/>

แค่วุฒิปริญญาอาจไม่พอ! มาดู 12 ใบอนุญาตวิชาชีพ ที่ต้องสอบก่อนทำงาน []

วิว
      เชื่อว่าหลายๆ คนก็เคยคิดเหมือนพี่แนนนี่ ว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต่างๆ เราสามารถใช้วุฒิการศึกษาที่ได้รับสมัครงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือสายอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ โดยอาจจะมีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา
 
แค่วุฒิปริญญาอาจไม่พอ! มาดู 12 ใบอนุญาตวิชาชีพ ที่ต้องสอบก่อนทำงาน
 
     ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในชั้นปีสุดท้ายนิสิตนักศึกษามักได้ยินใครหลายๆ คนชักชวนให้ไปสอบวัดความรู้ทางภาษาอย่าง TOEFL IELTS หรือ TOEIC ไว้สำหรับยื่นเพิ่มเติมจากวุฒิการศึกษา เพื่อใช้สมัครเรียนต่อ หรือสมัครทำงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการการันตีความรู้ความสามารถทางภาษาแล้ว ยังสามารถใช้เพิ่มเงินเดือนได้อีกด้วย แต่น้องๆ รู้ไหมคะว่า ยังมีสาขาอาชีพเฉพาะทางอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก่อน จึงจะสามารถไปสมัครงาน หรือทำงานได้
 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
     เป็นใบอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถประกอบวิชาชีพตามสาขาที่เรียนมา ซึ่งคนที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยผ่านการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานจากหน่วยงานกลาง หรือสภาวิชาชีพนั้นๆ กำหนดขึ้น
 
ใบอนุญาตฯ สำคัญแค่ไหน?
     สำคัญมากเลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นใบที่จะยืนยันความปลอดภัย คุณภาพ และทักษะความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ถ้าคนไหนที่ไม่มีใบอนุญาตฯ ก็จะไม่สามารถประกอบวิชาชีพนั้นๆ ได้ และถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษตามที่สภาวิชาชีพกำหนดด้วยค่ะ แล้วถ้ายิ่งสังเกตดู จะพบว่า สาขาวิชาที่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น เป็นสาขาที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้ความชำนาญในแต่ละด้านเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกันมีบางสาขาวิชาชีพ ไม่จำเป็นต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก็สามารถประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ เพียงแต่จะไม่สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานบางหน่วยงานได้
 
วิธีในการสอบ หรือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
     เมื่อศึกษาจบหลักสูตรปริญญาตรีที่ทางสภาวิชาชีพของแต่ละสาขารับรอง จะต้องดำเนินการสอบใบประกอบวิชาชีพกับทางสภาวิชาชีพของแต่ละสาขา เพื่อเป็นหลักฐานในประกอบวิชาชีพ โดยบางสาขาวิชาสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ หรือบางสาขาสอบเก็บคะแนนเป็นส่วนๆ หรือบางสาขาสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เท่านั้น
 
สาขาใดที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
     อย่างที่พี่แนนนี่บอกไว้ตอนแรกว่า ในการประกอบวิชาชีพมีทั้งสาขาที่กำหนดให้คนที่จบในสาขานั้นๆ สอบใบอนุญาตฯ สำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพทุกคน และก็มีทั้งสาขาที่ไม่ได้กำหนดให้สอบ แต่ถ้าเข้าสอบก็จะสามารถทำงานในตำแหน่งหน้าที่ และหน่วยงานที่มากขึ้น ทั้งนี้บางมหาวิทยาลัย บางสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนอาจจะเป็นฝ่ายดำเนินเรื่องการสอบให้สำหรับนิสิตนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย
 
     สำหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา จะต้องออกให้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่านั้น ดังนี้
-ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกโดย แพทยสภา สำหรับผู้ที่จบสาขาวิชาแพทยศาสตร์
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ออกโดย ทันตแพทยสภา สำหรับผู้ที่สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ออกโดย สัตวแพทยสภา สำหรับผู้ที่จบสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ออกโดย สภาเภสัชกรรม สำหรับผู้ที่จบสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ออกโดย สภาการพยาบาล สำหรับผู้ที่จบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ออกโดย สภาเทคนิคการแพทย์ สำหรับผู้ที่จบสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
-ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ออกโดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สำหรับผู้ที่จบสาขาวิชากิจกรรมบำบัด (กายภาพบำบัด) สาขาวิชาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชากายอุปกรณ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ออกโดย คุรุสภา สำหรับผู้ที่จบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดย สภาวิศวกร สำหรับผู้ที่จบสาขาวิศวกรรมศาสตร์บางสาขา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ออกโดย สภาสถาปนิก สำหรับผู้ที่จบสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางสาขา ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง
-ใบอนุญาตทนายความ ออกโดย สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับผู้ที่จบสาขาวิชานิติศาสตร์
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี ออกโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับผู้ที่จบสาขาวิชาการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ
 
     ในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่ละสาขา มีขั้นตอนที่แตกต่างกัน รวมไปถึงข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละสาขาด้วย อย่างไรก็ตาม น้องๆ ที่สนใจที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องศึกษารายละเอียดการสอบและการประกอบวิชาชีพอย่างละเอียดอีกครั้งจากสภาวิชาชีพค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #ใบประกอบวิชาชีพ #ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ #ใบอนุญาตฯ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป