/>

มาตามคำเรียกร้อง!! รวมให้อีก 8 มหาวิทยาลัย ไม่ใช้ GAT PAT รอบโควตา []

วิว
     เมื่อ สทศ. ได้ปิดรับสมัครสอบและรับชำระเงินการทดสอบ 9 วิชาสามัญ และ GAT PAT ก็มีน้องๆ หลายคนบอกกับทีมงาน Dek-D ว่า "สมัครไม่ทันทำไงดี" สัปดาห์ที่แล้วพี่แนนนี่ก็เลยรวบรวม คณะที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ ในรอบที่ 2 ไว้ให้น้องๆ แต่ต้องรีบกันหน่อยนะคะ หลายมหาวิทยาลัยใกล้ปิดรับสมัครแล้ว (อ่าน: คลิก)
 

 
     ก็ถึงคราวของน้องๆ ที่สมัคร GAT PAT ไม่ทันกันบ้าง แต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่า น้องที่ไม่ได้สมัคร GAT PAT จะไม่สามารถสมัครรอบ 4 หรือรอบ Admission ได้เลย เพราะทุกคณะจะกำหนดให้มีคะแนน GAT เป็นอย่างน้อยค่ะ ซึ่งรอบที่จะสามารถสมัครได้ ก็จะเป็นรอบ 2-3 และ 5 วันนี้พี่แนนนี่ได้รวบรวมคณะที่ไม่ใช้คะแนนส่วนนี้ในการพิจารณาคัดเลือกรอบโควตา หรือรอบที่ 2 มาฝากน้องๆ ค่ะ ไปดูกันเลย
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2561
 • โครงการเพชรนนทรี มนุษศาสตร์ ดนตรีไทย,มนุษศาสตร์ ดนตรีตะวันตก (คลิก)
   
มหาวิทยาลัยมหิดล
     เปิดรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2561
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คลิก)
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โควตาวิชาชีพเฉพาะ (เวชกิจฉุกเฉิน) (คลิก)
- สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการพื้นที่ – โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (คลิก)
- สาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (คลิก)
- สาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่กลุ่มอำนาจเจริญ (คลิก)
- สาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่ จ. สมุทรปราการ (คลิก)
- สาขาแพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (PhD-MD program) (คลิก)

 
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- สาขากายอุปกรณ์ (คลิก)
- สาขาแพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (คลิก)
- สาขาแพทยศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ (คลิก)

 
 • คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (คลิก)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (คลิก)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการ ทุน พสวท. (ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก) (คลิก)

 
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (คลิก)
 
 • คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการย่อย : โครงการรับนักศึกษาพิการ (คลิก)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการย่อย : โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (คลิก)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการย่อย : โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ (คลิก)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการย่อย : โครงการวิทยาเขต (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ) (คลิก)
- สาขาวิชาภาษาไทย โครงการย่อย : โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (คลิก)
- สาขาวิชาภาษาไทย โครงการย่อย : โครงการรับนักศึกษาพิการ (คลิก)

 
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (คลิก)
- สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คลิก)

 
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
- โครงการพัฒนาสัตวแพทย์ (คลิก)
- โควตาพื้นที่ (คลิก)

 
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (คลิก)
- สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา (คลิก)
- สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล (คลิก)

 
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) (คลิก)
 
 • สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
- สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (คลิก)
- สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (คลิก)
- สาขาธรณีศาสตร์ (คลิก)
- สาขาการจัดการ (คลิก)
- สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (คลิก)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คลิก)

 
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (คลิก)
 
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (คลิก)
- สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม (คลิก)

 
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (นครราชสีมา) (นครศรีธรรมราช) (สวรรค์ประชารักษ์) (ราชบุรี)
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ปิดรับสมัครวันที่ 24 มกราคม 2561
(คลิก) ยกเว้นคณะดังต่อไปนี้ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิวัศน์, เภสัชศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ศึกษาศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
     เปิดรับสมัครวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561
-โควตา 28 จังหวัด
 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • คณะมัณฑนศิลป์
 • คณะอักษรศาสตร์ (ยกเว้น สาขาฝรั่งเศส)
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (บางสาขา)
 • คณะดุริยางคศาสตร์ (ยกเว้นสาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วิทยาลัยนานาชาติ
-โครงการพสวท. /โครงการเพชรสนามจันทร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
   
ระเบียบการมหาวิทยาลัยศิลปากร (คลิก)
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
     ปิดรับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รับปวส.) (คลิก)
- โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ (คลิก)
- โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง
(คลิก)
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2561
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คลิก)
- โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา (คลิก)
- โครงการรับนักศึกษาพิการ (คลิก)
- โครงการพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (คลิก)

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- โครงการ Active Recruitment (คลิก) เปิดรับสมัครมีนาคม – 2 เมษายน 2561
- โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คลิก) ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (คลิก) เปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
- โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (คลิก) เปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม - 9 เมษายน 2561
- โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (คลิก) เปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม - 9 เมษายน 2561
- โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. (คลิก) เปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม - 9 เมษายน 2561

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คลิก) ปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2561
- โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (คลิก) ปิดรับสมัครวันที่ 16 มีนาคม 2561
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลิก) ปิดรับสมัครวันที่ 16 มีนาคม 2561
- คณะวิทยาศาสตร์ (คลิก) ปิดรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร (คลิก) ปิดรับสมัครวันที่ 6 มีนาคม 2561
- โควตาทั่วไป คณะการบริหารและจัดการ (คลิก) ปิดรับสมัครวันที่ 2 มีนาคม 2561
- โควตาสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือกับสถาบัน คณะการบริหารและจัดการ (คลิก) ปิดรับสมัครวันที่ 2 มีนาคม 2561
- โควตาความร่วมมือสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ (คลิก) ปิดรับสมัครวันที่ 22 มีนาคม 2561
- โควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ (คลิก) ปิดรับสมัครวันที่ 22 มีนาคม 2561  
- โควตาเรียนดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง (คลิก) ปิดรับสมัครวันที่ 16 มีนาคม 2561
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร (คลิก) ปิดรับสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2561  
- คณะศิลปศาสตร์ (คลิก) ปิดรับสมัครวันที่ 21 มีนาคม 2561

 
      อย่างที่พี่แนนนี่บอกนะคะ น้องๆ ที่ไม่ได้สมัคร GAT PAT ไม่สามารถสมัครรอบ 4 หรือรอบ Admission ได้ ดังนั้นต้องตามข่าวการรับสมัครรอบ 2, 3 และ 5 ให้ดีดี หรือค้นหาได้จากโปรแกรมรับตรงนะคะ

รวมให้แล้ว! 10 มหา'ลัยใน TCAS รอบ 2 ที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ (คลิก)
 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรง 61 #TCAS61 #สมัคร GAT PAT ไม่ทันทำไงดี #GAT PAT #GAT #PAT #ไม่ได้สมะคร GAT PAT

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?