สหวิทยาการสังคมศาสตร์)
    ทดสอบ Icon รับทั้งหมด 40 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon รับทั้ง ม.6, เด็กซิ่ว และเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 17 จว.ภาคเหนือ
   
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET, GAT

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม)
    ทดสอบ Icon รับทั้งหมด 30 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon รับทั้ง ม.6, เด็กซิ่ว และเทียบเท่า
   
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 17 จว.ภาคเหนือ
   
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะ และสอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระเบียบการสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คลิกที่นี่

สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
    ทดสอบ Icon รับทั้งหมด 20 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนชั้น ม.6
   
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 17 จว.ภาคเหนือ
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2

  คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
          อาชีวอนามัยและความปลอดภัp
          อนามัยสิ่งแวดล้อม
          อนามัยชุมชน
   
ทดสอบ Icon รับทั้งหมด 30 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนชั้น ม.6
   
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 17 จว.ภาคเหนือ
   
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT , O-NET

ทดสอบ Icon ระเบียบการสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ คลิกที่นี่

โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา
  โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย
    ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
          คณะนิติศาสตร์
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
          คณะรัฐศาสตร์
          คณะเศรษฐศาสตร์
          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
          คณะศิลปศาสตร์
          คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
          คณะสหเวชศาสตร์
          คณะทันตแพทยศาสตร์
          คณะพยาบาลศาสตร์
          คณะศิลปกรรมศาสตร์
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
          คณะสาธารณสุขศาสตร์
          คณะเภสัชศาสตร์
          คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
          วิทยาลัยนวัตกรรม
          วิทยาลัยสหวิทยาการ
          วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
          คณะแพทยศาสตร์
   
ทดสอบ Icon รับทั้งหมด 70 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon ต้องเป็นผู้ที่ทํากิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
   
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT, วิชาสามัญ ตามที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด

  โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
    ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
          คณะนิติศาสตร์
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
          คณะรัฐศาสตร์
          คณะเศรษฐศาสตร์
          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
          คณะศิลปศาสตร์
          คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
          คณะสหเวชศาสตร์
          คณะพยาบาลศาสตร์
          คณะศิลปกรรมศาสตร์
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
          คณะสาธารณสุขศาสตร์
          คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
          วิทยาลัยนวัตกรรม
   
ทดสอบ Icon รับทั้งหมด 85 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการระดับนานาชาติ
   
ทดสอบ Icon สอบความสามารถทางด้านกีฬา
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT, O-NET ตามที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด

  โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
    ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
          คณะนิติศาสตร์
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
          คณะรัฐศาสตร์
          คณะเศรษฐศาสตร์
          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
          คณะศิลปศาสตร์
          คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
          คณะสหเวชศาสตร์
          คณะทันตแพทยศาสตร์
          คณะพยาบาลศาสตร์
          คณะศิลปกรรมศาสตร์
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
          คณะสาธารณสุขศาสตร์
          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
   
ทดสอบ Icon รับทั้งหมดไม่เกิน 17 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ใน ร.ร.ในพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ใน 3 รร.ที่กำหนด
   
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT ตามที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด

  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)
    ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ทดสอบ Icon รับทั้งหมดไม่เกิน 30 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน.
   
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT ตามที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด

  โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
    ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
          คณะสหเวชศาสตร์
          คณะทันตแพทยศาสตร์
          คณะพยาบาลศาสตร์
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
   
ทดสอบ Icon รับทั้งหมดไม่เกิน 24 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon ผู้ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ
   
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT ตามที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด

  โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
    ทดสอบ Icon รับทั้งหมดไม่เกิน 105 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon เป็น นร. ชั้น ม.6 มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
   
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท.

  โครงการนักศึกษาพิการ
    ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
          คณะนิติศาสตร์
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
          คณะรัฐศาสตร์
          คณะเศรษฐศาสตร์
          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
          คณะศิลปศาสตร์
          คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          คณะวิศวกรรมศาสตร์
          คณะสหเวชศาสตร์
          คณะทันตแพทยศาสตร์
          คณะศิลปกรรมศาสตร์
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
          คณะสาธารณสุขศาสตร์
          คณะเภสัชศาสตร์
          คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
          วิทยาลัยนวัตกรรม
          วิทยาลัยสหวิทยาการ
          วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
   
ทดสอบ Icon รับทั้งหมดไม่เกิน 61 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon เป็น นร. ชั้น ม.6
   
ทดสอบ Icon ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
   
ทดสอบ Icon เป็นผู้พิการทางการเห็นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจําวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   
ทดสอบ Icon คัดเลือกโดยใช้ GAT PAT, O-NET, วิชาสามัญ, สอบวิชาเฉพาะ

ทดสอบ Icon ระเบียบการโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา คลิกที่นี่

 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #ม.ธรรมศาสตร์ รอบ 2 #โครงการความสามารถพิเศษ #โควตาพื้นที่

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?